STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 9. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÁ JEDNOTKA řady 650

TITUL ČDS&T 2011

PŘIHLAŠOVATEL:  ŠKODA VAGONKA a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Třívozové soupravy jsou určeny pro zabezpečení regionální dopravy mimo velké aglomerace, pro provoz na tratích SŽDC s rozchodem 1435 mm, jsou dvousystémové pro trakční napětí 3 kV DC a 25 kV, 50 Hz s obsaditelností 240 sedících cestujících. Všechny vozy soupravy jsou trakční s jedním podvozkem hnacím a druhým běžným. Tím jsou získány velmi příznivé adhezní vlastnosti, které se projeví ve výborných jízdních vlastnostech souprav. Vozidlo splňuje svými parametry požadavky evropských norem TSI.

 

    PŘIHLÁŠKA Č. 2:
   REVITALIZACE VELKÉHO NÁMĚSTÍ a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa


   PŘIHLAŠOVATEL:
EUROVIA CS, a.s. 
   KATEGOTIE: A3

ANOTACE:

Rekonstrukce Velkého náměstí ve Strakonicích vyřešila dlouho odkládanou otázku dopravní obslužnosti v centru města, současně s totální rekonstrukcí inženýrských sítí. U této stavby byl zdůrazněn požadavek na skloubení dopravního řešení a požadavku zachování historického rázu a dominanty centra města. Byly použity nové technologie například podzemní kontejnery na odpad, které nehyzdí centrum, instalován nový mobiliář města a podobně. Střed města dostal novou, dlouho očekávanou tvář ke spokojenosti místních obyvatel.

 

  PŘIHLÁŠKA Č. 3
MOST ev. č. 10582 – 2 přepad rybníka Bezdrev 


  PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.
   KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o památkovou rekonstrukci mostu, ze dvou vývojově různých částí: Novější část mostu – klenbový o jednom otvoru je z roku 1880, starší klenbová část o dvou otvorech nemá jasný rok stavby, dle stavebně historického průzkumu se předpokládá období cca 1770-1780, který je součástí komplexu společně s hrází rybníka Bezdrev usazenou v evropsky významné krajinné oblasti Hluboká nad Vltavou. Hlavní význam byl v dodržení historického vzhledu, užitých původních technologií a aplikace nových systémů pro zvýšení odolnosti proti povrchovým vodám, vlhkosti a zvýšení trvanlivosti mostu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

0053 VYSOČANSKÁ RADIÁLA

NOMINACE

CENA POROTY

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Čtyřpruhová, směrově rozdělená místní komunikace I. třídy kategorie MR24,5/80, délky 5 km. V km 1 a 2 jsou dvě přemostění šířky 40 a 30 m jako součást biokoridorů. Součástí jsou rovněž pěší a cyklistické stezky a přeložky inženýrských sítí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

VIAPHONE® - asfaltová vrstva snižující hluk od pneumatik

NOMINACE

CENA PŘEDSEDY ČSS

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Výrazná inovace složení asfaltové směsi pro tenké obrusné vrstvy, která podstatně snižuje hluk od pneumatik a zajišťuje velmi dobré protismykové vlastnosti vozovek pozemních komunikací.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

REKONSTRUKCE MOSTU přes Ohři na silnici R6 - Nové Sedlo - Sokolov

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba představuje neobvyklé řešení rekonstrukce přemostění Ohře, vystavěné v roce 1976. Rozšíření dvoupruhové komunikace R6 u Lokte na čtyřpruhovou bez stavebního zásahu do památkově chráněného údolí bylo řešeno v předstihu. V projektu byla navržena na betonový 300 m dlouhý obloukový most ocelová mostovka tak, aby plně využila únosnost železobetonové spodní stavby vč. oblouku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

PLAVEBNÍ KOMORA ČESKÉ VRBNÉ včetně horní a dolní rejdy

TITUL ČDS&T 2011

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Význam této stavby tkví v tom, že obnovuje splavnění řeky Vltavy, které bylo přerušeno výstavbou přehrad a jezových objektů v druhé polovině 20. století. Plavební komora České Vrbné s plně počítačovým řízením proplavování je postavena na vyrovnání 7,5 m rozdílu vodních hladin stávajícího jezu pro plavbu lodí I. kategorie. Spolu s dalšími stavbami bude dosaženo propojení Českých Budějovic s Prahou vodní cestou pro rekreační plavbu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Rekonstrukcí byla původní výpravní budova železniční stanice Praha Hlavní nádraží adaptována na moderní halu pro odbavování cestujících.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI do Podbaby

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Prodloužení tramvajové trati ze stávající smyčky před hotelem Crowne Plaza k plánované žel. zastávce Praha Podbaba umožní optimální přestup mezi systémem MHD a železnicí. Projekt řeší přesun stávající smyčky do nové polohy mimo obytnou zástavbu, výstavbu 2 nových tramvajových zastávek, změnu polohy přilehlých autobusových zastávek, dopravní úpravu komunikací a křižovatky ulic Podbabská a Ve Struhách vč. světelně signalizačního zařízení, nové tramvajové těleso s protihlukovými úpravami a rekonstrukci měnírny Střešovice.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI v úseku Mánes - Staroměstská

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Projekt zahrnuje totální výměnu tramvajového tělesa od křižovatky Smetanova nábřeží s ulicí Myslíkovou až po tramvajovou zastávku Staroměstská. V projektu této stavby byly navrženy úpravy 4 nástupních ostrůvků, odvodnění trati, nové napájení el. energií, trolejové vedení, protikorozní opatření, ovládání a vytápění výměn a detekce tramvají pro světelné signalizační zařízení, konstrukční systém tramvajového tělesa - železobetonová deska s upevněním kolejnic systémem W-tram a zakrytím povrchu živičným kobercem.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

 Rozšíření měření úsekové rychlosti o certifikované vysokorychlostní vážení vozidel za jízdy

NOMINACE

CENA SPRSD

PŘIHLAŠOVATEL: CAMEA, spol. s r.o.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Pilotní systém vážení vozidel za jízdy - vysokorychlostní typově schválené dynamické váhy UnicamWIM jsou unikátním zařízením svého druhu, které měří celkovou hmotnost vozidla, jeho zatížení na nápravu nebo skupinu náprav a to přímo za jízdy. Výstupy systému lze předávat formou obrazového záznamu, dopravních statistik, případně přestupkového dokumentu návazným organizacím (PČR, dopravní inženýři). Postih výskytu přetížených vozidel výrazně zvyšuje bezpečnost silničního provozu a má dopad na snížení opotřebení komunikací (poškození povrchů silnic, dálnic, mostů apod.), a tím i výdajů na jejich opravy, údržbu a rekonstrukci.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

ŠTĚRBOHOLSKÁ RADIÁLA (ISPROFIN 5111540018)

PŘIHLAŠOVATEL: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Na přelomu srpna a září 2011 byla uvedena do provozu nová větev Štěrboholské radiály v úseku mezi lanovým mostem a mostem DP-Metro. Délka nového úseku je sice „pouze“ 1,030 km, avšak dopravní význam je podstatně větší. Stavba výrazně zlepší propustnost Štěrboholské radiály (Jižní spojky) i bezpečnost provozu v daném úseku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

ČESKO-POLSKÝ SINGLTREK pod Smrkem v Jizerských horách

CENA ŘEDITELE SFDI

PŘIHLAŠOVATEL: Lesy České republiky, s.p.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Síť přírodě blízkých vrstevnicových stezek pro terénní cyklistiku. Síť je tvořena okruhy odstupňované náročnosti s ohledem na fyzické a technické možnosti různých uživatelů. Jedná se o stavbu výjimečnou a svým charakterem ojedinělou v České republice.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

SOKP 515 SLIVENEC - TŘEBONICE, rekonstrukce

CENA VEŘEJNOSTI

PŘIHLAŠOVATEL: DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Rekonstruovaný úsek SOKP 515, Slivenec - Třebonice, je součástí jihozápadního segmentu silničního okruhu kolem Prahy spojujícího dálnice D5 a D1 a svým zprovozněním zlepšil dopravní situaci v hlavním městě Praze. Rekonstrukce výrazně zrychlila a zkvalitnila průjezd 7 km dlouhého úseku vybudovaného v roce 1983.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

CELKOVÁ REKONSTRUKCE A REGENERACE MĚSTSKÉHO CENTRA - Bělá pod Bezdězem

TITUL ČSD&T 2011

CENA PŘEDSEDY ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO

PŘIHLAŠOVATEL: SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Celková rekonstrukce Masarykova náměstí. Provedeny nové chodníky a obslužná komunikace z mozaiky a žulové dlažby včetně podloží a odvodnění komunikace, nové veřejné osvětlení a sítě NN. Ve vlastním parku byla postavena nová fontána, zbudovány nové mlatové cesty včetně konstrukčních vrstev a obrubníků na komunikacích a zpevněných plochách, zrekonstruován gloriet, osazení městského mobiliáře a provedeny nové sadové úpravy. Centrum je městskou památkovou zónou.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

CYKLOSTEZKA OHŘE

TITUL ČSD&T 2011

PŘIHLAŠOVATEL: Karlovarský kraj

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Cyklostezka Ohře je páteřní cyklostezkou protínající podél toku řeky Ohře Karlovarský kraj od hranice s Německem až po hranice s Ústeckým krajem. Je zařazena do sítě nejvýznamnějších cyklotras ČR, pod číslem 6. Celková délka činí 110 km. Společně s navazujícími úseky je významnou krajskou komunikaci pro cyklisty, kteří ji využívají k cestám do práce, do školy, za službami a návštěvou do sousedních měst. Mimo tuto dopravní funkci je samozřejmá funkce turistická a sportovní a to nejen pro cyklisty, ale i pro in-line, nordic walking, procházky přírodou a v zimě i pro běžecké lyžování.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

ŽELEZNIČNÍ MOST Světlá nad Sázavou

CENA MINISTRA DOPRAVY

PŘIHLAŠOVATEL: TOP CON SERVIS s.r.o.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Nově navržená mostní konstrukce s výrazně větším rozpětím umožnila městu Světlá nad Sázavou realizovat průběžné bezbariérové provedení chodníků na obou stranách komunikace s narovnáním komunikace po odstraněných mostních opěrách. Díky zvýšení nivelety koleje byla též o cca 0,75 m zvětšena podjezdná výška na komunikaci a celkově došlo k odstranění nebezpečné dopravní situace v Lánecké ulici. Nový most je výraznou stavbou, která doplňuje své okolí, stal se orientačním bodem, navádí návštěvníky města k železniční zastávce i k místní škole.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

OPTIMALIZACE TRATI Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

TITUL ČDS&T 2011

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Optimalizovaný úsek ze Stříbra do Plané u Mariánských Lázní má délku 32 kilometrů a je důležitou součástí západní větve III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb - státní hranice SRN a transevropské dopravní sítě. Realizací projektu došlo ke zvýšení rychlosti a bezpečnosti železničního provozu, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo a zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

DÁLNICE D1,stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice

TITUL ČDS&T 2011

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Jedná se o významný úsek, propojující dálnici D1 s rychlostními silnicemi R49 a R55 (tzv. Moravská křižovatka). Uvedením do provozu dochází k převedení vysokých intenzit silniční dopravy z komunikací vedených zástavbou Kroměříže, Hulína a dalších obcí (silnice I/47 a I/55 v okrese Kroměříž a částečně i Přerov) na nové kapacitní komunikace D1 a R55. Tím dochází ke zvýšení bezpečnosti a komfortu dopravy s příznivým vlivem na životní prostředí v oblastech stávající zástavby.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

REKONSTRUKCE ulice 5. května v Turnově

PŘIHLAŠOVATEL: Liberecký kraj

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Stavbou vznikla celkově modernizovaná komunikace, která svými parametry přispěla ke zvýšení bezpečnosti silničního i pěšího provozu. Zlepšily se jízdní podmínky a tím byla zajištěna kvalitnější obslužnost v oblasti Turnovska a Českého ráje, jež patří k významným turistickým lokalitám v severních Čechách. Zároveň došlo k výstavbě chodníků a tím byla zajištěna větší bezpečnost pro chodce. Modernizace komunikace v celém úseku přispěla ke zdokonalení infrastruktury a tím přispěla i k podpoře rozvoje cestovního ruchu při současném respektování ochrany životního prostředí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

HOŘICE – město bez bariér

CENA ŘEDITELE SFDI

PŘIHLAŠOVATEL: HOCHTIEF CZ a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Projekt unikátní svým rozsahem a přínosem pro obyvatele i kulturní rozvoj Hořic. Hlavním cílem integrovaného projektu Hořice – město bez bariér je zvýšení kvality života obyvatel ve městě a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér, což jim umožní snadnější pohyb po městě a dovolí jim plně se zapojit do občanského života.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

ELEKTROBUS SOR EBN 10,5

CENA SVAZU DOPRAVY

PŘIHLAŠOVATEL: SOR LIBCHAVY spol. s r.o.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Elektrobus SOR představuje zásadní inovaci pro městskou hromadnou přepravu osob. Lokálně bezemisní přeprava osob elektrobusy obdobně jako u trolejbusů snižuje koncentraci škodlivin v ovzduší vznikajících při přepravě vozidly se spalovacími motory, nevyžaduje však nákladné horní elektrické vedení používané u trolejbusu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

I/21 VELKÁ HLEĎSEBE

PŘIHLAŠOVATEL: EDIKT a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba I/21 Velká Hleďsebe vyřešila vyloučení tranzitní dopravy mimo obec a zajistila propojení s lázeňským a rekreačním centrem Mariánských Lázní. Dále umožňuje komfortní spojení mezi Chebem a dálničním přivaděčem D5 na Rozvadov. Odklon tranzitní dopravy mimo obec je jednoznačným přínosem z pohledu bezpečnosti silničního provozu. Vhodné řešení připojení komunikací nižších tříd na páteřní komunikaci a použití okružní křižovatky minimalizuje počet kolizních bodů a zvyšuje bezpečnost pěších v daném úseku. Stavba I/21 Velká Hleďsebe přispěla mimo jiné také ke zlepšení přístupu ke kulturnímu vyžití občanů, když byla vybudována cesta ke koupališti Riviéra a zhotoveno záchytné parkoviště včetně veřejného osvětlení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24

VÝSTAVBA PŘESTUPNÍHO TERMINÁLU NOVÉ ÚDOLÍ - na trati Číčenice - Nové Údolí

PŘIHLAŠOVATEL: EDIKT a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Rostoucí zájem cestujících v turisticky zajímavé příhraniční oblasti, která se nachází na území Národního parku a CHKO Šumava, o železniční dopravu a návaznou autobusovou dopravu do SRN, vyvolal potřebu rekonstruovat železniční zastávku, prodloužit nástupiště, vybudovat čekárnu a částečné zastřešení nástupišť, nové osvětlení a především autobusovou točnu, aby tak vznikl “autobusový most” mezi Novým Údolím a bavorským Haidmuehle.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 25

MIMOŇ, Okružní křižovatka a prostor náměstí ČSLA

PŘIHLAŠOVATEL: Město Mimoň

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Předmětem předkládaného projektu byla výstavba nové okružní křižovatky a přestavba náměstí ČSLA v Mimoni. Jedná se o 3 ramennou malou okružní křižovatku se slepým 4 ramenem pro napojení navazující stavby. Provedením stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti pohybu všech účastníků silničního provozu a ke zvýšení architektonického a estetického vzhledu náměstí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26

Metodika výpočtu průměrné vážené mýtné sazby v České republice

CENA REKTORA ČVUT

PŘIHLAŠOVATEL: Fakulta dopravní ČVUT

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Ve zprávě „Metodika a kalkulace maximálního váženého průměrného mýtného pro notifikace mýtného systému v ČR u Evropské komise“ (srpen 2011), byla zpracována autorským kolektivem Fakulty dopravní ČVUT a společnosti Deloitte Advisory s.r.o. pro Ministerstvo dopravy ČR metodika výpočtu výše maximálního váženého průměrného mýtného pro vozidla zpoplatněná mýtným systémem provozovaným v ČR, v souladu s požadavky směrnice 1999/62/ES, ve znění 2006/38/ES. Metodika použitá pro výpočet vychází z časových řad vynaložených nákladů na zpoplatněné komunikace, a to od roku 1978, tedy 30 let před zahájením provozu mýtného systému v ČR, rokem 2007.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 27

MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ TRATĚ v úseku Klicperova - U Lomu

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Díky navrženému technickému řešení mohla být stavba realizována s využitím pouhých dvou nepřetržitých výluk provozu na tramvajové trati – 34 dní v roce 2010 a 43 dní v roce 2011.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 28

MODERNIZACE SILNICE II/340 Seč – Běstvina – hranice Pardubického kraje

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jednalo se o modernizaci silnice II. třídy v lokalitě Železných hor v délce 9,6 km. Stavba zahrnovala také demolici a výstavbu 2 mostních objektů, přeložky inženýrských sítí a provedení vegetačních úprav. Při modernizaci silnice byla využita recyklace materiálů původní konstrukce vozovky, která má přínos zejména v ekonomických úsporách a ochraně životního prostředí. Hlavní výhodou použité technologie bylo zkrácení doby výstavby, šetření přírodních zdrojů a vyloučení zatížení okolí stavby hlukem a exhaláty.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 29

II/121 Za Nazdicemi, MOST ev. č. 121-022

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Nahrazení nevyhovujícího mostu ev. č. 121-022 přes železniční trať. Po demolici původního byl proveden nový mostní objekt - spřažená ocelobetonová konstrukce, prostý nosník, žb deska tl. 0,3 m. 5 ocelových nosníků výšky 1,8 m uloženo na úložné prahy na opěrách. Opěry monolitické tl. dříku 1,85 m s plošným založením. Základní údaje: šikmost mostu 28,2 st., volná výška 7,33 m, délka přemostění 37,987 m, délka mostu 52,33 m, délka nosné konstrukce 42,015 m, rozpětí jednotlivých polí 41 m, šířka mezi obrubníky 10,150 m, šířka mostu 12,50 m, výška mostu 10,40 m nad ČD, stavební výška 2,5 m, plocha NK 500 m2 .

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30

II/321 SOLNICE - OBCHVAT 3. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Výstavbou 3. etapy obchvatu města došlo kromě zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu i ke snížení emisí výfukových plynů, vibrací a k částečnému snížení hlučnosti z dopravy v intravilánu města Solnice.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 31

PŘELOŽKA KOMUNIKACE II/592 Chrastava - II. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: SYNER, s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o rekonstrukci Pobřežní ulice, která zahrnuje šířkovou optimalizaci této místní komunikace a doplnění o chodník pro pěší. Součástí stavby je i nová nábřežní zeď vč. zábradelního svodidla, protihluková stěna mezi komunikací a přilehlou zástavbou a nová lávka pro pěší přes řeku Jeřici. Realizací stavby došlo k zpřehlednění dotčeného úseku ulice Pobřežní, k významnému zvýšení bezpečnosti chodců v daném prostoru a díky nové lávce i ke zjednodušení přístupu pěších do centra města.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 32

II/109 POŘÍČÍ - ČERČANY

PŘIHLAŠOVATEL: Středočeský kraj

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Zvýšení plynulosti silničního provozu mezi Poříčím nad Sázavou a Čerčany, zvýšení bezpečnosti pohybu chodců po nově zřízených přechodech pro chodce a chodnících. Rekonstrukcí mostů byly odstraněny bodové závady na silnici II/109, zvýšena kvalita dopravní sítě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 33

REVITALIZACE BASTIONU XXXI. NOVOMĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ, Horská ulice, Praha 2

CENA PRIMÁTORA HMP

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Revitalizace historické části Prahy 2, bastionu XXXI, který je nazýván Bastion u Božích muk a vznikl při přestavbě původního gotického opevnění na barokní, měla za úkol přeměnit zdevastovaný veřejný prostor bastionu na pobytový parter s novým zázemím parku. Celá revitalizace je prostorově i hmotově začleněná do původního vnitřního prostoru hradeb a neruší tak historické panorama Prahy. I přesto, že zázemí parku a venkovní parkové plochy zůstávají skryty, poskytují kouzelné odpočinkové místo, se zachováním Genia loci historického území Novoměstských hradeb. Neobyčejným materiálem, ze kterého je vyroben mobiliář parku, je Corten - předem zkorodovaný ocelový plech. Tato technologie je chráněna patentem z r. 1933.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 34

NA KOLE DO PRÁCE ZRUČSKOU CYKLOSTEZKOU

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Obousměrný dvoupruhový cyklistický pás s celkovým volným prostorem šíře 4 m o celkové délce 2248 m na pravém břehu řeky Sázavy. Zpevněný asfaltobetonový povrch šíře 3 m s oboustrannou krajnicí zpevněnou kamenivem. Doplněný od km 0,701 samostatným chodníkem pro pěší z betonové zámkové dlažby šíře 1,5 m. Podél celé trasy jsou vybudovány 3 odpočívátky a nové veřejné osvětlení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 35

MODERNIZACE LOKOMOTIVY řady 218 s úpravou na hybridní pohon

PŘIHLAŠOVATEL: ČD Cargo, a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Lokomotiva řady 218 vznikla přestavbou lokomotivy pro střídavý proud řady 210. Přestavba zahrnuje dosazení nového řídícího systému, dosazení nového dieselelektrického trakčního agregátu s motorem CAT a alternátorem SIEMENS, zlepšení pracoviště strojvedoucího včetně nových řídících a kontrolních prvků. Základním přínosem je v možnosti obsluhy neelektrizovaných vleček a kolejí jednou lokomotivou, ve které jsou sloučeny výhody elektrického pohonu při práci pod trolejí a ekologicky šetrného dieselelektrického pohonu mimo ni.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 36

Systém měření a zpracování hloubkových informací pro bezpečnější vodní dopravu

PŘIHLAŠOVATEL: VARS BRNO a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Systém se skládá z moderních a mimořádně přesných technologií pro měření hloubek instalovaných na plavidle a z produkční linky pro zpracování dat. Výstupem je zobrazení tvaru dna vodní cesty v navigačních přístrojích, kde je hloubková informace online korigována daty z automatických limnigrafických stanic. Systém slouží pro bezpečnou navigaci na vodní cestě i při nízkém vodním stavu a poskytnutí podkladů pro optimalizaci ponoru plavidel. Data o morfologii dna jsou v ČR ojedinělá svojí podrobností a kvalitou a rozsah jejich využití již významně překročil rámec původního záměru.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 37

I/30 ÚSTÍ NAD LABEM, DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - povodňová hráz

NOMINACE

PŘIHLAŠOVATEL: CITYPLAN spol. s r.o. + Viamont DSP a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

V ČR ojedinělá technologie na ochranu důležité komunikace před zaplavováním povodňovými vodami z přilehlého vodního toku. Stavba řešila nevyhovující stav průjezdního úseku silnice I/30 městem Ústí nad Labem – ulice Přístavní. Hlavními cíly stavby bylo zajistit dostatečnou podjezdnou výšku pod mostem Dr. E. Beneše, zamezit častému zaplavování komunikace zvýšenými hladinami řeky Labe, zvýšit kapacitu komunikace a propojit přístaviště osobních lodí s městem.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 38

Rekonstrukce ŽST. Nesovice, II. část

PŘIHLAŠOVATEL: SEŽEV-REKO, a. s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

V rámci stavby došlo v žst. Nesovice k optimalizaci kolejiště, rekonstrukci staničních kolejí a výhybek nemotického zhlaví, nástupišť, přechodů pro pěší, přejezdu v obvodu stanice a nového přejezdového zabezpečovacího zařízení. Rekonstrukce kolejiště byla provedena včetně sanace železničního spodku a jeho odvodnění. Vzhledem k přímému napojení železniční stanice na autobusové nádraží se stala součástí přestupního terminálu IDSJMK. Dále byla provedla rekonstrukce železničního mostu v km 40,178, který leží též v obvodu železniční stanice. Díky rekonstrukci došlo ke zvýšení rychlosti a zkvalitnění cestování po železnici.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 39

Dopravní řídící ústředna SCALA

CENA SDT

PŘIHLAŠOVATEL: ELTODO dopravní systémy s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Realizací projektu získalo statutární město Brno velmi vyspělé a moderní řešení, které umožňuje pružně reagovat na vzniklou dopravní situaci, předejít dopravním kongescím, a tím zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy. Nezanedbatelná jsou i dopravní data, která jsou k dispozici dopravním odborníkům a v přiměřené míře i cestující veřejnosti. Jádrem řešení je dopravní řídící ústředna typu SCALA od předního světového dodavatele dopravních technologií společnosti Siemens.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 40

OBNOVA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU Strahovského automobilového tunelu

PŘIHLAŠOVATEL: ELTODO EG, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Inovativní obnova ŘS SAT zahrnovala rekonstrukci systému řízení dopravy, technologie a bezpečnosti při využití nejnovější generace HW a SW Siemens Simatic na úroveň kompatibilní se stavbami stávajících a nových silničních tunelů v Praze s novým řešením redundance a maximální bezpečností provozu včetně vytvoření školicího pracoviště (tunelového trenažéru).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 41

SO 201.1 MOST NA SILNICI I/67 v km 0,360 přes Bohumínskou stružku,

trať ČD a ulici Jana Palacha

NOMINACE

CENA PŘEDSEDY ČKAIT PRO PROJEKTANTA

CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE ZA KONSTRUKČNÍ DETAIL

PŘIHLAŠOVATEL:

Stránský, Hustý a partneři s.r.o. + FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Výroba a montáž této konstrukce byla velmi náročným technickým úkolem. Celý proces výstavby byl ukázkou konstruktivní spolupráce mezi projektantem, zhotovitelem a investorem.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 42

Kontinuální generování spojité mapy plynulosti provozu pro velká města ČR a hlavní tahy

TITUL ČDS&T 2011

PŘIHLAŠOVATEL: CE-Traffic,a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Spojitá mapa je generována plošně pro území celé ČR pro veškeré komunikace dálničního typu, veškeré silnice 1. třídy, vybrané silnice 2. třídy, městské okruhy a veškeré významné městské komunikace. Aktuální plynulost dopravy je počítána každou minutu pro každý TCM segment sledované sítě z rozsáhlé flotily vozidel ze vstupních GPS dat (systém Floating Car Data). Vizualizace dat je prováděna formou zobrazení předefinových sítí pro vybraná města ČR.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 43

REKONSTRUKCE MOSTU přes Ohři na silnici R6 - Nové Sedlo - Sokolov

PŘIHLAŠOVATEL: VPÚ DECO PRAHA a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Při rekonstrukci mostu přes Ohři na silnici R6 se prokázalo, že lze provést náročnou přestavbu elegantního betonového obloukového mostu ve velmi krátkém čase při zachování stávající železobetonové konstrukce oblouku a pilířů.

 

 

KATEGORIE SOUTĚŽE:


A) DOPRAVNÍ STAVBY

  • A 1) pozemní komunikace (včetně mostů a tunelů)
  • A 1. 1 stavby nad 150 mil. Kč
  • A 1. 2 stavby do 150 mil. Kč
  • A 1. 3 stavby pro cyklistickou a pěší dopravu
  • A 2) drážní stavby (včetně mostů a tunelů)
  • A 3) ostatní stavby

B) DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

  • B 1) systémy řízení a organizace dopravy
  • B 2) systémy dopravní telematiky

C) VÝRAZNÉ INOVACE V DOPRAVĚ

 

 

Zaujala Vás některá stavba, technologie či inovace?

Podpořte ji svým hlasem v tradiční anketě o Cenu veřejnosti!