INFORMAČNÍ PROGRAM PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A AGLOMERACÍ

 

PRO ROZVOJ CELÉ SPOLEČNOSTI je nutný myšlenkový skok v chápání nových procesů a technologií; proto vytváříme informační a vzdělávací program SMART COMMUNITY pro všechny věkové vrstvy obyvatel ČR s důrazem na vzdělávání mladé generace.

Společnost TOP EXPO CZ pořádá po mnoho let ve spolupráci s TA ČR, resortními ministerstvy a mnoha univerzitami ČR odborné eventy určené zejména pro pracovníky municipální sféry, společností působících v ekonomicky významných oborech (doprava, energetika, stavebnictví, ICT, vodní hospodářství apod) a studenty těchto oborů.

 

Od roku 2013 jsme zapojili své kontakty, znalosti a komunikační dovednosti do informačního programu SMART CITY pro rozvoj měst a městských aglomerací, který je od roku 2019 rozšířen a prezentován pod názvem program SMART COMMUNITY.

 

JIŽ 10 LET KOMUNIKUJEME a PROPAGUJEME připravované projekty a realizace pro
HLAVNÍ OBLASTI BEZPEČNOSTI KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ČR:

 

1) PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ A SUROVINY
2) DOPRAVA
3) ENERGETIKA
4) VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE
5) PODNIKÁNÍ A OBCHOD
6) VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE A DIGITALIZACI
7) REGIONY, KRAJINA A ZEMĚDĚLSTVÍ
8) ZDRAVÍ

 

Organizací programu SMART COMMUNITY podporujeme a rozvíjíme strategie a iniciativy vlády:

 

ADAPTAČNÍ STRATEGIE ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (schválen usnesením vlády dne 16. ledna 2017), jež vychází z Bílé knihy EK „Přizpůsobení se změně klimatu“

 

INICIATIVA PRŮMYSL 4.0 (schváleno vládou ČR dne 24. 8. 2016) jejímž cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky.

 

INICIATIVA SPOLEČNOST 4.0 (schválena vládou ČR 15. 2. 2017) jejímž hlavním úkolem je zajistit koordinaci agend spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí, která přináší změny v mnoha oblastech společnosti jako jsou trh práce a zejména vzdělávání.INOVAČNÍ STRATEGIE ČR 2019-2030 (schválena vládou ČR 23. 1. 2019) Cílem je zařadit Česko mezi nejinovativnější země Evropy.

 

HOSPODÁŘSKÁ VIZE ČR a PLÁN INVESTIC ČR (schváleno vládou ČR 20. 1. 2020) Cílem je zařadit ČR do roku 2030 mezi 20 nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa.

 

STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR 2030+ (schválena vládou ČR 19. 10. 2020), která definuje priority, cíle a opatření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému.
 

 

CÍLEM PROGRAMU SMART CITY / SMART COMMUNITY je zejména:

 

  • vytvoření PLATFORMY PRO DISKUSI mezi vedením měst, univerzitami; významnými firmami pro obor a region a občany
  • podpora TRENDU DIGITALIZACE, automatizace výroby
  • informace o očekávaných změnách na TRHU PRÁCE
  • prezentace INOVACÍ pro lepší konkurenceschopnost a podporu podnikání v ČR
  • podpora efektivní energetické, dopravní, stavební a ICT infrastruktury – tj. potřebné SYNERGICKÉ EFEKTY
  • ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE mezi občany a vedením měst i kvality poskytovaných
    informací (e-government)

 

 

PROJEKT JE REALIZOVÁN VE SPOLUPRÁCI S ODBORNÍKY Z:

 

 

              

 

 

 

                                    

 

 

                                              

 

 

                                  

 

 

                               

 

 

                 

 

 

UDĚLENÉ ZÁŠTITY

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

předsedy vlády České republiky

ministryně pro místní rozvoj České republiky

ministra dopravy České republiky

ministra vnitra České republiky

ministr průmyslu a obchodu České republiky

místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

Ministerstva životního prostředí České republiky

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

rektora ČVUT v Praze

primátora hlavního města Prahy

Asociace krajů ČR

prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Hospodářské komory České republiky

Technologické agentury ČR

Svazu měst a obcí ČR

Technologického centra AV ČR

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ICT UNIE

 

 

DEMO PROJEKTU

STRUČNĚ O INFORMAČNÍM PROGRAMU SMART CITY