STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 10. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ 5. KVĚTNA, ČELÁKOVICE

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Projekt rekonstrukce přeložil středovou komunikaci na jih a tím uvolnil severní část náměstí, ve které vznikla dominantní shromažďovací plocha např. na pořádání farmářských trhů, koncertů a dalších akcí. Prostředkem náměstí nyní místo proudu aut převážnou část roku plyne voda. Z nakloněné kašny teče pod úroveň dlažby, potom se vynoří v umělém kanálu, pak se zase vytrácí a na závěr vystříkne z fontány.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

REKONSTRUKCE SILNIČNÍHO MOSTU BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE "ZA KONSTRUKČNÍ DETAIL"

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Rekonstrukce městského mostu v Brandýse nad Labem obnáší nahrazení historického ocelového přímopásového příhradového mostu, který byl v havarijním stavu, novým mostem s železobetonovou komorovou konstrukcí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

PLAVEBNÍ KOMORA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Předmětem díla byl objekt plavební komory včetně horní a dolní rejdy na pravém břehu řeky Vltavy u jezu Hluboká nad Vltavou vybudovaný za účelem splavnění vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou - VD Hněvkovice.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

TEPLÁ - STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE V ÚSEKU KLÁŠTER-BETLÉM, II. ETAPA

PŘIHLAŠOVATEL: Město Teplá

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Jedná se o novou smíšenou stezku ve městě Teplá a to v úseku Klášter-Betlém. Jde o pokračování již hotové první části stezky. Stezka s asfaltovým povrchem je široká 3metry a tento úsek je dlouhý 1726 metrů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

DETEKCE VOZIDEL JEDOUCÍCH V PROTISMĚRU NA DÁLNICÍCH D1, D2 a D5

CENA SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY

PŘIHLAŠOVATELÉ:

Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s r.o. + Ředitelství silnic a dálnic ČR

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

V letech 2008-2009 byly instalovány na 61 mýtných bránách ESVZ na dálnicích D1, D2 a D5 detektory pro účely senzorické detekce dopravního proudu (SDDP). V rámci přihlášeného projektu bylo provedeno rozšíření stávající funkcionality o detekci jízdy vozidla v protisměru. Na straně SDDP byla provedena nová autokonfigurace detektoru a nastaven parametr signalizující jízdu v protisměru, byl aktualizován software řídící jednotky a upraven komunikační protokol mezi řídící jednotkou a NDIC, do kterého byl zaimplementován nový alarmový stav „jízda v protisměru“. Systém zajišťuje včasnou informovanost operátora NDIC a následně složek IZS a prostřednictvím infotabulí u dálnic samotných řidičů o výskytu vozidla jedoucího v protisměru

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

OPTIMALIZACE TRATI BEROUN - ZBIROH

TITUL + CENA SŽDC

PŘIHLAŠOVATEL: SKANSKA a.s., divize Železničního stavitelství

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Optimalizovaný úsek z Berouna do Zbirohu je důležitou součástí Transevropské dopravní sítě, hlavně jejího prioritního projektu č. 22 (železniční trať Athény - Sofia - Budapešť - Vídeň - Praha - Norimberk/Drážďany). Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a maximální rychlosti ze současných 80 až 100 km/h na 135 až 155 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou a na 110 až 130 km/h pro klasické soupravy. Samozřejmostí je snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo a zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES ORLICI U ZIMNÍHO STADIONU

CENA POROTY

PŘIHLAŠOVATEL:  M-SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Předmětem stavby „Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici v Hradci Králové“ je výstavba nového úseku cyklostezky a chodníku od zimního stadionu přes řeku Orlici, dále v prostoru mezi Univerzitou Hradec Králové a Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové až k Hradecké ulici. Mostní lávka vychází z architektonické studie. Jedná se o vzpínadlovou konstrukci o jednom poli s mostovkou z ocelových roštů. Tři vzpínadlové nosníky jsou spojeny příčníky, hlavním nosným prvkem mostovky jsou širokopřírubové válcované nosníky.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8

 I/37 HROBICE - OHRAZENICE

PŘIHLAŠOVATEL: M-SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Silnice I/37 je významnou dopravní tepnou ve směru sever-jih, která spojuje kraj Královéhradecký, Pardubický a Kraj Vysočina. Stavba "I/37 Hrobice - Ohrazenice" leží mezi krajskými městy Hradec Králové a Pardubice. V řešeném úseku je silnice realizována v polovičním profilu a jedná se zde o dobudování jízdního pásu budoucí směrově rozdělené komunikace. Kategorie silnice je S 24,5/100. Délka úseku činí 6400 metrů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

REVITALIZACE CENTRA BRANDÝSA NAD LABEM - OBNOVA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ

PŘIHLAŠOVATEL: M-SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Účelem stavby byla úprava Masarykova náměstí, které naprosto nevyhovovalo dopravě i potřebám občanů města. Náměstí bylo dlouhodobě řešeno jako asfaltová plocha a dlážděné komunikace s lokálními úpravami a s minimem prvků občanské vybavenosti. Při rekonstrukci bylo náměstí vydlážděno žulovými prvky s asfaltovými průjezdními komunikacemi, vybaveno mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, pítko atd.), zelení, obnovena kašna se sochou Golema a po téměř 100 letech vrácena socha sv. Jana z Nepomuku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

DÁLNICE D47, STAVBA 47092 BOHUMÍN - STÁTNÍ HRANICE ČR/POLSKO

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.; odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba je součástí souboru staveb dálnice D47 Lipník nad Bečvou – Ostrava/Bohumín – státní hranice (cca 80 km – po zprovoznění součást dálnice D1). Závěrečných 6,113 km na našem území propojuje českou dálnici D1 s polskou dálnicí A1 ve směru na Katovice. Je součástí transevropské dálniční sítě umožňující dopravní spojení sever - jih z oblasti baltských přístavů do států středního východu (koridor TEN – 6B). Její součástí je mimoúrovňová křižovatka Bohumín, stavebně dělená na východní a západní část, které jsou vzájemně propojené přeložkou silnice I/67, na kterou navazuje již realizovaná stavba silnice I/67 Skřečoň-obchvat. Dokončením tohoto souboru staveb došlo k odlehčení centrální části města Bohumín zvláště od průjezdní dálkové kamionové dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

TYRŠŮV MOST PŘES ŘEKU BEČVU V PŘEROVĚ

CENA PŘEDSEDY SENÁTU

PŘIHLAŠOVATEL: AF-CITYPLAN s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Most byl postaven na místě starého mostu, který byl zničen roku 1945. Jedná se o třípolový železobetonový most, který je podepřen dvojicí betonových opěr a pilířů. Na mostě je umístěna výtvarná výzdoba symbolizující historii i současnost města. Most má na krajích chodníky, uprostřed dva komunikační pruhy, z nichž jeden slouží jako cyklostezka a druhý je určen pro jednosměrný provoz vozidel směrem z centra. Povrch je navržen z kamene tak, aby navazoval na zadláždění obou předpolí. Most je široký 12,5 metrů, délka přemostění činí 71,5 metrů. Most byl slavnostně otevřen dne 8. 5. 2012.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

LÁVKA PŘES ORLICI U ZIMNÍHO STADIONU

CENA POROTY

PŘIHLAŠOVATEL: Statutární město Hradec Králové

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Stavba spojuje břehy Orlice v centrální části města Hradec Králové. Lávka leží na přirozené trase chodců i cyklistů mezi centrem města a jeho jižními oblastmi a nahrazuje tak dopravně zatížený Moravský most. Současně lávka zkracuje propojovací trasy mezi areálem škol a historickým středem města. Jedná se o trvalý most (lávku) o jednom poli s horní mostovkou se vzpínadlovou ocelovou nosnou konstrukcí. Spodní stavba je železobetonová se spodním založením.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

REKONSTRUKCE PARKŮ CENTRÁLNÍ ČÁSTI MĚSTA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - ČÁST II. A

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Stavba spočívala především v odstranění starých a vybudování nových zpevněných ploch v centrální části lázeňského parku. Plochy nově dlážděné žulovými nebo kamennými materiály byly osazeny lavičkami a vznikly tak vyhledávané klidové zóny. V pochozí ploše se také podařilo šikovně vytvořit ostrůvky zeleně, podél ulice Reitenbergerova byl vysázen nízký živý plot z buků.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

CYKLISTICKÁ STEZKA KOSTELNÍ LHOTA - PÍSKOVÁ LHOTA

CENA VEŘEJNOSTI

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Projekt zahrnuje stavbu stezky pro cyklisty a chodce v celkové délce 1797 m (1094 m k.ú. Písková Lhota a 703 m v k.ú. Kostelní Lhota). Přechod cyklostezky přes stávající vodní toky Káča a Výrovka je řešen novými lávkami. V navrženém příčném řezu cyklostezky byl zohledněn požadavek investora smíšený provoz cyklistů (intenzita do 150 cyklistů/h) a chodců (intenzita do 180 chodců/h). Šířka vozovky byla navržena 3m s oboustrannou hutněnou štěrkovou krajnicí 2 x 0,25 m. Vozovka navržena s cementobetonovým povrchem obrusné vrstvy (CB III dle ČSN 73 6123) tl. 160mm.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

I/27 KLATOVY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U NEMOCNICE

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Předmětem stavby je dopravní infrastruktura vyvolána požadavkem na zajištění nového dopravního napojení nově budované nemocnice Klatovy na silnici I/27 a to formou okružní křižovatky v prostoru stávající stykové křižovatky silnic I/27 a II/191.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

INFORMAČNÍ VOZÍK LED

PŘIHLAŠOVATEL: ELTODO EG, a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Informační vozík LED je přívěsné vozidlo nesoucí panel LED pro zobrazování aktuálních informací významných pro bezpečnost a plynulost silničního provozu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

SILNICE II/154 BRANNÁ - TŘEBOŇ A STAVBA MOSTU EV. Č. 154-015 (ÚSEK Č. 9) - ČÁST A

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s., oblast Čechy západ, závod České Budějovice

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Rekonstrukce mostů včetně průběžné komunikace v památkově citlivé části města Třeboň. Veškeré části na mostě a v korytě probíhaly se zvláštní opatrností tak, aby nedošlo k poškození koryta Zlaté stoky. Navrženou rekonstrukcí mostů a komunikace došlo ke zlepšení bezpečnosti na komunikaci pro obyvatele i návštěvníky města Třeboně.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

CEMENTOBETONOVÝ KRYT VOZOVEK S POVRCHEM S OBNAŽENÝM KAMENIVEM

CENA ČASOPISU STAVITEL

PŘIHLAŠOVATEL: Dálniční stavby Praha, a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Jednou z možných technologií úprav povrchu CB krytu je úprava s obnaženým kamenivem (tzv. kartáčovaný, vymývaný beton). Tato úprava vykazuje dlouhodobě výborné protismykové vlastnosti a nižší hlučnost oproti běžně používaným úpravám.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

I/38 KOLÍN OBCHVAT

CENA MINISTRA DOPRAVY

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhové komunikace, procházející jižně od Kolína. Komunikace je navržena v kategorii S145/80. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy zejména tři mimoúrovňové křižovatky a 12 mostních objektů. Celková délka obchvatu je 7,95 km.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

III/3281 LIBICE NAD CIDLINOU, MOST EV. Č. 3281-4

PŘIHLAŠOVATEL: JHP spol. s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Most se nachází v intravilánu obce Libice nad Cidlinou a převádí komunikaci III/3281 přes koryto řeky Cidliny. V důsledku havarijního stavu původního mostu byla provedena kompletní rekonstrukce. Jedná se o trvalý betonový předpjatý zavěšený most o 1 poli, směrově v přímé, ve vypouklém oblouku, založení hlubinné.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

REVITALIZACE ŽELEZNIČNÍ VLEČKY, JEŘÁBOVÉ DRÁHY A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V AREÁLU METRANS ČESKÁ TŘEBOVÁ

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: METRANS, a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Nejmodernější kontejnerový terminál v ČR. Železniční vlečka vzniklá revitalizací původní vlečky, průjezdná na obou zhlavích, elektrifikována, vybavená nejmodernějším zabezpečovacím zařízením. Unikátní software pro řízení provozu terminálu - optimalizace využití jeřábů a skladování kontejnerů. Velikost vlečky umožňuje obsluhu až 6 vlakových souprav najednou v přímém překladu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, ÚSEK 06 - VÝCHOD

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Ulice Prachatická, Netolická a Lhenická zajišťují přímou obsluhu obytné zóny. Navrženy jsou prvky pro zklidnění dopravy - na vjezdech do území chodníkové přejezdy, na komunikacích uvnitř území zpomalovací prahy a zvýšené plochy v křižovatce. Navržená nová parkovací stání zlepšují možnost parkování na povrchu u jednotlivých domů. Obnova povrchů chodníků, parkovišť a vozovek v území. Revitalizace ploch zeleně, výsadba nových stromů a keřů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

LÁVKA EV. Č. CB-003 U ZIMNÍHO STADIONU

PŘIHLAŠOVATEL: EDIKT a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Jedná se o lávku o třech spojitých polích převádějící pěší a cyklistický provoz, parovod a inženýrské sítě přes řeku Vltavu. Lávka má jednoduchý tvar klenoucí se nad hladinou řeky se segmentovým zaklenutím ve středu. Plné římsy v kombinaci s průsvitnými díly výplní zábradlí vytváří elegantní siluetu lávky pro dálkové pohledy v oblouku řeky Vltavy. Původní nosná konstrukce byla pro svůj stavebnětechnický stav demolována a nahrazena novou ve stejném místě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24

SILNICE I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B

TITUL + CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO + CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA

PŘIHLAŠOVATEL: Sdružení VMO Dobrovského B

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

V rámci řešení městské i tranzitní dopravní infrastruktury ve městě Brně stavba představuje klíčový severní úsek Velkého městského okruhu o délce 1,8 km, který je zásadní pro plynulost a rychlost dopravy ve městě. Hlavní součástí stavby je Královopolský tunel se dvěma tunelovými troubami délky 1260 m a 1239 m. Součástí stavby je několik mimoúrovňových křížení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 25

DOPRAVNÍ TERMINÁL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

CENA SFDI

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,

závod Karlovy Vary

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Stavba dopravního terminálu včetně přilehlých komunikací vytváří moderní dopravní uzel, který nabízí všem účastníkům provozu komfortní a bezpečný pohyb.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26

ROZŠÍŘENÍ A ROZVOJ CENTRA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ZC VELIM, 2. ETAPA

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Rekonstrukce TV VZO, dokončení rekonstrukce svršku VZO, stavba nové haly HPZ II, rekonstrukce hala HPZ III, modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 27

OBNOVA MOSTU EV. Č. 340-008 ÚHŘETICKÁ LHOTA

PŘIHLAŠOVATEL: Pardubický kraj

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Mostní objekt tvoří rámová konstrukce s ocelo-betonovou příčlí, založený na velkoprůměrových pilotách. Nahrazuje původní ocelový most a podstatně se zvýšil průtočný profil vodního toku.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 28

KOMPLEXNÍ TELEMATICKÝ DOHLEDOVÝ SYSTÉM

CENA SDRUŽENÍ PRO DOPRAVNÍ TELEMATIKU

PŘIHLAŠOVATEL: CAMEA spol. s r.o.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

CAMEA, spol. s r. o., provedla instalaci systému komplexního telematického dohledového systému (KTDS) s rozšířením o výpočet liniových dojezdových dob na dočasné trase Městského okruhu v úseku Průmyslová – Kbelská na území hlavního města Prahy. Předmětný systém pro „Dočasnou trasu Městského okruhu: Průmyslová - Kbelská“ byl jednou z několika částí projektu „Harmonizace telematických systémů na městském okruhu a vybraných radiálách v Praze“. Jedná se o první nasazení této kombinace telematických dopravních systémů v ČR. Jedním z hlavních přínosů systému je optimalizace a zjednodušení práce operátorů dohledových center (HDŘÚ). Systém dodává celou řadu dopravních údajů, které nejsou běžným kamerovým systémem dostupné.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 29

ELEKTRICKÁ SOUPRAVA REGIOPANTER ŘADY 440

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: ŠKODA VAGONKA a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Jednopodlažní třívozová elektrická souprava pro rychlou a pohodlnou přepravu osob na příměstských, regionálních a meziregionálních tratích s trakčním napětím 3 kV DC kV. Přepravní kapacita 241 sedících cestujících; max. rychlost 160 km/h; nástupní výška 580 mm nad temenem kolejnice. Komfortní, plně klimatizovaný interiér 1. a 2. třídy, bezbariérový nástup, připojení WIFI.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30

REKONSTRUKCE LÁVKY U KORUNY V HRÁDKU NAD NISOU

PŘIHLAŠOVATEL: SDS EXMOST spol. s.r.o.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Jedná se o jednopolovou železobetonovou visutou lávku s ocelovými příčníky, které jsou podporovány svislými ocelovými závěsy zakotvenými na řetězovce složené z průběžných ocelových tahel. Táhla jsou zakotvena na každém břehu do pylonu tvaru A. Realizace byla prováděna s ohledem na vysokou estetickou hodnotu prováděného díla.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 31

REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU SVINOV, II. ETAPA

PŘIHLAŠOVATEL: SDS EXMOST spol. s.r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Šestipolová estakáda převádějící dopravu po dvou mostech silničních a dvou tramvajových v blízkosti vlakového nádraží Ostrava-Svinov. Byla provedena kompletní rekonstrukce těchto mostů na vysoce frekventovaném území, bylo umožněno propojit všechny druhy individuální i hromadné dopravy. Výrazné zlepšení pro imobilní občany mezi zastávkami pod mosty a na mostech.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 32

DOPRAVNÍ TERMINÁL CHEB

PŘIHLAŠOVATEL: Karlovarský kraj

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Obslužný autobusový terminál pro dálkové linky a linky MHD s návazností na ČD. Stavba řeší objekt BUS-centra společně s krytým MHD stáním, pojížděné a pochozí komunikace a zastřešení linkového stání pro autobusy. Konstrukčně jsou jednotlivé stavební objekty navrženy v kombinaci nosných ocelových konstrukcí s prefabrikovanými železobetonovými konstrukcemi zastřešenými prosklenými plochami. V rámci realizace byla řešena i rekonstrukce přilehlých komunikací ulic Žižkova a Dukelská včetně světelné křižovatky. Zajímavostí projektu je provedení atypických nosných i pomocných ocelových konstrukcí v kombinaci s prosklenými plochami tvořícími zastřešení jednotlivých objektů, které vytváří celkový moderní architektonický ráz.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 33

R6 NOVÉ SEDLO - SOKOLOV

TITUL + CENA PŘEDSEDY ČESKÉ SILNIČNÍ SPOLEČNOSTI

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Čtyřpruhová rychlostní komunikace R6 v délce 7,8 km. Neobvyklé využití stávajícího železobetonového obloukového mostu na dvoupruhové komunikaci a rozšíření mostovky na čtyřpruhovou komunikaci. Dvě mimoúrovňové křižovatky s okružními křižovatkami na rampách MÚK. 1800 bm protihlukových zdí. Překládky elektro vedení a vodovodů. Odvodnění vozovky přes kanalizaci do sedimentačních usazovacích nádrží. Napojení stávající čerpací stanice PHM a rozšíření jejího parkoviště. Hlásky SOS, automatické sčítače dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 34

REKONSTRUKCE ŽST. STARÁ PAKA PRO DOZ

TITUL + CANA SŽDC

PŘIHLAŠOVATEL: Sdružení Stará Paka (AŽD Praha a.s., Elektrizace železnic Praha a.s.)

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu včetně zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 35

SPORTMOST - SPORTOVNÍ LÁVKA NA  CYKLOSTEZCE PŘES ŘEKU OLŠI

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.; odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Sportovní lávka byla realizována v roce 2011-2012 jako součást projektu "Zahrada dvou břehů", který byl spolufinancován EU v rámci spolupráce Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Nově vybudovaná Sportovní lávka se stala přirozenou spojnicí revitalizovaného parku Adama Sikory na české a nově vznikajícího Parku Sportowego na polské straně řeky Olše. Lávka celkové délky 93 m a šířky 4.375 m je tvořena půdorysně zakřiveným komorovým nosníkem nesymetrického průřezu o čtyřech polích s rozpětím 17+45+18+13 m. V hlavním poli přemosťujícím řeku je ocelobetonový nosník na vnitřní straně půdorysného oblouku s poloměrem R = 100 m ztužen skloněným obloukem. Komorový nosník je vetknutý do krajních opěr, spřažený s ŽB deskou tl. 120 mm a předepnutý kabely vedenými v ocelové římse.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 36

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA KAROLÍNA

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.; odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Jedná se o výstavbu nové obousměrné bezbariérové tramvajové sdružené zastávky Na Karolíně pro tramvaje a autobusy a s tím související změna šířkového uspořádání ul. 28. října v prostoru plánované zastávky, dále napojení komunikace a tramvajové trati v prostoru Frýdlantských mostů a s tím spojenou změnu šířkového uspořádání. Tento návrh vyplývá ze studie prostorového řešení tramvajových nástupišť zastávky Karolina na ul. 28. října a navazuje na nově vzniklou zástavbu rekultivovaných ploch Na Karolíně. Tato tramvajová sdružená zastávka zde stála již v minulosti a sloužila pro odbavení cestujících u průmyslového komplexu Karolina.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 37

REKONSTRUKCE ZAVĚŠENÉHO MOSTU V PRAZE NA JIŽNÍ SPOJCE

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Oprava zavěšeného mostu, spočívající ve výměně pohyblivých ložisek a ztužení koncových příčníků, výrazně zlepšila dynamické chování mostu a prodloužila jeho životnost.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 38

II/448 a II/446 OLOMOUC: OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ULIC DOBROVSKÉHO - NA STŘELNICI

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s., závod Zlín

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Okružní křižovatka (ulic Dobrovského, Na Střelnici, Studentská) o průměru 36 m, vybudována za účelem zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, estetického působení a zlepšení životního prostředí v blízkosti historického jádra města.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 39

INFORMAČNÍ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ NA KŘIŽOVATKÁCH "FUTURLED COUNTDOWN"

PŘIHLAŠOVATEL: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

FUTURLED COUNTDOWN je informační doplňkové zařízení na křižovatkách se světelnou signalizací (semafory), které odpočítáváním zbývajícího času pro přepnutí signálu „stůj x volno“ poskytuje informaci řidičům i chodcům, čímž zvyšuje plynulost silničního provozu, snižuje emisní zátěž při čekání vozidel na křižovatkách a přispívá k vyšší bezpečnosti chodců při přecházení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 40

DOPRAVNÍ SÁL

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: FD ČVUT v Praze

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Dopravní sál umožňuje názorně doplnit teoretický výklad problematiky železniční zabezpečovací techniky a řízení železničního provozu. Slouží i pro simulaci a vývoj nových systémů. Dopravní sál je jedinečným technickým řešením, zahrnující nejnovější technologie automatizace řízení železniční dopravy, které jsou však realizovány v laboratorních podmínkách. Kromě technologie řízení kolejiště a identické funkce zabezpečovacích zařízení je v Dopravním sále zprovozněn unikátní systém řízení vozidel.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 41

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ÚSTÍ NAD LABEM

CENA ČASOPISU DEVELOPMENT NEWS

PŘIHLAŠOVATEL: BM Construction s.r.o.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Vytvoření přímého průchodu do nového podchodu vedoucího až na nábřží Labe a celková modernizace výpravní budovy Hlavního nádraží v Ústí nad Labem.

 

 

KATEGORIE SOUTĚŽE:

 

A: DOPRAVNÍ STAVBY
A 1) POZEMNÍ KOMUNIKACE (včetně mostů a tunelů)

  • A 1. 1) STAVBY nad 150 mil. Kč
  • A 1. 2) STAVBY do 150 mil. Kč
  • A 1. 3) STAVBY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

A 2) DRÁŽNÍ STAVBY (včetně mostů a tunelů)

  • A 2. 1) STAVBY nad 150 mil. Kč
  • A 2. 2) STAVBY do 150 mil. Kč

A 3) DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ


B: DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
B 1) SYSTÉMY ŘÍZENÍ A ORGANIZACE DOPRAVY
B 2) SYSTÉMY DOPRAVNÍ TELEMATIKY

 

C: VÝRAZNÉ INOVACE V DOPRAVĚ
včetně dopravních prostředků a projektů pro zvýšení bezpečnosti v dopravě

 

 

Zaujala Vás některá přihlášená stavba, technologie či inovace? Podpořte ji svým hlasem v tradiční anketě o CENU VEŘEJNOSTI. Hlasovat můžete až do pátku 31. 5. 2013.