STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 11. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH INFORMACÍ ŘIDIČŮM V PRAZE

TITUL + CENA SPRSD

PŘIHLAŠOVATEL: VARS Brno a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Na území Hl. M. Prahy bylo umístěno 51 nových ZPI zařízení pro informování řidičů o aktuální dopravní situaci. Jedinečnost řešení spočívá zejména v komplexním navrženém systému ovládání ZPI zařízení, který zajišťuje v maximální míře aktuálnost publikovaných informací řidičům, což vede ke značnému zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy i provozu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

SILNICE I/37 BŘEZHRAD - OPATOVICE

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba řeší přeložku komunikace I/37 mezi km 31,199 až 34,465. Dokončením tohoto stavebního úseku bylo uceleno spojení krajských měst Pardubice a Hradec Králové bezpečnou čtyřproudovou komunikací. Stavba je technicky náročným dílem, které bylo budováno téměř výhradně v záplavovém území řeky Labe a jejích přítoků. Vedle běžných materiálů pro výstavbu násypových těles komunikací byly využity i druhotné produkty spalování z blízké Opatovické elektrárny (struska a stabilizovaný popílek).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

R7 MÚK DROUŽKOVICE - MÚK NOVÉ SPOŘICE

TITUL + CENA ČKAIT PRO PROJEKTANTA

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba zahrnuje dvě mimoúrovňové křižovatky na silnici R7, a to MÚK Spořice v km 12,5 a MÚK Nové Spořice v km 15,835 s celkovou délkou větví 1,810 km. V úseku je celkem 9 mostních objektů s celkovou délkou 761 m, 2 okružní křižovatky a 2 opěrné zdi. V místech, kde silnice prochází v blízkosti obce Spořice, jsou vybudovány 4 protihlukové stěny s délkou 820 m a 3 zemní valy. Součástí stavby jsou dále přeložky místních komunikací, polní cesty, přeložky a úpravy sítí tech. vybavení, objekty odvodnění, dálniční systém SOS, mýtné brány, vegetační úpravy a rekultivace.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

OPTIMALIZACE TRATI ZBIROH - ROKYCANY

CENA SŽDC+ CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Významná součást transevropské dopravní sítě. Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a zvýšení maximální rychlosti ze současných 80 - 100 km/h na 130 km/h a pro jednotky s naklápěcími skříněmi až na 160 km/h.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

CYKLOSTEZKA Z ÚDOLÍ JIZERY DO ÚDOLÍ BOBRŮ - 1. ETAPA

CENA SFDI

PŘIHLAŠOVATEL: SDS EXMOST spol. s r.o.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Hlavní objektem stavby je lávka se zavěšenou mostovkou, která převádí cyklostezku přes koryto řeky Jizery ze stadionu na ostrov. Ocelová oblouková lávka se zavěšenou mostovkou s trubkovým hlavním obloukem výškově zakřiveným ve tvaru paraboly, estetická hodnota výsledného díla, min. spotřeba materiálu, min. dopady na životní prostředí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

II/150 HAVLÍČKŮV BROD - MOST EV. Č. 150-026

PŘIHLAŠOVATEL: SDS EXMOST spol. s r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Rekonstrukce historického mostu zahrnující opravy navazujících komunikací, rekonstrukci opěrné zdi, přeložky IS a veřejného osvětlení. Hlavní nosná konstrukce mostu je tvořena třemi kamennými klenbami. Mostovka je upravena nadbetonovanou ŽB-deskou proměnné tloušťky.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

VÝSTAVBA SILNICE R7, MÚK VYSOČANY - MÚK DROUŽKOVICE

PŘIHLAŠOVATELÉ: Metrostav a.s. + Pragoprojekt, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Novostavba rychlostní silnice R7 v délce 9,440 km. Součástí stavby je rovněž přeložka silnice II/568 v úseku od MÚK Droužkovice po napojení na stávající silnici I/7 v délce cca 2,150 km. Stavba zahrnuje dvě mimoúrovňové křižovatky na silnici R7, a to MÚK Lažany v km 4,0-4,5 a MÚK Droužkovice v km 9,1. Součástí stavby jsou dále tři kratší přeložky stávající silnice I/7, přeložky silnic III. tříd, polní cesty, přeložky a úpravy sítí tech. vybavení, mostní objekty a zdi, objekty odvodnění, dálniční systém SOS, mýtné brány, vegetační úpravy, rekultivace a protihlukové stěny.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU DĚČÍN - JEDLOVÁ

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV, a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Předmětem rekonstrukce byla zejména výměna provizorní ocelové konstrukce ze 70. let 20. století. Zároveň bylo sanováno podzákladí mostu, byly odbourány původní úložné prahy a nahrazeny novými betonovými, pilíře byly zesileny mikropiloty a na kamenných klenbách předmostí byly odbourány kamenné rovnaniny a nahrazeny novými přechodovými deskami.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

OPTIMALIZACE TRATI BYSTŘICE NAD OLŠÍ - ČESKÝ TĚŠÍN

CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR

PŘIHLAŠOVATELÉ: OHL ŽS, a.s. + Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“ je jednou ze souboru staveb modernizace III. tranzitního koridoru ČD v km 305,807-317,296, tedy v délce 11,489 km. Cílem optimalizace bylo vytvoření technických podmínek pro zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h pro klasické skříně, pro vlaky s výkyvnými skříněmi v některých úsecích až na 160 km/h. Došlo také ke zvýšení bezpečnosti použitím moderního staničního a traťového zabezpečovacího zařízení a ke zvýšení pohodlí cestujících.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

VIA LYŽBICE

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Realizace mimoúrovňového křížení s železniční tratí. V rámci související stavby "Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín" dochází ke zrušení úrovňového přejezdu v km 309,600 spojující ulici Jablunkovskou s ulicí Polní. Zrušením tohoto přejezdu je možné dopravní spojení města s územím za tratí pouze přejezdem v km 310,400 u Městského úřadu a nově vybudovaným přechodem na ulici Žižková. Pro zajištění obslužnosti a dalšímu využití území za železniční tratí v městské části Lyžbice byla nově postavena komunikace zajišťující dopravní obslužnost území za železniční tratí. V rámci stavby "Optimalizace trati Bystřice n. Olší - Český Těšín" byl v km 309,506 postaven nový most pro převedení vlakové dopravy přes nově navrhovanou komunikaci.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

MODERNIZACE TRATI VOTICE - BENEŠOV U PRAHY

TITUL + CENA MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba je součástí transevropské železniční sítě a IV. národního železničního koridoru Děčín státní hranice - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice. Díky modernizaci při zdvojkolejnění tohoto úseku železniční trati bylo dosaženo zvýšení propustnosti, životnosti a cestovního pohodlí nové trati spolu se zvýšením bezpečnosti železničního provozu pro maximální traťovou rychlost až 160 km/h. Zlepší se rovněž prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC - GC při třídě trati D4 UIC.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA, PRAHA 1 - SEVERNÍ ČÁST

CENA HMP

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Obnova severní části Střeleckého ostrova byla zaměřena na úpravu veřejného prostranství a infrastruktury s cílem vytvořit klidný rekreační prostor uprostřed rušného města a posílit vztah MĚSTO - LIDÉ - ŘEKA (KRAJINA). Důraz byl kladen na co největší dostupnost, proto byl nově vybudován bezbariérový vstup na ostrov z mostu Legií a na březích byl umožněn přístup pro lodní dopravu. Kromě celkových parkových úprav a komunikací přibyla také dvě dětská hřiště a prostor pro pořádání kulturních akcí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

OVĚŘENÍ VLASTNOSTÍ TICHÝCH KRYTŮ VOZOVEK NA SILNICI

CENA SVAZU DOPRAVY

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Předmětem stavby byla modernizace silnice II. a III. třídy v průtahu Pardubicemi za použití asfaltových vrstev s pryžovým granulátem pro snížení hlučnosti. Tiché kryty byly položeny na silnici II/324 - ulice Hradecká od mostu Pavla Wonky po křižovatku s ulicí Poděbradská a na silnici III/32224 - ulice Poděbradská od Křižovatky s ulicí Hradecká po předpolí mostu přes silnici I/37 u sjezdu na Hradec Králové. Stavba byla financována SFDI a Pardubickým krajem.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

II/303 - ROZŠÍŘENÍ O STOUPACÍ PRUHY V ÚSEKU KM 21,5 - 25,5

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o rekonstrukci vozovky a její rozšíření o stoupací pruhy na vrchol Pasa. Nachází se v extravilánu katastrálního území Pěkov, Hony, Křinice a Jetřichov. Délka rekonstrukce silnice činí 3149 m. Stavba zahrnovala další objekty, zejména rozšíření mostu ev. č. 303-13, přeložky inženýrských sítí, retenční nádrž, propustky a sadové úpravy. Stavba byla spolufinancována Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

I/14 JANOV - DLOUHÝ POTOK

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Stavba spočívala v opravě koruny komunikace, která je vedena v odřezu údolím řeky Jizery. Při opravě byla celá nasypaná část koruny rozebrána a nahrazena tělesem z armované zeminy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

OPTIMALIZACE TRATI ST. HR. SR - MOSTY U JABLUNKOVA - BYSTŘICE NAD OLŠÍ

CENA ČASOPISU SKY PAPER

PŘIHLAŠOVATELÉ: Subterra a.s. + OHL ŽS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Optimalizace železniční tratě v délce 19,268 km a přestavba dvou jednokolejných železničních tunelů. Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení rychlosti přepravy, zvýšení bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících a také zefektivnění nákladní železniční dopravy při splnění všech požadavků optimalizace trati.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

I/13 STRÁŽ NAD NISOU - KRÁSNÁ STUDÁNKA

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Předmětem je výstavba silnice I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka v kategorii S 11,5/70 v celkové délce 4,320 km s asfaltovým krytem. Stavba zahrnuje kromě hlavní trasy výstavbu okružní křižovatky, přeložky a úpravy 11 komunikací, výstavbu 9 mostních objektů, protihlukových stěn, přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy a demolice.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ, OPRAVA RWY 06/24 II. a III. ETAPA

TITUL+ CENA ČKAIT PRO STAVBYVEDOUCÍHO

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Generální oprava hlavní vzletové a přistávací dráhy Letiště Praha Ruzyně v délce 2814 m, šířky 60 m. Součástí prací bylo rovněž provedení odvodnění a kanalizace, zapuštěná světelná návěstidla, napojení na přilehlé pojezdové dráhy a jejich předpolí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

LIBEŘ - MOST EV.Č. 00315-1

TITUL

PŘIHLAŠOVATEL: Pragoprojekt, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Rekonstrukce historického kamenného mostu na silnici III/00315 přes Zahořanský potok v obci Libeř. Most je zapsán do státního seznamu nemovitých památek.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

NUSELSKÝ MOST - x676 - SANACE, PRAHA 2 a 4

PŘIHLAŠOVATEL: Dálniční stavby Praha a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Spojitá komorová rámová konstrukce z předpjatého betonu s horní a dolní mostovkou pro kombinovanou dopravu - silniční a kolejovou (trasa C metra). Obnovu mostního svršku především reprezentuje výměna vozovky, hydroizolace mostovky, říms, přeložky inženýrských sítí, nový zádržný systém a veřejné osvětlení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

NÍZKÁ PROTIHLUKOVÁ CLONA ŽELEZNIČNÍ TRATI

INOVACE PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ A PILOTNÍ APLIKACE V OBCI TETČICE

CENA POROTY

PŘIHLAŠOVATELÉ: ŽPSV a.s. + Viamont DSP a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Nízká protihluková clona se skládá ze soustavy betonových dílců vyrobených ze samozhustitelného vláknobetonu, které jsou na straně ke koleji doplněny zvukově pohltivou vrstvou s absorbcí zvuku na úrovni min. A3. Toto řešení lze použít i na provozovaných tratích s klasickým kolejovým svrškem tvořeným kolejnicemi, příčnými pražci a štěrkovým ložem, kdy lze dílce osadit na stávající zemní těleso dráhy bez dalších požadavků na zakládání.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

CYKLOSTEZKA PLOUČNICE

PŘIHLAŠOVATELÉ: AF-CITYPLAN + Viamont DSP a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Cyklostezka Ploučnice (taktéž "Zelená cyklomagistrála Ploučnice") v délce 17 km spojuje Ústecký a Liberecký kraj. Začíná v Děčíně a prochází údolím řeky Ploučnice až do obce Starý Šachov. Cyklistická trasa je vedena převážně po nezpevněných cestách s povrchem z kaleného štěrku, místy doplněné živicí nebo zámkovou dlažbou.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

MOST NA DÁLNICI D3 PŘES LUŽNICI

CENA ČASOPISU DEVELOPMENT NEWS

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

1063 m dlouhý most umožňuje nejen přechod Lužnice, ale i tratě s plánovanou modernizací IV. železničního koridoru a silnici I/3 Tábor–České Budějovice. Technicky je most řešen jako dva samostatné mosty o 22, respektive 21 polích o rozpětí 30 až 65 metrů, v příčném řezu jednokomorového uspořádání.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24

MOST PŘES JIŽNÍ SPOJKU NA SPOŘILOVĚ

CENA VEŘEJNOSTI

PŘIHLAŠOVATELÉ: TOP CON SERVIS s.r.o. +  Porr a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Nový most přes Jižní spojku je významná dopravní stavba na území Hl. m. Prahy, která značně přispěla ke zlepšení dopravy (snížení dopravní zátěže na Spořilovské ulici o 50 %) a životního prostředí (snížení hlukové zátěže) v oblasti Spořilova. Most byl postaven na místě starého mostu, který byl v havarijním stavu a nedokázal přenést zatížení kamionovou dopravou, pro kterou původně nebyl určen. Nový most byl navržen jako moderní konstrukce z předpjatého pohledového betonu s příznivým architektonickým působením v intravilánu města.

 

 

KATEGORIE SOUTĚŽE:

 

A: DOPRAVNÍ STAVBY
A 1) POZEMNÍ KOMUNIKACE (včetně mostů, tunelů)

  • A 1.1. STAVBY nad 150 mil. Kč
  • A 1.2. STAVBY do 150 mil. Kč
  • A 1.3. STAVBY pro cyklistickou dopravu

A 2) DRÁŽNÍ STAVBY (včetně mostů, tunelů)

  • A 2.1 STAVBY nad 150 mil. Kč
  • A 2.2 STAVBY do 150 mil. Kč
  • A 3) DOPRAVNÍ STAVBY OSTATNÍ

 

B: DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE
B 1. SYSTÉMY řízení a organizace dopravy
B 2. SYSTÉMY dopravní telematiky

 


C: VÝRAZNÉ INOVACE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
C 1. KOLEJOVÁ VOZIDLA
C 2. SILNIČNÍ VOZIDLA (automobily na CNG, LPG, elektromobily, hybridy a pod.)
C 3. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY OSTATNÍ

 

 

Zaujala Vás některá přihlášená stavba, technologie či inovace?

Podpořte ji svým hlasem v tradiční anketě o CENU VEŘEJNOSTI.