STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 12. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

LETIŠTE LEOŠE JANÁČKA, OSTRAVA, KOLEJOVE NAPOJENÍ

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a. s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Za účelem zpřístupnění Letiště Leoše Janáčka v Ostravě Mošnově a průmyslové zóny Mošnov veřejnou železniční dopravou bylo navrženo mezi žel. stanicí Sedlnice a Letištěm Leoše Janáčka Ostrava vybudování nové žel. tratě. Celková délka od místa odbočení v km 6,529 v úseku Studénka - Sedlnice do místa ukončení činí 2,904 km. Trať je projektována na traťovou rychlost 90 km/hod. Trať končí v zastřešeném objektu přestupního terminálu žst. letiště, který je propojen s odbavovací halou letiště tunelovou chodbou.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

SILNICE 1/35 BÍLÝ KOSTEL - HRÁDEK NAD NISOU

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Silnice I/35 patří k nejvýznamnějším silničním spojením příhraniční oblasti Hrádecka s vnitrozemím a dále také jako dopravní propojení silniční sítě ČR, Polska a SRN. Vybudováním nově vedené trasy mezi Bílým Kostelem n.N. a Hrádkem n.N. bylo dokončeno zkapacitnění dopravního tahu v euroregionu Nisa, které zároveň respektuje přírodu a biokoridory. Otevřením nového úseku se současně ulevilo obyvatelům obcí Bílý Kostel n.N. a Gabštejn, kterými vedla původní trasa silnice I/35.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

SILNICE II/236 LÁNY - OBCHVAT

PŘIHLAŠOVATEL: AF-CITYPLAN s.r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Obchvat je navržen jako silnice v kategorii S 9,5/60 v celkové délce 3,420 km. Stavba obsahuje tři okružní křižovatky o poloměrech R=25m, jednu stykovou křižovatku, protihlukový val, retenční nádrž včetně nové dešťové kanalizace, přeložku plynovodu, přeložku vodovodu, přeložku vysokého napětí a výstavby veřejného osvětlení. Stavba je do soutěže přihlášena, pro svůj přínos ve zvýšení bezpečnosti dopravy a celkového stavu životního prostředí v centru obytné zástavby obce Lány. Obchvat obce Lány po silnici II/236 odklonil tranzitní dopravu z centra obce a zlepšil tak celkovou dopravní situaci v obci.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

II/242 ROZTOKY U PRAHY, PŘELOŽKA

PŘIHLAŠOVATEL: AF-CITYPLAN s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Přeložka komunikace II/242 řeší odstranění úrovňového křížení s tratí 091 Praha – Kralupy n. Vltavou, v maximálně možné míře odklon trasy mimo zastavěné území a celkovou revitalizaci a zklidnění v řešeném intravilánovém úseku. Přeložka v celkové délce 1,760 km a kategorii S9,5/80 (extravilán), respektive MS 9,0/40 (intravilán) je prostorově řešena s přihlédnutím k okrajovým podmínkám záplavového území Vltavy a Únětického potoka, jeho křížení a v neposlední řadě podjezdem pod tratí vybudovaným v koordinaci v předstihu v rámci rekonstrukce železniční trati 091. Stavba je do soutěže přihlášena, pro svůj přínos ve zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

OBNOVA SILNIC PO POVODNÍCH 2010 III/03513 A III/03515, HEŘMANICE

PŘIHLAŠOVATEL: AF-CITYPLAN s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Stavba řešila komplexní opravu poničené silniční infrastruktury po bleskových povodních v roce 2010 v Libereckém kraji. Na Frýdlantsku, které bylo jedno z nejpostiženějších oblastí, se týká silnic III/03513 a III/03515. Jedná se o silnice III. třídy, které propojují obce Dětřichov a Heřmanice a které končí na státní hranici s Polskem. Silnice III/03515 a III/03513 představují průtahy obcemi Dětřichov a Heřmanice (MO2 5,5/40) a dále extravilánový úsek, který obě obce spojuje (S7,5/60). Celková délka rekonstruovaného úseku činí 4,580 km. Součástí prováděných prací byla rovněž kompletní rekonstrukce tří mostních objektů. Stavba je do soutěže přihlášena pro svoji důležitost v regionálním významu, kdy komplexní opravou dopravní infrastruktury došlo k obnově kvality života v obcích Heřmanice a Dětřichov.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

1/37 KUKS  - TRUTNOV, NEPROVEDENÉ ÚSEKY SILNICE, OŽK

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Silnice I/37 je páteřní komunikací ve směru sever – jih, zajišťující spojení mezi důležitými regionálními centry východních Čech a rekreační dopravu do Krkonoš. Stavbu lze rozdělit do tří částí: obnovu živičného krytu vozovky v ploše cca 48 tis. m2, rekonstrukci komunikace v obci Kocbeře, jejíž součástí byla výstavba cca 1,2 km dešťové kanalizace a rekonstrukce mostu v obci Choustníkovo Hradiště. Stavba byla předána ve vysoké kvalitě. Rekonstrukcí této důležité komunikace došlo k výraznému omezení negativních vlivů na obyvatelstvo dotčených obcí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

MODERNIZACE SILNICE II/360 POLIČKA - KŘIŽOVATKA NA SEBRANICE - II. ETAPA

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Předmětem stavby byla modernizace silnice II/360 v úseku od začátku obce Lezník (ve směru od Litomyšle) a koncem v místě pracovní spáry před okružní křižovatkou v Poličce, Husově ulici. Celková délka úseku byla 5000,9 m. Stavba řešila modernizaci vlastní vozovky, včetně odvodnění, vyrovnání vjezdů a sjezdů na soukromé pozemky, vyrovnání v křižovatkových větvích, výměnu dopravního značení (vodorovného i svislého), dále modernizaci zastávek BUS, směrové a výškové vyrovnání silničních obrub, vyrovnání chodníků, doplnění přechodů o bezpečnostní ostrůvky a přisvětlení a modernizaci kanalizačního řadu v Poličce v ulici Terezy Novákové před Dřevo závodem Pražan. Tato modernizace přispěje k vyšší bezpečnosti chodců v Poličce a zároveň eliminuje negativní vlivy dopravy na život ve městě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ NÁCHOD

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Stavba zahrnovala demolici stávajících budov a následně výstavbu příjezdových a odjezdových stání. Autobusový terminál přímo navazuje na nádraží Českých drah a.s., zahrnuje 14 autobusových stání (4 příjezdová, 10 odjezdových) dále pak 10 odstavných míst pro čekající autobusy a plochy pro osobní vozy a taxislužbu. Nástup a výstup z autobusů je pod přístřešky navrženými v kombinaci pohledového železobetonu a ocelové konstrukce se skleněnou výplní. Samotná stavba, včetně přilehlého parku, byla kompletně vybavena mobiliářem, doplněným o vodní prvek a množství zeleně.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

VÝSTAVBA DÁLNICE D3 0308A SOBĚSLAV - VESELÍ NAD LUŽNICÍ

A D3 0308B  MOST PŘES LUŽNICI

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Novostavba dálnice D3 v kategorii R27,5/120 v úseku od mimoúrovňové křižovatky Soběslav (křížení D3 se silnicí II/135) po napojení na stávající silnici I/3 (mimoúrovňová křižovatka Veselí - sever) v délce 7,652 km v nové trase a výstavbu mostu přes řeku Lužnici v délce 1,063 m. Stavba se nachází v Jihočeském kraji a probíhá od napojení na stavbu 0307 u Soběslavi (dálniční km 95,420) po napojení na stávající sil. I/3 (dálniční km 104,135).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 1. STAVBA

PŘIHLAŠOVATEL: OHL ŽS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba umožnila zavést vyšší traťovou rychlost až do 160 km/h a prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla, dosáhnout traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/h, zajistit požadovanou propustnost a vybavit trať odpovídajícím technologickým zařízením. V osobním nádraží stavba zabezpečila dvoukolejný průtah tranzitních vlaků mimo nástupištní hrany pro rychlost 80 km/h, potřebný rozsah dopravních kolejí a nástupišť včetně řešení přístupu cestujících na nástupiště, rekonstrukci stávajícího podchodu a výstavbu nového podchodu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

REKONSTRUKCE AMERICKÉ TŘÍDY V PLZNI - ČÁST WILSONŮV MOST VČ. PŘEDPOLÍ

A KABELOVÝ KOLEKTOR V PLZNI

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Rekonstrukce Wilsonova mostu byla vzhledem ke své poloze v centru města Plzně a historické hodnotě rekonstruovaného mostu, provozu, velkému množství inženýrských sítí  a tlaku města na co nejrychlejší obnovení pěšího, automobilového a především trolejbusového provozu na mostě, mimořádně technicky a organizačně náročné dílo.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

REKONSTRUKCE STANICE METRA NÁRODNÍ TŘÍDA

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT PRAHA, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Začlenění vestibulu a výstupu ze stanice do multifunkční budovy, rekonstrukce stanice a provedení bezbariérového zpřístupnění optimalizovalo a vylepšilo funkční využití lokality v centru Prahy. Došlo ke zhodnocení stavby po stránce technické, provozní i estetické a zvýšení cestovního komfortu stanice metra, která je nedílnou součástí systému pražské hromadné dopravy. Záměr přispěl i k optimalizaci přístupů k navazující dopravě na povrchu, zejména tramvajovým zastávkám v ulici Spálená a zastávce Lazarská, od které je výtahy umožněn bezbariérový přístup.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

KOMPLEXNÍ SYSTÉM DOJEZDOVÝCH DOB NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHA

PŘIHLAŠOVATEL: CAMEA, spol. s r. o.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Dopravně-telematický systém, který pomocí vhodně umístěných detektorů umožňuje automaticky stanovit dojezdovou dobu z místa A do místa B. Měření slouží účastníkům silničního provozu jako velmi cenná pomůcka pro zjištění časového horizontu potřebného k dosažení cílové destinace. Prostřednictvím telematických zařízení jsou pak řidiči naváděni na nejvhodnější trasy k dosažení cíle s ohledem na aktuální dopravní situaci. V místech nasazení systému se prokazatelně zvýšila bezpečnost silničního provozu. Došlo ke zlepšení plynulosti silničního provozu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

MOST PŘES SLOVANSKÉ ÚDOLÍ V KM 0,610-0,907 NA STAVBĚ 

MĚSTSKÝ OKRUH DOMAŽLICKÁ - KŘIMICKÁ V PLZNI

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Most přes Slovanské údolí v km 0,610-0,907 je součástí stavby první části Západního okruhu města Plzně v úseku Domažlická - Chebská. Jedná se o novostavbu mostu dlouhého 314 metrů, kterým bylo nutné překlenout Slovanské údolí na západním okraji města Plzně. Most má osm polí s vrchní mostovkou. Nosná konstrukce je tvořena spojitým spřaženým ocelobetonovým nosníkem. Spodní stavba je tvořena dvěma opěrami a sedmy pilíři ze železobetonu. Konstrukce je založena hlubinně na velkoprůměrových pilotách délky 5-20 m. Ocelová konstrukce mostu je tvořena dvěma ocelovými nosníky, pro jejichž instalaci byla použita technologie postupného výsuvu ocelové konstrukce po provizorních výsuvných ložiscích. Výsun byl prováděn pomocí hydraulických lisů ukotvených na první opěře. Součástí celé stavby je vybudování sítě smíšených stezek pro chodce a cyklisty, které jsou napojeny a vedeny též po mostě. Významně se tím tak zkrátí dopravní vzdálenost mezi městskými částmi Křimice, Skvrňany a Borská pole a sníží se počet aut projíždějících centrem.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

VÝSTAVBA LÁVKY PRO PĚŠÍ PŘES LABE VČ. NAPOJENÍ NA CYKLOSTEZKU, ČELÁKOVICE

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Lávka překonává prostor širokého koryta řeky Labe a propojuje město Čelákovice s lesy, rekreační oblastí a osadou GRÁDO na káranské straně řeky Labe. Je důležitým prvkem v rámci propojeného systému cyklistických stezek nadregionálního významu, které povedou podél Labe až do Německa. Jedná se o novostavbu cyklistické lávky vč. navazujících předpolí. Lávka je spojitá zavěšená konstrukce o 3 polích z podélně předpjaté železobetonové konstrukce, členěné ocelové vnitřní podpěry, masivní opěry, zakládání hlubinné. Objekt je součástí nadregionální sítě cyklostezek.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

MO - MYSLBEKOVA - PELC,TYROLKA, ČÁST STAVBY 0079 TROJSKÝ MOST

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Most převádí pokračování městské komunikace MS 20/50 Partyzánské ulice z Holešovic do Troje přes řeku Vltavu a její inundační území a přes stezku pro pěší a cyklisty na trojském břehu v Praze. Jedná se o sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy, jednopatrový, nepohyblivý, trvalý, otevřeně uspořádaný, směrově přímý, výškově zakřivený, kolmý, s normovanou zatížitelností, o dvou otvorech. Hlavní pole mostu přes Vltavu je ocelobetonový plnostěnný předpjatý síťový oblouk s dolní mostovkou z předpjatého betonu (prefabrikované příčníky a monolitická deska) a ocelobetonovým táhlem zavěšeným na síťově uspořádaných závěsech, s omezenou volnou výškou tramvajového tělesa. Inundační most je monolitický předpjatý trámový s monolitickými příčníky, masivní, s horní mostovkou, betonový, s neomezenou volnou výškou. Po obou stranách mostu je prostor pro pěší a cyklisty.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

OPTIMALIZACE TRATI PRAHA BUBENEČ - PRAHA HOLEŠOVICE

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Řešený úsek je součástí železničního uzlu Praha s hlavními provozními úkoly přivedení cílové osobní dopravy do centrálních nádraží Praha hl. n. a Praha Masarykovo nádraží a cílové nákladní dopravy do žst. Praha-Libeň, nebo naopak odvedení tranzitní osobní a nákladní dopravy mimo nádraží centrální Prahy. Hlavním přínosem projektu a účelem modernizace je zlepšení technických parametrů tratě do takové podoby, aby kvalitativně odpovídala zařazení do mezinárodní železniční sítě TEN a sítě národních tranzitních železničních koridorů stejně jako navazující síť. Je dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

VÝSTAVBA PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s.

KATEGORIE: A3.2

ANOTACE:

Přístav bude sloužit pro krátkodobé i dlouhodobé stání až 73 malých plavidel uživatelů Vltavské vodní cesty, ke krátkodobému stání jednoho návrhového plavidla (do velikosti 44 x 5,6 m s ponorem do 1,3 m) a jedné osobní lodi (do velikosti 27 x 5,6 m). Uzávěr vjezdového objektu umožní ochranu přístavu za vysokých vodních stavů až do výše Q20 tj. dvacetileté vody. Lodě zde tak budou moci bezpečně kotvit i při zvýšených průtocích. Uživatelé zde zároveň naleznou i místo pro spouštění a vytahování lodí. Uzávěr vjezdového objektu současně umožní ochranu dotčeného území na úroveň Q20. Stavba sportovního přístavu je součástí výstavby a modernizace dopravní infrastruktury vodní cesty. Plavební zařízení I. třídy, dle mezinárodní klasifikace vodních cest, bude součástí dopravně významné, využívané vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb. dle §3 odst. 4 písm. b).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

ZVÝRAZNĚNÍ CYKLOTRASY PROBLEMATICKÉHO ÚSEKU ULICE VÝPADOVÉ

V PRAZE 5 POMOCÍ ZEMNÍCH LED SVÍTIDEL PDS-400

PŘIHLAŠOVATEL: PDSystems s.r.o.
KATEGORIE: A3.1

ANOTACE:

Zvýšení bezpečnosti cyklistů liniovým světelným zvýrazněním vodorovného dopravního značení ohraničujícího vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty pomocí zemních LED svítidel PDS-400. Vytvořená světelná linie výrazně upozorňuje řidiče jedoucích vozidel na existující cyklotrasu a vymezí jim prostor pro bezpečné projetí, aniž by omezovali/ohrožovali cyklisty jedoucí v cyklopruhu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

KŘIŽANY - SANACE VELKÉHO SESUVU NA TRATI LIBEREC - ČESKÁ LÍPA

POMOCÍ VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE

PŘIHLAŠOVATEL: ARCADIS CZ a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Přihlašovaná stavba je moderní geotechnickou konstrukcí – kompletní sanací rozsáhlého sesuvu svahu pomocí vysokého vyztuženého náspu a je zdařilým příkladem komplexního geotechnického řízení stavby. Rozsah a způsob sanace respektoval požadovanou vysokou kvalitu i dlouhodobou životnost stavby. Stavba byla prováděna v náročných geologických i stavebních podmínkách sesuvného území a vyžádala si aktivní a komplexní přístup všech zúčastněných stran. Mimo rekonstrukce sesutého zemního tělesa železniční trati, včetně jeho nového odvodnění, stavba zahrnovala také směrové a výškové vyrovnání koleje v přilehlém úseku trati a nutnou přeložku podzemní kabelové trasy SSZT. V současné době, téměř jeden rok od uvedení do provozu, nevykazuje přihlašovaná stavba žádné závady.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

PRŮJEZD UZLEM PLZEŇ VE SMĚRU III. TŽK

PŘIHLAŠOVATEL: SKANSKA a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Realizací stavby došlo k propojení železniční stanice Plzeň hlavní nádraží se začátkem již dokončené stavby Plzeň – Stříbro včetně modernizace železniční stanice Plzeň Jižní předměstí. Hlavními stavebními objekty byly výstavba podchodu spojujícího hl. nádraží s ulicemi Šumavská a Železniční, spolu s rekonstrukcí železničních mostů přes řeku Radbuzu, Vejprnický potok a přes ulice Prokopova a Vejprnická.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

 D1 MODERNIZACE - ÚSEK 5, EXIT 41 ŠTERNOV - EXIT 49 PSÁŘE

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a. s.
KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba řeší modernizaci dálnice D1 v km 41,340 - 48,590. Byla provedena výměna porušeného CB krytu vozovky a podkladních vrstev. Nová vozovka je cementobetonová, na mostech asfaltobetonová. Současně bylo provedeno rozšíření vozovky z kategorie D26,5 na D28. Součástí stavby je doplnění odst. zálivů, úprava SOS hlásek, doplnění přejezdů SDP, rekonstrukce mostních objektů, úprava odvodnění, inženýrských sítí a dopravního značení. Řešený úsek je součástí komplexních opatření ke zvýšení bezpečnosti, kapacity a zlepšení stavebně technického stavu dálnice D1.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

PROVEDENÍ CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ NA D1 - MODERNIZACE, ÚSEKY 5 A 9

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Jedná se o kompletní realizaci CB krytu vozovky modernizované dálnice D1 včetně výroby betonové směsi. CBK byl pokládán jako dvouvrstvý v tl. 27 cm s vyztužením kluznými trny v příčných a kotvami v podélných spárách. Spáry jsou těsněny pryžovými profily. Pro dosažení požadovaných protismykových vlastností byl proveden vymetaný povrch s obnaženým kamenivem. Součástí dodávky bylo rovněž provedení monolitických žlabů a příkopů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24

REKONSTRUKCE SILNICE II/408 DYJÁKOVICE - PRŮTAH

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Rekonstrukce silnice II/408 v délce 1642 m s asfaltobet. povrchem o ploše 13 455 m2, zřízení objízdné trasy z asfaltobetonu o ploše 2529 m2 a úprava komunikace metodou recyklace za studena v ploše 780 m2 s tenkovrstvým asfaltobet. o výměře 825 m2. Součástí byla realizace opěrných zdí z bet. palisád, kanalizace, přeložky IS a zajištění složité sanace sklepů pod rekonstruovanou komunikací včetně úpravy vstupních portálů s ohledem na nové těleso komunikace (de facto se jedná o „falešné“ mostní konstrukce, které jsou zasypány zeminou a nad nimiž jsou konstrukční vrstvy komunikace).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 25

PŘELOŽKA SILNIC II/156 A II/157 - IV. ETAPA

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba zajišťuje v první řadě nové propojení Českých Budějovic severojižním směrem. Po dokončení všech jejích etap vyřeší problém s nárazovým kolabováním dopravy kolem nádraží a viaduktů pod železniční tratí, kde se v dopravní špičce tvoří dlouhé kolony. Stavba současně umožňuje napojení budoucí dálnice D3. Součástí stavby jsou i chodníky a cyklostezky, které jsou vedeny podél celé stavby, a dále pak záchytné parkoviště, které bude naplno využito se stavbou D3.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26

OBNOVA TĚLESA VOZOVKY II/357 NOVÉ HRADY V KM 22,600

PŘIHLAŠOVATEL: SÚS PARDUBICE (SUSPK)

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,600 řeší problematiku obnovy stávajícího tělesa komunikace včetně konstrukce vozovky. Provedená obnova vycházela z nutnosti zajištění násypových svahů tělesa komunikace. Svah tělesa komunikace vykazoval nestabilitu a docházelo k spontálním sesuvům jeho tělesa a oddělování konstrukce vozovky v daných místech.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 27

MOST EV. Č. 3602-3 LETOHRAD

PŘIHLAŠOVATEL: SÚS PARDUBICE (SUSPK)

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Dvoupolový plnostěnný silniční jednopodlažní most s deskotrámovou nosnou konstrukcí z předpjatého betonu, s horní mostovkou. Most je půdorysně i výškově v oblouku. NK má proměnnou konstrukční výšku od 0,7 m do 1,39 m. Délka mostu je 35 m, šířka mostu je 9,9 m.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 28

REKONSTRUKCE STŘELENSKÉHO TUNELU, VČ. KOL. Č. 1 A 2 V KM 22,480 – 23,610

A KOL. Č. 1 V KM 21,110 – 27,261 TRATI HORNÍ LIDEČ – ST. HR. SR

PŘIHLAŠOVATEL: SUBTERRA a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba zahrnovala rekonstrukci koleje č. 1 a  2 v daném rozsahu, rekonstrukci Střelenského tunelu, zárubních zdí a rekonstrukci nástupišť v zastávce Střelná. Zajímavostí stavby bylo zřízení pevné jízdní dráhy (PJD) typu ÖBB-PORR v tunelu a předzářezu v rámci rekonstrukce 1. a 2. tratové koleje. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení rychlosti přepravy, zvýšení nejvyšší traťové rychlosti na 90 km/hod, zajištění bezpečnosti a jízdního komfortu cestujících, ale také zefektivnění nákladní železniční dopravy zvýšením traťové třídy únosnosti na třídu D4.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 29

ÚVAZIŠTĚ OSOBNÍ VODNÍ DOPRAVY NA DOLNÍM LABI

PŘIHLAŠOVATEL: Zakládání staveb, a. s.

KATEGORIE: A3.2

ANOTACE:

Celkem v pěti lokalitách na toku dolního Labe mezi Roudnicí n./L. a Ústím n./L. vznikla nová moderní kotviště, tvořící základní prvky postupně budované sítě veřejných přístavišť. Ta jsou tvořena plovoucími moly pro osobní dopravu, řešenými jako „loď s plachtou“, zajištěnými ocelovými lany, či nasazenými na dalby. Tato mola pro osobní dopravu jsou pak ve třech lokalitách doplněna ještě moly pro malá plavidla, navrženými ve vzhledově skromnějším provedení a uchycenými na dvojici trubních dalb.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30

PŘIHLÁŠKA BYLA PŘIHLAŠOVATELEM STAŽENA

 

PŘIHLÁŠKA Č. 31

REKONSTRUKCE R 11 KV A T 110 KV TRAKČNÍ MĚNÍRNY PEČKY

PŘIHLAŠOVATEL: Elektrizace železnic Praha a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Napájecí stanice zajišťuje bezchybný a bezpečný provoz na koridorových tratích na Prahu, Kolín a Nymburk. Trakční napájecí zařízení nové generace bylo aplikováno tak, aby umožňovalo bezobslužný provoz, veškerý komfort uživatele a bylo šetrné k okolí a k životnímu prostředí. V rámci rekonstrukce byla provedena kompletní obnova budovy s novým zastřešením, zbourány nepotřebné prostory, které dříve vyžadovaly údržbu a vytápění, byly optimalizovány prostory pro veškerá elektrická zařízení.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 32

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO UZLU BŘECLAV, 2. STAVBA

PŘIHLAŠOVATEL: Elektrizace železnic Praha a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Rekonstrukce celého uzlu TV, zabezpečovací zařízení, EOV, most, nová technologie, nové osvětlení, nový železniční spodek, DŘT

 

PŘIHLÁŠKA Č. 33

ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a. s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Výstavba kolejového propojení ul. Pavlova - Plzeňská: Stavba má věcnou a časovou vazbu na 2 stavby v řešené lokalitě: Propojení ul. Pavlova - Plzeňská a Cyklostezka Pavlova - Plzeňská. Nově navržené tramvajové nástupiště je napojeno na nově navržené chodníky. Dále je navržena ocelová lávka a schodiště pod ul. Plzeňskou. Současně byla mj. provedena rekonstrukce tramvajových nástupišť "Krajský úřad" a rekonstrukce tramvajových nástupišť "Křižíkova".

 

PŘIHLÁŠKA Č. 34

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 79,943 TRATI LOVOSICE - ČESKÁ LÍPA, 2. STAVBA

PŘIHLAŠOVATEL: SDS EXMOST spol. s r.o.

KATEGORIE: A2.3

ANOTACE:

Původní most byl postaven r. 1898 a sestával se ze dvou nýtovaných konstrukcí a tří kamenných kleneb. Most vede ve 2. poli nad Robečským potokem (jehož okolí má charakter mokřadu) a nad skalním ostrohem. Délka nové nosné konstrukce je 42 m a hmotnost 111,297 tun bez mostního vybavení, nátěrová plocha 2090 m2. Nová nosná konstrukce je ocelová příhradová se zapuštěnou prvkovou mostovkou s plošně uloženými mostnicemi. Konstrukce je svařovaná, přípoje diagonál vodorovného ztužení je řešenou šroubovými VP třecími spoji. Rozpětí konstrukce je 41,4 m, vzdálenost příčných vazeb je 4,14 m, osová vzdálenost hl. nosníků je 3,0 m, vzdálenost podélníků je 1,8 m. Hlavní nosníky jsou svislicové, složené soustavy. Horní i dolní pas je přímý. Mostovka je tvořena spojitými svařovanými podélníky symetrického průřezu I. horní pásnice prochází výřezem ve stěně příčníku, stěna je připojena na stěnu příčníku a dolní pásnice plynule přechází do pásnice příčníku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 35

III/4206 POUZDŘANY MOST Č.4206-2

PŘIHLAŠOVATEL: SDS EXMOST spol. s r.o.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Most na silnici III. třídy č. 4206 přes elektrickou železniční trať spojuje obec Pouzdřany s okolními obcemi a umožňuje spojení na Brno. Jednopolový most tvoří příhradová trámová ocelová konstrukce se spřaženou ocelobetonovou mostovkou, jejíž součástí je konzolově vyložený chodník pro pěší šířky 1,5 m. Součástí výstavby mostu byly také přeložky inženýrských sítí a drážních kabelů. Nosná konstrukce je uložena na hrncových ložiscích. Spodní stavba je monolitická, tvořená dvěma železobetonovými opěrami. Založení spodní stavby je na mikropilotách. Mostní závěry jsou ocelové povrchové o celkovém posunu do 80 mm, římsy jsou monolitické a je nach umístěno zábradelní svodidlo se svislou výplní. Záchytné zařízení chodníku je řešeno zábradlím se svislou výplní. Most je opatřen na obou stranách protidotykovou zábranou jako ochrana proti dotyku troleje.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 36

SILNICE I/44 VLACHOV - RÁJEC

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Předmětem díla byla přeložka stávající silnice I/44 v km 5,141.125 až km 8,030 směrově dělený čtyřpruh kategorie S 22,5/100 v celkové délce 2889 m, která plní funkci obchvatu přilehlých obcí Vlachov, Zvole, Jestřebí. Realizace přeložky si vyžádala přeložky řady inženýrských sítí, přeložky stávajících silnic III. třídy, přeložku Slavoňovského potoka. Vystavěny byly rovněž 4 mostní objekty založené na vrtaných pilotách, 3 objekty protihlukových stěn, gabionové a zárubní zdi. Součástí stavby byla výstavba provizorních komunikací, silniční kanalizace, úpravy meliorací, rekultivace a vegetační úpravy. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 37

PŘESTAVBA KŘIŽOVATKY SILNICE I/35 A UL. ČESKÉ MLÁDEŽE - II. ETAPA

PŘIHLAŠOVATEL: VALBEK, spol. s r.o.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Navržená úprava průsečné křižovatky se skládá především z přestavby na okružní křižovatku s vnějším D=46m. Součástí stavby byla rekonstrukce dvoupolového mostu ev.č. 2784-3. Další částí stavby byla demolice stávající vrátnice a stavba nové a související přeložky podzemních inženýrských sítí. Výstavbou došlo k odstranění kolizních bodů v křižovatce a tím i ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu včetně navýšení kapacity a zvýšení úrovně kvality dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 38

MOBILNÍ RADAR S ROZPOZNÁNÍM RYCHLOSTI A REGISTRAČNÍ ZNAČKY

PŘIHLAŠOVATEL: ELTODO, a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Zařízení měří rychlost vozidel včetně RZ a zobrazuje tyto údaje na inf. vozíku LED. Je informativní a má významnou funkci co se týče zvýšení bezpečnosti v dopravních uzavírkách, slouží pro prevenci dopravních nehod způsobených vysokou rychlostí v těchto místech. Na činné ploše vozíku se zobrazi RZ a naměřená rychlost. Je možné také zobrazit text "ZPOMAL". Ukládají se jen data o rychlosti, nikoliv RZ. Dálkové i lokální ovládání, bezobslužný provoz až 340 hodin.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 39

PRODLOUŽENÁ ULICE RUSKÁ

PŘIHLAŠOVATEL: HOCHTIEF CZ a. s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba „Prodloužená ul. Ruská“ řeší dopravní napojení území národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice a Hlubina. Touto stavbou byly vybudovány páteřní komunikace sloužící ke komfortnímu přístupu návštěvníků a dopravní obsluze celé Dolní oblasti. Řešení zohledňuje jak budoucí dopravní propojení do oblasti Karolíny a centra města, tak napojení na plánovanou okružní křižovatku Místecká x Vítkovická x Železárenská.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 40

LÁVKA "ČERNÝ KŘÍŽ" PŘES STUDENOU VLTAVU

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP PRAHA a.s.

KATEGORIE: A3.1

ANOTACE:

Most převádí těleso turistické stezky Černý Kříž – Stožecká kaple / Dobrá na Šumavě přes tok Studené Vltavy. Celé zájmové území se nachází v Národním parku Šumava, severní část v jeho první zóně. Nosná konstrukce je tvořena obloukem z lepeného dřeva s dolní mostovkou, oblouk a jeho táhlo jsou spojené ocelovými tyčovými závěsy. Oblouk má rozpětí 36 metrů a je v současné době nejdelším dřevěným obloukem v ČR.
 

PŘIHLÁŠKA Č. 41

INTEROPERABILNÍ LOKOMOTIVA VECTRON

PŘIHLAŠOVATEL: SIEMENS, s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Univerzální elektrické lokomotivy Vectron jsou díky vysoké tažné síle, výkonu a rychlosti univerzálně použitelné v osobní i nákladní dopravě. Splňují nejnovější požadavky na interopreabilitu a zároveň jsou variabilně přizpůsobitelné národním odlišnostem jednotlivých evropských železnic. Schopností rychle dopravovat napříč Evropou osoby i zboží naplňují cíle EU i ČR v úspoře energií, fosilních paliv i emisí CO2 a v odlehčení silnic, dosahované převedením dopravy ze silnic a dálnic na železnice.
 

PŘIHLÁŠKA Č. 42

SILNICE II/231 V PLZNI, PLASKÁ - NA ROUDNÉ - CHRÁSTECKÁ, 1. ETAPA

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a. s.

KATEGORIE: A3.1

ANOTACE:

Stavba „Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa“ obsahuje několik dílčích částí. Jednou z nich je stavba nového mostního objektu přes řeku Berounku, který slouží automobilové dopravě, další částí je pak rekonstrukce stávajícího mostu přes Berounku, který je nově využíván jako cyklostezka. V druhé polovině trasy proběhla rekonstrukce a rozšíření staré trasy, která v sobě zahrnovala množství přeložek inženýrských sítí. V první polovině trasy byl vybudován násyp. Tento násyp navazuje na nový mostní objekt. Před budováním násypu bylo nutno provést demolice stávajících objektů bývalé ČOV a následně byla provedena sanace zemního podloží násypu. Stavba umožnila zachovat historický Masarykův most, napomohla k plynulosti dopravy a zlepšila komfort účastníku dopravy (peších, cyklistů a automobilů).
 

PŘIHLÁŠKA Č. 43

PROVOZNÍ OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI KOLEJOVÝCH ABSORBÉRŮ HLUKU

MEZISTANIČNÍ ÚSEK TŘEBOVICE V ČECHÁCH - RUDOLTICE

PŘIHLAŠOVATEL: ŽPSV a.s.

KATEGORIE: A2.3

ANOTACE:

Stavba kolejových absorbérů hluku slouží ke snížení hlukové zátěže projíždějících kolejových souprav. Slouží též k provoznímu ověřování a vyhodnocení daného protihlukového opatření s cílem jejího využití v rámci připravovaných projektů nových vysokorychlostních tratí a modernizace drah.
 

PŘIHLÁŠKA Č. 44

REKONSTRUKCE SILNICE DRUHÉ TŘÍDY Č. 217 AŠ - HRANICE

PŘIHLAŠOVATEL: Karlovarský kraj

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Jedná se o modernizaci silnice II/217 v délce 4,913 km. Modernizace silnice byla vyvolána stavebnětechnickým stavem komunikace. Silnice byla v celém úseku upravena na šířkovou kategorii S7,5/60. Součástí stavby bylo rozšíření a modernizace stávající komunikace, zajištění stability silničního tělesa a vybudování opěrné zdi, rekonstrukce mostu ev.č. 217-002, výměna případně doplnění bezpečnostních prvků.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 45

REKONSTRUKCE SILNICE DRUHÉ TŘÍDY Č. 219 NEJDEK - PERNINK

PŘIHLAŠOVATEL: Karlovarský kraj

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o modernizaci silnice II/219 (v průběhu projektových prací přeřazena do jiné kategorie – III/21047) v délce cca 6 km. Modernizace silnice zahrnuje zejména úpravu šířkového uspořádání na normovou kategorii S 6,5, což vyžadovalo zřízení nových gabionových konstrukcí v téměř celé délce uvedeného úseku. Stavba dále zahrnuje nové konstrukční vrstvy vozovky, zajištění odvodnění, osazení záchytného bezpečnostního zařízení a dopravní značení.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 46

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V TRAŤOVÉM ÚSEKU ČÍČENICE - VOLARY

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD PRAHA s.r.o.

KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Systém pro řízení a zabezpečení vlakové dopravy na tratích dosud provozovaných zjednodušeným řízením drážní dopravy dle předpisu SŽDC D3. Systém technickými prostředky kontroluje práci dispečera i strojvedoucího tak, že nedovolí vydat konfliktní povolení pro jízdu vlaků a posunu, nedovolí jízdu vlaků bez povolení a kontroluje, zda je jízda vlaku v souladu s převzatým povolením. Vede automatický záznam dopravní dokumentace a umožňuje spolupráci s vyššími systémy řízení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 47

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY NA TRATI FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ - OSTRAVICE

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD PRAHA s.r.o.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Modernizace pasivně zabezpečených 15 ks železničních přejezdů (PZS) úrovňového křížení místních komunikací a šestikilometrové železniční trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice za nové aktivně zabezpečené přejezdy PZS 3. kategorie s pozitivní světelnou signalizací, vč. stavební rekonstrukce přejezdové konstrukce, železničního svršku a spodku. Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti účastníků železničního a silničního provozu na žel. přejezdech, zvýšení traťové rychlosti z 50  na 80 km/hod. Došlo ke zvýšení ekonomické efektivity provozu na trati zvýšením propustnosti a zkrácením doby přepravy.

 

 

 

Zaujala Vás některá přihlášená stavba, technologie či inovace?

Podpořte ji svým hlasem v tradiční anketě o CENU VEŘEJNOSTI.