STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

II/334 Kouřim, ul. Okružní

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Stavební úpravy v ulici Okružní a Československé armády v Kouřimi byly navrženy pro zlepšení špatných průjezdních podmínek pro automobilovou dopravu a zvýšení bezpečnosti pro pěší. Dotčená lokalita je v blízkosti pásma památkové ochrany města, proto je kryt komunikace v ulici ČA z žulové dlažby. Ulice Okružní je s krytem asfaltovým. Oprava obou ulic byla provedena v plném konstrukčním souvrství a odvodnění. Součástí stavby jsou zastávkové zálivy ze žulové dlažby včetně přístřešků zastávek MHD, dva zpomalovací prvky - ostrůvky pro pěší. Dalšími objekty jsou veřejné osvětlení, přeložka VN a oprava opěrné zdi.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

II/329 Poděbrady, přemostění přes CD

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Stavba mostu přes železniční trať a s ní související stavební objekty. Komunikace sil. II/329, nová okružní křižovatka a úprava stávajících komunikací, vše s asfaltovým povrchem, dlážděné chodníky, protihliková stěna, inženýrské sítě, trakční vedení, dopravní značení a vegetační úpravy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

III/444 29 Štenberk, Hvězdné údolí, I. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Rekonstrukce vozovky silnice III/44429 od okružní křižovatky se silnicí II/445 po křižovatku s ul. Světlov. Délka rekonstruovaného úseku byla 430 m, rozšíření vozovky na šířku 6,0 - 6,5 m, oprava stávajících opěrných zdí, výstavba nových gabionových opěrných zdí, zpevnění stávajících svahů (Tensartech - Greenslope 70), osazení svodidel a zábradlí na straně k toku Sitky.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

Přesuvná skruž pro betonáž nové konstrukce mostů

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Přesuvná skruž pro výstavbu čtrnáctipolového úseku levého mostu “třetího patra” Opatovické estakády byla navržena ve spodní variantě (tzn. přesuvná skruž se pohybuje pod budovanou konstrukcí). Svislé podpěrné konstrukce přesuvné skruže byly tvořeny mostním pilířem z materiálu PIŽMO, na kterých byla osazena vahadla (tzv. fundamenty) pro výsun skruže a sestava hydraulických lisů, které slouží pro aktivaci a deaktivaci přesuvné skruže při betonáži nosné konstrukce a následně výsunu do další betonážní etapy. Samotnou vodorovnou konstrukci přesuvné skruže tvořily v příčném směru dva hlavní nosníky z inventárního materiálu rozebíratelné typizované příhradové konstrukce ŽM16 (tzv. tubusy skruže). Délka obou příhradových konstrukcí, které tvořily přesuvnou skruž, činila u kažké 109,11 m a skládala se z příhradových rozebíratelných prvků, výsuvného nosu a kluzných desek. Stavební výška konstrukce hlavních nosníků byla 4,1 m a šířka 3,0 m.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Jedná se o náročnou dopravní stavbu realizovanou v centru města na hranici památkové zóny. Soubor staveb tvoří dva souběžné tunelové tubusy se 2 nebo 3 jízdními pruhy včetně 4 vjezdových a 5 výjezdových ramp, součástí souboru jsou též strojovny vzduchotechniky včetně dvou větracích šachet a vzduchotechnických tunelů. Do souboru patří také výstavba Trojského mostu, mostu Svatovítská a výstavba podzemních garáží na Letné a na Prašném mostě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická (mimo) - nemocnice Motol

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Pátý provozní úsek trasy A metra v Praze vede ze stávající stanice Dejvická do nové stanice Nemocnice Motol, měří 6134 m a má celkem čtyři nové bezbariérové stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Projekt významně zkvalitní dopravní obsluhu území severozápadního segmentu hlavního města Prahy a sníží negativní dopady na zdejší životní prostředí. Klíčovými přínosy jsou výrazná redukce autobusové i automobilové dopravy na Evropské ulici v úseku od Vítězného náměstí až k Nádraží Veleslavín, zkrácení doby přepravy mezi centrem a letištěm Václava Havla a podstatné zlepšení dopravní dostupnosti motolské nemocnice.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

Modernizace železniční trati Veselí n. L. - Tábor II. část - Veselí n. L.

- Doubí u Tábora 1. etapa Veselí n. L. - Soběslav

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Předmětem dokumentace je modernizace části IV. tranzitní železniční koridor v úseku mezi stanicí Veselí nad Lužnicí (mimo) a Soběslav (včetně). Hlavními aspekty návrhu je zavedení vyšší traťové rychlosti 160 km/hod, dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC, zavedení průjezdného průřezu UIC GC, zajištění požadované propustnosti trati (zdvoukolejnění), vybavení trati novým zabezpečením zařízením 3. kategorie a peronizací stanice Soběslav.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 8

Rekonstrukce nástupišť v žst Havlíčkův Brod

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Obsahem projektu je především řešení rekonstrukce železničního svršku, spodku, nástupiště, přístřešků a jeho odvodnění. Současně se řeší úpravy TV, ukolejnění a zabezpečovacího zařízení, rekonstrukce osvětlení, izolací podchodu pro cestující a zavazadlového podchodu (tunelu). Dále bude zřízen nový výtah pro cestující do podchodu a nástupiště č. II, III a IV, bude zaslepen nákladový výtah na II a III. nástupiště, bude v prostoru II a III. nástupiště a podchodu pro cestující zrekonstruován orientační systém pro cestující a rozhlas, bude provedena ochrana kabelových tras. V prostoru všech nástupišť a podchodu bude provedena rekonstrukce elektronického informačního systému pro cestující. Účelem stavby je dosažení normového stavu a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení komfortu cestování na úroveň odpovídající současným trendům.
 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

Modernizace silnice III/34026 Chrudim, žel. přejezd - napojení na I/37

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Stavba řeší přeložku silnice III/34026 od napojení obchvatu silnice I/37 z kruhové křižovatky po železniční přejezd trati ČD Chrudim - Borohrádek.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

Modernizace silnice II/322 Kojice - hranice kraje, vč, mostu ev. č. 322-007

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Jedná se o modernizaci úseku komunikace II/322 ve staničení km 11,867–12,210 od začátku hr. Pardubického kraje po křižovatkou s III/3224 směr na Vinařice. Mostní objekt ev.č. 322-007 v km 12,006 převádí komunikaci přes železniční dvoukolejnou trať 1501 Praha – Česká Třebová.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

Rekonstrukce křižovatky silnic III/34028 a III/34028 v Nemošicích

- malá okružní křižovatka

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Jedná se o rekonstrukci stávající stykové křižovatky tvaru „Y“ silnic III/34026 a III/34028 v intravilánu obce Nemošice, na malou okružní křižovatku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou

PŘIHLAŠOVATEL: Elektrizace železnic Praha a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Předmětem stavby byla elektrizace trati č.293 Šumperk - Kouty nad Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3kV včetně napájení z TNS. V rámci stavby byly provedeny kolejové úpravy v železničních stanicích a dopravnách za účelem zřízení bezbariérových nástupišť. Nově byla zřízena dopravna Loučná nad Desnou určená pro křižování vlaků. Ve všech zastávkách byla rekonstruována nástupiště na bezbariérová a prodloužena na potřebnou délku 90m. V celém úseku stavby elektrizace byla provedena nová drážní kabelizace včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení, rozvodů NN a osvětlení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

PŘIHLAŠOVATEL: Elektrizace železnic Praha a.s.

KATEGORIE:

ANOTACE: C1

Výstavba nové trakční napájecí stanice složené z betonových prefabrikátů. Na nové TNS byla instalována kompletně nová technologie R22kV, R6kV, R3kV. Objekt je ústředně řízen z elektrodispečinku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

Stabilizace svahu v obci Bulhary

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Jde o vodohospodářskou stavbu, jejímž hlavním účelem byla úprava území k zajištění jeho stability a ochrany nemovitostí. Úprava spočívala v přeložení části koryta toku řeky Dyje a stabilizaci vahu terasami. Dílo je volně začleněno do okolní krajiny bez negativních vlivů na životní prostředí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

Regenerace sídliště Máj v Českých Budějovicích

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Úkolem projektu bylo řešit regeneraci sídlištního parteru a povýšit tak tuto lokalitu na centrum sídliště Máj. Zároveň byla cílem regenerace také eliminace nepřehledných míst a zákoutí a zjednodušení celé lokality. Zpevněné plochy s povrchem z žulové dlažby a betonové zámkové dlažby včetně odvodnění, prefabrikované a monolitické opěrné stěny včetně lávky, vodní prvky (fontány, umělý potok), dětské multifunkční hřiště, městský mobiliář, veřejné osvětlení, vegetační úpravy. Stavba má pozitivní vliv na životní prostředí obyvatel sídliště. Prostor nyní slouží jako místo k setkávání obyvatel, sídliště získalo přívětivější tvář.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

Mobilní protihluková stěna - Spořilovská, Praha 4

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: C1

ANOTACE:

Jde o klasickou protihlukovou stěnu, která ale nevyžaduje stavební povolení ani následnou kolaudaci. Pro instalaci stěny je nutný jen souhlas příslušné správy dopravní policie ČR. Využití těchto stěn je tedy přesně tam, kde se dlouhodobě řeší hlukové zátěže bez možnosti využít stacionární protihlukovou stěnu.Prefabrikované betonové dílce s pohltivým povrchem zasazené do ocelových profilů a stabilizované na povrchu vozovky betonovými patkami. Mobilní protihluková stěna v místě svého použití významně omezí negativní dopad automobilové dopravy v podobě hluku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží

PŘIHLAŠOVATEL: město Litoměřice

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Modernizace a dostavba nevyhovujícího autobusového nádraží z 50. let minulého století ve funkčně členěný prostor splňující požadavky na design, účelnost a vyšší komfort cestujících v dálkové i městské dopravě. Novým rozvržením původní plochy vzniklo autobusové nádraží se zastřešením, záchytné parkoviště pro 80 osobních automobilů a nové plochy zeleně. Vybudováno bylo chybějící sociální zařízení, doplněn mobiliář a informační a orientační systém pro osoby ZTP.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG Rail a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Obnova železničního svršku, rekonstrukce tunelu, ocelového mostu, odvodnění zářezu. Železniční svršek na "Y" pražcích, tvrzené kolejnice, bezstyková kolej, odstřely skalního masivu. Snížení hlukové zátěže.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

Rekonstrukce silnice II/325 Hostinné - KPRA a průtah

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Rekonstrukce silnice II/325 ve staničení 38,235 - 37,849 km a 38,705 - 38,235 km v intravilánu obce. Rekonstrukce byla provedena v plném konstrukčním souvrství s živičným krytem vč. odvdnění na místech dle potřeby a výměnou podloží vozovky se zpevněním geomřížemi. Součástí stavby jsou zastávkové pruhy, zálivy pro podélné parkování a chodníky ze zámkové dlažby. Dalšími objekty stavby jsou veřejné osvětlení, přeložka plynovodu a dopravní značení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí

PŘIHLAŠOVATEL: Berger Bohemia a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Cílem stavby „Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí“ bylo zajistit zlepšení stávajícího stavu, který již nevyhovoval dnešním standardům. Železniční stanice Horažďovice předměstí je mezilehlou stanicí pro trať č.190 Plzeň – České Budějovice a odbočnou stanicí pro trať č.185 Horažďovice předměstí – Domažlice. Stavba zachovává stávající poměry v území. Realizací stavby dochází ke zvýšení traťové rychlosti, zkrácení jízdních dob a přestupních vazeb ve stanici, zvýšení propustnosti trati, zvýšení bezpečnosti cestujících a zvýšení kultury cestování. Instalací nových technologií dochází ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení provozních nákladů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Hlavní náplní projektu byla dostavba přemostění provozované mimoúrovňové křižovatky v Opatovicích nad Labem, jejíž 1. etapa byla zprovoz- něna v roce 2009. Dostavba cca 1km dlouhé estakády umožňuje bezkolizní převedení dopravy na budoucí silnici R(D)35 tímto prostorem. Estakádu tvoří 2 souběžné nezávislé mostní konstrukce z monolitického dodatečně předpjatého železobetonu. Z každé mostní konstrukce se ještě odděluje rampa, která tvoří napojení na okružní křižovatku. Veškeré nosné konstrukce jsou komorového průřezu ve tvaru lichoběžníku, založení mostu je na pilotách DN 1200 průměrné délky 15m. Součástí stavby je i těleso hlavní trasy budoucí R(D) 35 ve délce 100m.S ohledem na charakter stavby byla ve fázi záměru vypracována a schválena dokumentace posouzení vlivu na živodní prostředí (EIA). Ve fázi realizace nedošlo k výraznému ovlivnění životního prostředí s výjimkou dočasného zvýšení dopravní zátěže, hlučnosti a prašnosti. Veškerý materiál vytěžený v místě (z pilot a základů) byl užit na stavbě. Provozovaná stavba bude mít pozitivní vliv na plynulost provozu

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Účelem stavby bylo zlepšení dostupnosti a tím zvýšení atraktivity veřejné dopravy hlavního města Prahy. Stavbu tvoří kaskáda osobních výtahů do stanice metra v podobě dvojice výtahů z úrovně terénu cca 30 metrů hlubokou šachtou do nově vybudované lomené přestupní chodby délky přes 70 metrů a poté dvojice osobních výtahů a únikového schodiště na úroveň nástupiště stanice Anděl.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Železniční most v km 38,816 převáděl trať přes Labe a přilehlou inundaci ocelovou nýtovanou konstrukcí o sedmi polích. V rámci rekonstrukce byla postupně odstraněna stávající ocelové konstrukce o celkové délce 336m, byly zesíleny pilíře v řece předepnutými tyčemi, byla zvýšena únosnost podloží pilířů tryskovou injektáží, na pilířích byly zhotoveny nové železobetonové úložné prahy, na které byla osazena nové ocelové konstrukce a následně nový železniční svršek s průběžným kolejovým ložem. Kompletní rekonstrukce proběhla v rámci výluky železničního provozu v trvání 3 měsíců.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24

Most ev. č. 14415-3 v obci Čkyně

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Most pozemní komunikace, trvalý, šikmý, s nosnou konstrukcí z předpjatého betonu, o dvou mostních polích. Původní masivní podpěry stabilizovány mikropilotami, sanovány a opatřeny novými úložnými prahy na opěrách s novými závěrnými zídkami a přechodovými deskami. Chodník na levé římse.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 25

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova představuje unikátní řešení, které nebylo v tomto rozsahu zatím v Praze realizované. Jsou navrženy a zrealizovány rozsáhlé stavební zásahy včetně „tunelářských“ do veřejných prostor provozované stanice metra, které byly prováděny za provozu s minimálním omezením pro cestující. V uliční úrovni probíhala stavba přes činžovní dům, ve kterém byla část vybourána. Bezbariérové zpřístupnění stanice metra I. P. Pavlova je z uliční úrovně - z ulice Legerova pomocí kaskády osobních výtahů. Z úrovně chodníku z činžovního domu v majetku města vede osobní výtah s únikovým schodištěm podél stávající stanice metra do nové přestupní chodby (ÚPCH) navržené v úrovni nad nástupištěm. Z této chodby pokračuje druhý osobní výtah na nástupiště stanice metra trasy C (IPP). Staveniště pro výtahovou šachtu se nachází v polozapuštěném suterénu a v přízemí vyklizených místností domu č. p. 357 s přímým výstupem na východní chodník v Legerově ulici. Staveniště bylo omezeno vnitřním obvodovým zdivem budovy. Větší část stavby byla prováděna hornickým způsobem a to hloubení jámy pro výtahovou šachtu a ražba přístupové chodby.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26

II/214 Jihovýchodní obchvat Chebu

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Liniová dopravní stavba, dvoupruhová vozovka funkční skupiny B v třídě S

 

PŘIHLÁŠKA Č. 27

"Veřejná doprava pro všechny" - autobusový terminál v Berouně

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Kompletní výstavba nového autobusového terminálu v Berouně včetně příjezdových komunikací. Odfrézování stávajících podkladů, sanace podloží, vybudování nové dešťové kanalizace včetně ORL. Nové konstrukční vrstvy zpevněných ploch. Zlepšení životních podmínek přemístěním autobusového terminálu z centra města do bezprostřední blízkosti vlakového nádraží.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 28

II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Předmětem stavby je výstavba obchvatu města Hroznětín na silnici II/221, která je provedena v kategorii S 7,5/70 v modifikované rozšířené verzi. Délka úpravy silnice II/221 je 3195m + 104m okružní křižovatky se silnicí III/22130. Silnice II/221 byla přeložena jižně od obytné zástavby Hroznětína a Bystřice a mimoúrovňově křižuje železniční trať (Dalovice – Merklín).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 29

Rekonstrukce III/4774 Morávka, rekonstrukce mostu ev. č. 4774-19

PŘIHLAŠOVATEL: SDS EXMOST spol. s r.o.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Rekonstruovaný most se nachází na silnici III. třídy v extravilánu obce Morávka. V příčném směru mostu je terén výrazně skloněný směrem k místní přehradě. Most je dlouhý cca 395 m o šířce 9,0 m. Skládá se z 20 polí s rozpětím jednotlivých polí 19,7 m. V příčném směru je nosná konstrukce mostu tvořená sedmi prefabrikovanými nosníky typu KA-61 délky 19,6 m. Stávající nosníky jsou prostě uložené na monolitických železobetonových úložných prazích. Nosníky mostu jsou výšky 0,85m, Rozpětí mostu je 20 x 19,0m. Rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy stávajícího objektu SO 201 Most, úpravu komunikace v předpolích a provedení nových gabionových zídek. Stavební stav stávajícího mostního objektu byl špatný, izolační systém byl narušený, silně zatékalo na úložné prahy, které byly značně poškozeny a měly obnaženou výztuž. Ložiska na mostě nebyly, nosníky byly uloženy jen na lepenku. Bezpečnostní prvky byly nenormové, odvodnění komunikace nevyhovující. Projekt rekonstrukce mostu řešil tyto naznačené problémy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30

Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké Ostrava, I. etapa, 1. a 2. stavba

PŘIHLAŠOVATEL: SDS EXMOST spol. s r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Jedná se o výstavbu nové komunikace silnice v intravilánu městské části Svinov, kterou představuje přeložka silnice III/4785 do nové trasy. Nová trasa je navržena v souběhu s tratí ČD z druhé strany jsou pak průmyslové areály, v oblasti ul. Bratří Sedláčků pak zástavba rodinnými domky a za potokem Mlýnka pak pozemky charakteru louky, území je po rekultivaci provedené s ohledem na účinky poddolování. Veřejná doprava včetně kamionové byla odkloněna na novou komunikaci s vazbou na dálniční křižovatku D47 s ul. Rudnou (sil. I/11). Navržená stavba respektuje stavbu dálnice D47 a souvisejících přeložek komunikací a mimoúrovňové křižovatky. Dále respektuje a napojuje se na stavební úpravy komunikací v prostoru vlakového nádraží Svinov. Stávající přejezd ulice Bratří Sedláčků přes trať ČD je využíván jako chráněný železniční přechod pro cyklisty a chodce. Dále je využíván vozidly zajišťující údržbu drážních zařízení umístěných mezi trať ČD a novou komunikací. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 31

Rekonstrukce lesoparku Belveder

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Jedná se o celkovou rekonstrukci lesoparku Belveder v Městské části Praha - Zbraslav s cílem vytvoření atraktivního veřejného prostoru pro sport, relaxaci a setkávání obyvatel. Důraz byl přitom kladen na zachování přírodního, až divokého charakteru. Komunikace, dřevěné architektonické prvky, jezírko, výsadba stromů a zeleně. Pozitivní vliv na životní prostředí spočívá nejen ve výsadbě stromů a další zeleně, ale hlavně v celkovém zkulturnění dané lokality, která pro občany nyní představuje místo pro odpočinek uprostřed přírody.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 32

Přestupní uzel IDS Miroslav

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Jedná se o novostavbu přestupního uzlu IDS JmK u obce Suchohrdly u Miroslavi s napojením na silnici I/53. Idea vybudování přestupního terminálu vznikla především z potřeby efektivního propojení veřejné autobusové dopravy na individuální železniční dopravu v dané lokalitě. Nezanedbatelným hlediskem bylo zvýšení bezpečnosti zejména chodců v místě mnoha dopravních nehod, vč. tragických.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 33

Řešení odbavení cestujících od ČSOB

PŘIHLAŠOVATEL: ČSOB, a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

ČSOB se oblasti inovací a moderním formám placení dlouhodobě věnuje a snaží se vyjít vstříc očekávání veřejnosti i obchodních partnerů. Proto ve spolupráci s dopravními podniky v různých městech republiky realizovala již řadu řešení, která cestujícím bezkontaktní platby za jízdenku přímo ve vozidlech MHD umožňují. Máme bohaté zkušenosti s implementací bezkontaktních plateb do systémů MHD po celé republice, proto dokážeme řešení ušít na míru podle potřeb dopravce a přizpůsobit místním specifikům, ve velkých městech například dokážeme provozovat řešení, kdy systém sám vybere tarif, který je pro cestujícího nejvýhodnější.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 34

Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi

PŘIHLAŠOVATEL: Středočeský kraj

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Akcí nazvanou Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi došlo k výstavbě okružní křižovatky a k výstavbě komunikace o celkové délce 1,635 km vyústěné na Třídu Václava Klementa světelnou křižovatkou na severní straně a na jižní straně vyústěnou a okružní křižovatku na ulici Jičínská. Tímto komplexním řešením zahrnujícím demolice stávajících objektů, výstavbu pozemních komunikací včetně komunikace pro pěší a cyklostezky, okružní křižovatky, mostních objektů, opěrných zdí, vodohospodářských objektů, elektro a sdělovacích objektů, trubního vedení, objektů drah a úpravy území se zpřístupnilo centrum města a zároveň odlehčilo velmi zatěžovaným komunikacím jako je ulice Jičínská, T. G. Masaryka a tř. Klementa.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 35

Modernizace plavební komory Brandýs nad Labem

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Provedení ochranné jímky pomocí tryskových a těsnících injektáží, zhotovení nových konstrukcí dna, plat, levobřežní zdi, sanace obtoků.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 36

Vodní dílo Velký Osek, modernizace plavební komory

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Modernizace plavební komory na VD Velký Osek, provedeny stavební a technologické rekonstrukce, obklad betonovými panely. Rekonstrukce komory bez vlivu na životní prostředí. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 37

Modernizace trati Hradec Králové .- Pardubice - Chrudim, 1. stavba,

zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Stavba zahrnovala novostavbu druhé traťové koleje v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem a kompletní rekonstrukci koleje stávající. Součástí téměř 8 km dlouhého modernizovaného úseku byly železniční stanice Stéblová, zastávka Čeperka a zcela nová zastávka Opatovice nad Labem. Modernizace umožňuje zvýšení bezpečnosti železničního provozu a maximální rychlosti vlaků až na 160 km/h.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 38

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor

II. část, úsek Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora,

1. etapa, Veselí nad Lužnicí - Soběslav

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Stavba je součástí IV. železničního koridoru Děčín - Praha - Horní Dvořiště, kdy díky modernizaci při zdvojkolejnění úseku trati bylo dosaženo zvýšení propustnosti, životnosti a cestovního pohodlí spolu se zvýšením bezpečnosti při rychlosti až 160 km/hod. Zřízení nového železničního svršku s dopravními kolejemi UIC60 na sanovaném železničním spodku, peronizace železniční stanice a zastávky, výstavba nových železničních mostů a propustků, trakčního vedení a zabezpečení prostoru.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 39

Modernizace koleje č. 412 včetně výhybky 141 a trakce nad touto kolejí

PŘIHLAŠOVATEL: EDIKT a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Zkušební průmyslová dráha se nachází v areálu ŠKODA v Plzni, na jeho východním okraji a kopíruje Borskou ulici. Stávající průmyslová dráha již nevyhovovala požadavkům výroby, jedna z kolejí sloužila pouze jako odstavná, případně expediční. Modernizace tzv. průmyslové dráhy, představovala výstavbu zkušební trati formou čtyřkolejnicové splítky s rozchody 1435 /1000 / 1520 mm, součástí koleje jsou funkční části pro nakládání kolejových vozidel, verifikaci jízd vodní clonou a jízd zborcenou kolejí a pro akustická měření.Modernizace průmyslové dráhy je zajímavá svým technickým řešením nejen v konstrukci kolejí, ale i rozsahem použitých trakčních soustav. Jejím přínosem je, že na relativně malém prostoru umožní zkušební jízdy a provozní zkoušky veškerých vyráběných vozidel, která jsou rozdílná jak po stránce konstrukce pojezdu a zejména dvojkolí, tak po stránce vlastního rozchodu koleje. Realizace stavby byla náročná i tím, že kolej je z jedné strany v celé délce lemována vysokou zdí podél Borské ulice a navíc po celou dobu výstavby bylo nutné umožnit investorovi provádění provozních zkoušek na části kolejiště, omezení provozu byla pouze krátkodobá – několikadenní.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 40

Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) - Rudná - Beroun (mimo)

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

KATEGORIE: A2

ANOTACE:

Nově byl vybudován systém dálkového ovládání prostřednictvím jednotlivých subsystémů umožňující ovládání a diagnostikování zabezpečovacích zařízení v traťovém úseku Praha Smíchov (mimo) - Rudná u Prahy - Beroun (mimo) včetně zefektivnění provozování vlakové dopravy prostřednictvím aplikace pro vedení dopravní dokumentace s vazbou na zabezpečovací zařízení (DDZZ) a funkcí automatického stavění vlakových cest (ASVC). 

 

PŘIHLÁŠKA Č: 41

Instalace traťové části AVV - železniční síť TEN-T

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

AVV je nadstavbovou částí systému určeného pro automatizaci řízení hnacích a řídicích drážních vozidel v železniční síti Českých drah, označovaného jako CRV&AVV (centrální regulátor vozidla a automatické vedení vlaku). CRV&AVV je vždy podřízen vlakovému zabezpečovači, ale do jeho činnosti nijak nezasahuje. AVV obsahuje regulátor cílového brzdění a regulátor jízdní doby. Úkolem AVV ve spolupráci s CRV je zajistit automatické řízení vlaku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 42

Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald (ASVC)

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Růst kapacity a komfortu dopravy nelze úspěšně zajistit bez potřebné automatizace a s ní spojené optimalizace řízení provozu. Nejznámnějším prvkem automatizace řízení provozu je automatické stavění vlakových cest. To představuje skupinu funkcí řídícího a zabezpečovacího systému podléhající technickým specifikacím manažera infrastruktury. Možnost implementace automatického stavění vlakových cest je ale dána stavební dispozicí jednotlivých stanic, která musí zaručovat mimoúrovňový přístup cestujících ke všem nástupištním hranám nebo umožňovat přístup na nástupiště pouze přes přechod zabezpečený výstražným systémem.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 43

Okružní křižovatka Letkov II/180

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Stavba řeší úpravu průsečné křižovatky silnic II/180 a III/18019 na křižovatku okružní. Silnice II/180 je spojnicí města Starý Plzenec a obce Kyšice a zároveň slouží jako napojení na přivaděč k dálnici D5. Silnice III/18019 je komunikační propojení města Plzně a obce Letkov. Vybudování okružní křižovatky přispívá k zvýšení bezpečnosti provozu v tomto úseku. Křižovatka je oválného půdorysného tvaru a je tvořena dvěma oblouky o poloměru 9 m, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 12,45m. Vnitřní ostrov je tvořen betonovými svodidly výšky 0,8m a vnitřek je vysypán štěrkem. Prstenec okružní křižovatky je opatřen zpomalovacími retardéry MP-5. V řešeném prostoru je realizováno nové vodorovné a svislé dopravní značení. Úprava proběhla za částečné i úplné uzavírky. K rychlosti výstavby zejména přispěla úplná uzavírka silnice III/18018 od křížení směrem na Letkov.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 44

Rekonstrukce silnice III/16910 Antýgl - Modrava

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Stavba byla realizovaná v období 04 – 10/2015 a řešila rekonstrukci komunikace III/16910 v úseku od osady Antýgl na začátek obce Modrava o celkové délce 4,265 metrů. Součástí stavby byla především výměna krytových vrstev vozovky, sanace okrajů vozovky, vyztužení silničních svahů systémem Green Terramesh, osazení dřevoocelových svodidel, sněhových tyčí, směrových sloupků, rekonstrukce 24 trubních propustků a provedení nového vodorovného značení. Realizace stavby přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na významné komunikaci v turisticky atraktivní lokalitě národního parku Šumava a dále do SRN.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 45

Visutá dřevěná lávka přes řeku Sázavu

PŘIHLAŠOVATEL: HOCHTIEF CZ a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Lávka přes řeku Sázavu je součástí mezinárodní cyklostezky „Greenway Praha-Vídeň“. Lávka byla postavena v rámci dílčího úseku, který propojil obce Čížov a Zbořený Kostelec s Týncem nad Sázavou. Lávka se nachází v těsné blízkosti obce Zbořený Kostelec a převádí cyklostezku přes řeku Sázavu a její záplavové území. Lávka je technicky zajímavá nejen v použití systému visuté konstrukce v kombinaci s dřevěným ztužujícím 3 polovým spojitým nosníkem, ale také v uplatnění dřeva v mostní konstrukci s celkovou délkou 130 m, při rozpětí hlavního pole 65,0 m.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 46

Poděbrady – přemostění trati ČD

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Stavba „Poděbrady – přemostění trati ČD“ zahrnuje množství stavebních objektů, které řeší napojení na stávající síť komunikací s novým kruhovým objezdem, rekonstrukcí přilehlých komunikací a vyvolaných přeložek inženýrských sítí včetně zrušení železničního přejezdu. Vlastní most je desetipólový o celkové délce 214 m, založený na velkoprůměrových pilotách. Dříky pilířů jsou z ocelových trubek vyplněných betonovou směsí. Dva středové pilíře jsou pevné, ostatní kyvné a umožňují tak změny délky mostovky v závislosti na teplotě. Mostovku v půdorysném tvaru písmene U tvoří železobetonová předpjatá deska tloušťky 900mm s oblými náběhy po okrajích. Výstavba nosné konstrukce v celkové kubatuře přes 2700 m3 probíhala na pevné skruži ve třech etapách: první – střed oblouku musel být betonován důsledně symetricky při použití dvou čerpadel, následovaly etapy k opěrám. Celá nosná konstrukce je chráněna proti vlivu bludných proudů souborem opatření, jehož součástí je mimo jiné i elektricky izolovaný předpínací systém a diagnostické sondy zabudované do konstrukce.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 47

Průběžná detekce parkujících vozidel

PŘIHLAŠOVATEL: CAMEA, spol. s r.o

KATEGORIE: C2

ANOTACE:

Detekce přítomnosti vozidla po obou stranách na ulici Řásovka v Praze. Součástí řešení je informování řidičů o volných parkovacích místech.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 48

R6 Lubenec Bošov

PŘIHLAŠOVATEL:  EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Hlavním cílem dokončené stavby je zkapacitnění a úprava původní dvoupruhové silnice I/6 v úseku západně od Lubence mezi obcemi Lubenec a Bošov. Ta byla do zprovoznění rychlostní silnice vedena po dvoupruhové komunikaci v šířkách asi 8–10 metrů. Výstavba byla započata v červenci 2010, poté byla realizace stavby z důvodů nedostatečného finančního krytí v srpnu 2010 pozastavena. K obnovení realizace došlo v září 2013. Stavba hlavní trasy byla předána do předčasného užívání v listopadu 2015 a celá stavba byla dokončena v dubnu 2016.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 49

Zvýšení trakčního výkonu TNS Oldřichov

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE:

ANOTACE: C1

Projekt zahrnoval kompletní přestavbu a modernizaci trakční napájecí stanice (TNS), včetně projektové dokumentace. Hlavním cílem stavby bylo zvýšení výkonu a spolehlivosti vzhledem k rostoucím požadavkům na energetické napájení železničních tratí. Tato TNS napájí trakční vedení na trati Bílina – Oldřichov u Duchova - Teplice napětím 3 kV stejnosměrným proudem.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 50

Rekreační přístav Petrov - Baťův kanál

PŘIHLAŠOVATEL: Labská strojní a stavební společnost s.r.o.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Stavba je realizovaná jako levobřežní přístavní bazén v km cca 6,008, plavební kanál Otrokovice - Rohatec. Stavba je členěná na 11 stavebních objektů, přístavní bazén 100x40 metrů, hráze, mola, komplexní servisní centrum.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 51

Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Realizace stavby silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Ostrava/Opava, délky 9 750 m, kategorie S 22,5/80 na území katastrálního území Mokré Lazce, Hrabině, Velká Polom a Krásné pole. Součástí stavby jsou dále bezprostředně související přeložky křižujících a navazujících komunikací, jejich křižovatky, mosty, odvodnění komunikací, přeložky inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, meliorace, elektro a sdělovací objekty, plynovody), protihlukové stěny, vegetační úpravy, rekultivace komunikací.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 52

Rekonstrukce tramvajové trati Střešovická, Praha 6

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Rekonstrukce stávající tramvajové trati v ulici Střešovické v délce 3,5 km - dvoukolejně + smyčka. Výměna panelů BKV včetně podloží za novou konstrukci, kde jsou kolejnice uchyceny na pražcích. Snížení hlučnosti v důsledku zatravnění trati, regulace dopravy.

 

 

Zaujala Vás některá přihlášená stavba, technologie či inovace?

Podpořte ji svým hlasem v tradiční anketě o CENU VEŘEJNOSTI.