STAVBY, TECHNOLOGE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 14. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA č. 1

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Projekt představoval zásadní modernizaci železniční stanice Plzeň hl. n. Novostavbu prvního až čtvrtého nástupiště, výstavbu nového podchodu, který propojí všechna nástupiště s ulicí Šumavská, úplnou přestavbu severní a východní části nádraží včetně navazujícího kolejiště ve směru Praha, Žatec, České Budějovice. Stavba zahrnovala rekonstrukci železničního svršku a spodku, odvodnění, trakčního vedení, tří mostů, silnoproudé a slaboproudé technologie a zcela nové elektronické zabezpečovací zařízení.

 

PŘIHLÁŠKA č. 2

Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Účelem projektu bylo zvýšení technických parametrů železniční stanice Strakonice. Týkalo se to především rekonstrukce českobudějovického a plzeňského zhlaví a komplexní změny konfigurace kolejiště, vč. rozsáhlé úpravy železničního spodku a odvodnění. Byla zřízena 2 částečně zastřešená ostrovní nástupiště vč. podchodu pro cestující a výtahů. Zcela zásadně byla řešena rekonstrukce trakčního vedení a především zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Doprava je nyní řízena z nově vybudovaného technologického objektu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 3

Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

PŘIHLAŠOVATEL: Strabag Rail, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Cílem stavby bylo zajistit plnění závazných parametrů modernizované trati na celém koridoru. Jedná se především o prostorovou průchodnost UIC GC, traťovou třídu zatížení UIC D4, úpravy geometrických parametrů koleje odstraňující lokální omezení rychlosti, zajištění dostatečné kapacity dráhy, dodržení hygienických limitů hluku a vibrací, nahrazení nevyhovujících konstrukcí a zařízení, zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Nejvíce očekávaným výsledkem byl přínos vyšší kvality osobní dálkové dopravy a to zejména z hlediska vyšší kvality pohodlí při cestování a běžného dosahování maximálních možných rychlostí až do rychlosti 160 km/h.

 

PŘIHLÁŠKA č. 4

Revitalizace trati České Budějovice - Volary

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha, s.r.o.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Jedná se o významnou regionální trať v oblasti Jihočeského kraje, která zajišťuje železniční spojení Českých Budějovic s významnými a turisticky vhledávanými oblastmi Českého Krumlova, Lipna a Šumavského národního parku. Náplní stavby bylo vybudování staničního zabezpečovacího zařízení v 10 železničních stanicích s možností dálkového ovládání ze železniční stanice Kájov. Traťové úseky byly vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením. Bylo zabezpečeno 60 železničních přejezdů. Pro informování cestujících byl zřízen rozhlas. V 8 žst. byly provedeny kolejové úpravy a vybudována nová nástupiště vč. nástupišť na zastávkách. Byla provedena rekonstrukce 4 ocelových mostů a přestavba 3 propustků.

 

PŘIHLÁŠKA č. 5

Železniční přejezdy na trati Frýdlant n. O. - Ostravice

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Jedná se o regionální trať spojující Zlínský a Moravskoslezský kraj. Náplní stavby bylo vybudování staničního zabezpečovacího zařízení s možností dálkového ovládání, doplnění traťového zabezpečovacího zařízení a zabezpečení 15 železničních přejezdů. Dále bylo vybudováno informační a rozhlasové zařízení pro potřeby cestujících. Tyto úpravy umožnily navýšit v některých úsecích traťovou rychlost až na 100 km/h.

 

PŘIHLÁŠKA č. 6

I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky

PŘIHLAŠOVATEL: Silnice Group, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Cílem obchvatu bylo odvedení tranzitní dopravy na silnici I/27 mimo obec. Významným způsobem se tím snížilo zatížení obce a vzniklo nové propojení mezi důležitými městy Litvínovem, Mostem a Žatcem s mimoúrovňovým křížením s D7 na trase Praha-Chomutov s napojením na strategickou průmyslovou zónu Triangle. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 7

Okružní křižovatka na silnici I/145 ve Vimperku

PŘIHLAŠOVATEL: Strabag, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Přestavba stávajících úrovňových průsečných křižovatek na křižovatku okružní. Součástí jsou přeložky sítí a přemostění Pravětínského potoka. Kompletní výměna podloží, komunikační souvrství, mostní objekt z profilu Multiplate, výměna a přeložky sítí. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 8

I/9, I/16 Mělník obchvat, 1. stavba

PŘIHLAŠOVATEL: Strabag, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Doprava ve městě Mělník je velmi specifická – křižovatka dvou silnic I. tříd (I/9, I/16), soutok dvou největších řek Labe s Vltavou, přístav s vysokou intenzitou nákladních vlaků. Je tedy jasné, že s plynoucím časem a přibývající dopravou bude doprava ve městě kolabovat. Proto se je již po několik desetiletí řeší obchvat města, který by ulevil obyvatelům a jasně kanalizoval dopravu městem. Obchvat je rozdělen na tři dílčí stavby. Na konci roku 2014 došlo k předání staveniště první části obchvatu. Tato část řešila jižní část města, kde došlo k převedení dopravy z dvou jednosměrných ulic na dvoupruhovou obousměrně pojížděnou komunikaci mimo bytovou zástavbu ohraničenou dvěma kruhovými křižovatkami. Nová komunikace vede v trase bývalé vlečky vedoucí do místního cukrovaru. Stavba obsahovala 57 stavebních objektů 

 

PŘIHLÁŠKA č. 9

Rekonstrukce ulice Nádražní, Moravská Ostrava

PŘIHLAŠOVATEL: Strabag, a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Rekonstrukce významné dopravní tepny v centru města, výměna a odhlučnění tramvajové trati, výstavba zastávek vídeňského typu, zámkové dlažby, asfalty, kanalizace, vodovod, plynovod. Odhlučnění a snížení vibrací tramvajové trati použitím antivibračních rohoží. Zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících MHD, estetizace historicky ceněné části města.

 

PŘIHLÁŠKA č. 10

Elektrobusy Třinec

PŘIHLAŠOVATEL: Škoda Electric, a.s.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Flotila celkem deseti bateriových autobusů ŠKODA PERUN HE byla dodána dopravci Arriva Morava pro provoz v městě Třinci. Bateriové autobusy Škoda jsou čistě bateriové bezemisní vozy, které díky svému tichému a ekologickému provozu mohou nahradit dieselové autobusy v historických centrech nebo obytných zónách. Elektrobus ŠKODA je schopen ujet na jedno nabití po městě až 150 km. Nabíjení probíhá v depu v noci a každý elektrobus má vlastní dobíjecí zařízení. V budoucnu se projekt rozroste o automatickou dobíjecí infrastrukturu přímo na vybraných zastávkách a dojezd i využití vozidel se tak ještě zvýší.

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 11

Dopravní terminál Uherský Brod

PŘIHLAŠOVATEL: Hochtief CZ, a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Dvanáct nových zastřešených autobusových stání bezprostředně navazuje na 150 m dlouhý železniční perón. Na nově realizovaném parkovišti západ vzniklo 83 parkovacích míst v režimu Park+Ride pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. Dalších 35 míst v režimu Kiss+Ride, určených pro krátkodobé zastavení k přestupu na hromadnou dopravu, je pak k dispozici na východní straně poblíž nádražní budovy. K lepší informovanosti cestujících o příjezdech a odjezdech spojů vlaků i autobusů slouží nový informační systém s dostatečným množstvím světelných tabulí umístěných na nástupištích a také ve výpravní budově. V prostoru před nádražní budovou vzniklo veřejné prostranství se zelení a dominantní fontánou s uměleckým dílem a pylonem s hodinami. Přibylo zde 41 nových laviček, stání pro 60 jízdních kol a vysazeno bylo 24 stromů. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 12

Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany

PŘIHLAŠOVATEL: Elektrizace železnic Praha, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Výstavba navé trakční napájecí stanice složené z betonových prefabrikátů. Na nové TNS byla instalována kompletně nová technologie R22kV, R6kV, R3kV. Objekt je ústředně řízen z elektrodispečinku. Stavební část - budova složená ze 48 betonových prefabrikátů do kompaktního celku. Technologická část - instalovány nové zapouzdřené rozvaděče R22kV, R6kV firmy ABB a stejnosměrný rozvaděč R3kV firmy Elektrizace železnic Praha, a.s. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 13

I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice - silnice I/17

PŘIHLAŠOVATEL: Eurovia CZ, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Vybudování přeložky silnice I/37 je řešením umožňující odlehčení západní poloviny MKO a rovněž východní části města. Přeložka silnice I/37 přinese zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí. Přeložka silnice I/37 převezme značnou část dopravního zatížení města Chrudim ve směru sever – jih a rovněž odvede z města tranzitní dopravu. Plný efekt bude patrný po vybudování návazného úseku přeložky silnice I/37 – křižovatka I/17 – Slatiňany. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 14

III/1132 Český Brod, most ev.č. 1132-2

PŘIHLAŠOVATEL: M-Silnice, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Demolice mostu z prefabrikovaných nosníků MPD-57. Výstavba nového železobetonového třípólového mostu (14, 20, 14 m) z předpjatých prefabrikátů spřažených železobetonovou deskou. Přemostění přes silnici I/12, délka mostu 58,5 m.

 

PŘIHLÁŠKA č. 15

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

PŘIHLAŠOVATEL: M-Silnice, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Rekonstrukce stávající průsečíkové křižovatky U Koruny s navazujícím územím na okružní křižovatku s architektonickým ztvárněním středu a okolních chodníků okružní křižovatky s realizací nových pěších a cyklistických tras a městského mobiliáře v zájmovém území, rekonstrukce inženýrských sítí včetně trolejového vedení.

 

PŘIHLÁŠKA č. 16

Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov - Cheb

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Rekonstrukce a modernizace mostu umožnila zvýšit rychlost projíždějících vlaků na 90-100 km/h a zkrátit tím jízdní dobu v případě rychlíků o více než o minutu. Toho bylo možné dosáhnout pouze výměnou stávající nosné konstrukce za kvalitativně lepší konstrukci, která splňuje veškeré prostorové a zátěžové parametry. Nosná konstrukce je celosvařovaná ocelová konstrukce s tuhými trámovými hlavními nosníky, vyztuženými oblouky se svislými závěsy (tzv. Langerův trám) o rozpětí 67,76 m. Konstrukce je dvojkolejná s dolní ortotropní mostovkou. Trám hlavního nosníku je svařovaný I-nosník výšky 2,9 m s obloukem uzavřeného komorového průřezu ve tvaru paraboly 2°. Vzdálenost hlavních nosníku je 10,15 m. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 17

Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí,

II. část, úsek Horusice - Veselí nad Lužnicí

PŘIHLAŠOVATEL: Eurovia CZ, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba je součástí IV. TŽK Děčín-Praha-H. Dvořiště. Začíná v km 33,702 na konci zastávky Horusice a končí v km 56,005 (trati České Velenice – Praha) na konci ŽST Veselí nad Lužnicí. Modernizace zahrnovala zdvojkolejnění tratě mezi Horusicemi a zastávkou Veselí nad Lužnicí, výstavbu přeložky tratě mezi zastávkou a ŽST Veselí nad Lužnicí, umožňující zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h, kompletní přestavbu kolejiště v ŽST Veselí nad Lužnicí vč. dvou ostrovních nástupišť.

 

PŘIHLÁŠKA č. 18

D8 - tunel Radejčín

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Tunel Radejčín je podzemní dílo a patří mezi nové liniové dopravní stavby. Dálniční tunel Radejčín ve staničení km 58,760 – km 59,380 podchází plochý Radejčínský hřbet českého středohoří. Pro každý směr je navržena vlastní tunelová trouba. Tunel je v kategorii T 9,5 (tunel dvoupruhový, jednosměrný) o dvou samostatných tubusech s maximální osovou vzdáleností 28 m. Jeho pravá tunelová trouba měří 600 m, z toho je ražená část 446 m a levá trouba 620 m, z toho je raženo 446 m. V tunelu jsou tři propojky. Z hlediska bezpečnosti dopravy je tunel podle délky a intenzity dopravy zařazen do kategorie TA. Z tohoto zařazení pak vyplývá technologické vybavení tunelu. Z hlediska požárně bezpečnostního je tunel zařazen do kategorie se zvýšeným až vysokým požárním nebezpečím. Tunel Radejčín je součástí dopravního uzlu tunel Prackovice – most mezi tunely a tunel Radejčín a z tohoto důvodu jsou jsou oba tunely technologicky provozovány jako jeden celek.

 

PŘIHLÁŠKA č. 19

CDP Praha - Balabenka

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Jedná se o novostavbu budovy s novou technologií umožňující dálkové řízení provozu na významných železničních tratích ČR. Koncepce je založena na soustředění velkého počtu dálkově řízených stanic do jediného místa, což přináší finanční úspory, úspory počtu pracovníků, nasazení nadstavbových funkcí jako je automatické stavění jízdních cest, hospodaření s vozy, lokomotivami, trasami, ERTMS, propojení s jinými systémy atd. Navrhovaný objekt centrálního dispečerského pracoviště (dále CDP) je svým charakterem provozně administrativní budovou. V jednom objektu se slučují dvě funkce – administrativní provoz s bezprostředním vztahem k řízení dopravy a centrální dispečerská pracoviště s řídícími sály pro řízení dopravy na rozhodující části hlavních železničních tratích České republiky. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 20

D1 modernizace - úsek 03 exit 29 Hvězdonice - exit 34 Ostředek

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Provedení modernizace spočívalo zejména v kompletní realizaci nového cementobenového krytu a svrchních vozovkových konstrukčních vrstev, provedení modernizace stávajících dálničních mostů a nadjezdů, realizaci nového odvodňovacího dálničního systému, záchytných systémů, dálničního příslušenství a v neposlední řadě rovněž v realizaci nového systému SOS-DIS a dálkové datové optické kabeláže vedené ve středním dělícím pásu dálnice. Při modernizaci došlo k rozšíření stávající vozovky o min. 0,75m tak, aby mohlo dojít k vedení dopravy v režimu 2+2 jízdních pruhů v jednom jízdním pásu. Dále došlo k navýšení příčných sklonů vozovky na min. 2,5% a dílčím úpravám nivelety vozovky. Popsané úpravy zejm. šířkových a sklonových parametrů dálnice vedly k nutnosti provedení rozšíření stávajícího zemního tělesa dálnice, demolice stávajícího dálničního nadjezdu v km 34 s výstavbou nového nadjezdu a kompletní demolici dálničního mostu v km 32 s výstavbou nového dálničního mostu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 21

D8 - most Oparno

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Obloukový most přes Oparenské údolí má dvě nezávislé nosné konstrukce s délkou 275 m, které jsou téměř identické. Každá převádí přes údolí dva jízdní pruhy dálnice. Jednotlivé nosné konstrukce jsou tvořeny třemi hlavními částmi – obloukem, pilíři a desku mostovky. Oblouk o rozpětí 135 m a vzepětí 30 m je železobetonovou konstrukcí s průřezem se dvěma žebry propojenými tenkou deskou, vetknutou do základových patek. Výška oblouku se redukuje od patek (2,40 m) do vrcholu oblouku (1,30 m). Šířka oblouku je konstantní 7,0 m. Pilíře mají konstantní průřez 5,50 x 1,10 m (5,50 x 0,80 m nad obloukem) se zkosenými hranami a zeslabenou střední částí. Výška pilířů nad terénem se pohybuje v rozmezí 10 až 31 m, výška pilířů nad obloukem nepřesahuje 17,0 m. Mostovka je dvoutrámová s výškou trámů 1,20 m a šířkou mostovky 14,30 m. Vyložení konzol mostovky činí 3,50 m. Rozpětí mostovky o třinácti polích se pohybují v rozmezí 17,5 až 24 m. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 22

Lávka Antýgl

PŘIHLAŠOVATEL: Sudop Praha, a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Lávka nahradila stávající nevyhovující konstrukci v turisticky frekventované oblasti II. zóny NP Šumava. Ocelový příhradový nosník otevřeného uspořádání. Uložení na sanované kamenné opěry z 19. století. Vliv na životní prostředí byl koordinován v souladu s požadavky jednotlivých odborů Správy Národního parku Šumava.

 

PŘIHLÁŠKA č. 23

I/2 most přes Rokytku - 2-002

PŘIHLAŠOVATEL: M-Silnice, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Most ev. č. 2-002 převádějící silnici I/2 přes vodoteč Rokytku a stezku mezi obcemi Říčany a Mukařov byl v rámci hlavní prohlídky ohodnocen stupněm č. VII (havarijní) pro spodní stavbu a stupněm VI (velmi špatný) pro nosnou konstrukci, proto byla nutná jeho oprava. Způsob rekonstrukce je především předurčen navrhovanou památkovou ochranou mostu a konzutován se zástupci národního památkového ústavu. 

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 24

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Můstek trasy A i B

PŘIHLAŠOVATEL: Metroprojekt, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Přestupní stanice metra Můstek („A i B“) byla doposud bezbariérově nepřístupná. Výstavba bezbariérového zpřístupnění do přestupních stanic metra linky A a B Můstek v Praze představuje unikátní řešení propojení obou tras kaskádou osobních výtahů. Komplikovaná realizace díla probíhala bez podstatného omezení provozu v prostoru přestupního uzlu obou historických trojlodních stanic metra s litinovým segmentovým ostěním s ocelovými sloupy.

 

PŘIHLÁŠKA č. 25

Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany

PŘIHLAŠOVATEL: Metroprojekt, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Předmětem stavby byla modernizace železniční trati, která možňuje zavedení taktového grafikonu v hodinovém intervalu, je zvýšena bezpečnost železničního provozu a kultura cestování a sníženy provozní náklady. Stavba zahrnuje peronizaci a rekonstrukci kolejiště vybraných železničních stanic Praha-Braník, Vrané nad Vltavou, Davle, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou a zastávky Luka pod Medníkem.

 

PŘIHLÁŠKA č. 26

Rekonstrukce železniční trati Klatovy - Železná Ruda

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Předmětem zakázky bylo zpracování projektu a následná realizace rekonstrukce stávající jednokolejné, neelektrifikované železniční trati v úseku Železná Ruda – Klatovy o celkové délce 49,2 km. Rekonstrukce zahrnovala úpravu železničního spodku a svršku, infrastrukturu 4 zastávek a 6 železničních stanic, nové zabezpečovací a sdělovací zařízení a další technologie související s infrastrukturou drážního provozu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 27

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Předmětem stavby byla rekonstrukce železničního svršku a spodku v 2. traťové koleji, včetně rekonstrukce mostů a propustků v této koleji, rekonstrukce trakčního vedení, sdělovacího zařízení a napájení, úpravy traťového zabezpečovacího zařízení a další drážní infrastruktury. V rámci stavby byla vybudována nová nástupiště v zastávkách Řečkovice a Česká. Cílem rekonstrukce po zajištění provozuschopnosti a tím snížení nákladů na údržbu bylo zvýšení traťové rychlosti a s tím spojené zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti a kultury cestování a v neposlední řadě i splnění parametrů interoperability subsystému infrastruktury a energie, dosažení třídy zatížitelnosti D4 a průjezdného průřezu Z-GC.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 28

Revitalizace trati Trutnov - Teplice n/M.

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Pro zvýšení atraktivity cestování touto regionální dráhou, a to nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky Adršpašsko-teplických skal proběhla obnova jednokolejné trati ve dvou úsecí, byla kompletně rekonstruována dopravna Adršpach, byl postaven nový železniční most v km 5,348 a více než sto let starý Teplický tunel byl kompletně přebudován.

 

PŘIHLÁŠKA č. 29

Rekonstrukce žel. svršku v km 5,500-7,300 trati Železná Ruda - Plzeň

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra, a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Stavba se nachází na celostátní neelektrifikované železniční trati 0361 Železná Ruda - Plzeň v úseku Železná Ruda - Špičák v km 6,621 206 - 7,285 888. Jde o rekonstrukci železničního svršku širé trati ve směrovém oblouku vedené na vysokém náspu v délce cca 700 m. Kolejový rošt z důvodu prostorové náročnosti je tvořen ocelovým pražci „Y“.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 30

Řídicí věž letiště Ostrava

PŘIHLAŠOVATEL: Řízení letového provozu ČR, s.p.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Z hlediska umístění na letišti a technického provedení splňuje nové středisko a řídící věž náročné a pro tento typ objektu nezbytné parametry. Pracoviště řídících letového provozu se nachází v nejvyšším šestém podlaží řídící věže ve výšce 20 metrů. Výška a umístění řídící věže ve středu vzdálenosti mezi oběma prahy dráhy umožňuje optimální výhled v rozsahu 360 stupňů bez překážek viditelnosti na oba prahy vzletové dráhy. Speciální zasklení stanoviště řídící věže, akustická neprůzvučnost a eliminace sluneční radiace pak vytváří řídícím letového provozu potřebný komfort pro bezchybný výkon jejich funkce. Zvýšené požadavky na optickou pohodu také zajistí nejnižší hodnoty vnitřní i vnější světelné reflexe na tomto provozním stanovišti. Podobně jsou na nejvyšší možné úrovni i prvky požárního zabezpečení, řízení energetické spotřeby budovy, vstupu a pohybu osob a řešení záložních zdrojů elektrické energie, a to v celém objektu nové řídicí věže.

 

PŘIHLÁŠKA č. 31

První LED cyklopřejezd v ČR, Praha 8 - Elsnicovo náměstí

PŘIHLAŠOVATEL: PDSystéms, s.r.o.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Optické zvýraznění vodorovného dopravního značení V 8a Přejezd pro cyklisty do zorného pole řidičů přijíždějících vozidel po ulici Voctářova, současně varování cyklistů před přijíždějícími vozidly pomocí zemních LED návěstidel PDS-400. Součástí aplikace je i zařízení pro čítání cyklistů a přenos dat na server TSK a CAMEA k dalšímu zpracování v rámci nových aplikací pro Smart City Media Channel.

 

PŘIHLÁŠKA č. 32

Nové technologie 2019 - III/23514 Terešov - Biskoupky - Vejvanov

PŘIHLAŠOVATEL: SUS Plzeňského kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Účelem stavby byla oprava asfaltového krytu vozovky v délce 4,188 km, kde se ověřovalo přidání R-materiálu za tepla (0-60%) do asfaltových nízkoteplotních směsí. Projekt porovnává technologie pěnoasfaltu a přidávání přísad pro snižování teploty (Sasobit, Storbix, Storelastic, Deurex E11B, Inodur, Zycotherm, Prephalt CK). Pozitivní vliv na snížení energetické náročnosti výroby asfaltových směsí, snížení negativních vlivů na ŽP, snížení spotřeby přírodního kamene a asfaltu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 33

Národním parkem Šumava po nové horské komunikaci

PŘIHLAŠOVATEL: SUS Plzeňského kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Tři roky práce, tři etapy stavby, 2 firmy a 10 km zcela nové horské silnice ze Srní do Modravy (930 m nad mořem). Výměna všech konstrukčních vrstev vozovky, vyztužení svahů nad řekou Vydrou systémem Green Terramensh, osazení dřevoocelových svodidel, výstavba nových autobusových zastávek a parkoviště. Na obrusnou vrstvu byl použit tzv. "tichý asfalt" tak, aby vliv hluku z dopravy na životní prostředí v NP Šumava byl minimalizován.

 

PŘIHLÁŠKA č. 34

Do Německa po kvalitní vozovce

PŘIHLAŠOVATEL: SUS Plzeňského kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Silnice II/199 byla opravena od křižovatky se silnicí III/19923 až na státní hranici s Německem v délce 6 374 m. Provedená oprava spočívala v odfrézování starého vyžilého povrchu, provedení lokálních výsprav neúnosných míst, pokládku nové ložné a obrusné vrstvy. Dále byly zpevněny krajnice, pročištěny příkopy, propustky a zhotoveno nové vodorovné dopravní značení.

 

PŘIHLÁŠKA č. 35

Park Pilská

PŘIHLAŠOVATEL: Městská část Praha 14

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Cílem realizace stavby Park Pilská byla přeměna poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch v Praze 14 - Hostavicích na parkový prostor uzpůsobený k pobytovému využití s řadou aktivit pro veřejnost všech věkových skupin. Podnětem k revitalizaci předmětných zelených ploch v Hostavicích byla potřeba vytvoření veřejného místa v přírodě pro široké spektrum volnočasových aktivit občanů. Realizovaný projektový návrh využití parku akceptoval požadavky veřejnosti vzešlé z řady projednání. Na více jak 3ha tak vznikl městský park se vzrostlou zelení, sítí nových mlatových cest v délce 1,5 km, podél kterých jsou vymezeny nové funkční plochy jak sportovní pro aktivní odpočinek (víceúčelové sportoviště, fitnesspark, dětská hřiště), tak pobytové pro klidné posezení v přírodě (plato s pítkem, lavičky). Celková koncepce parku je pak doplněna objektem komunitního centra s kavárnou a nezbytným sociálním zázemím.

 

PŘIHLÁŠKA č. 36

Lávka z UHPC pro pěší přes Opatovický kanál v obci Čeperka

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

V rámci modernizace a zdvoukolejnění železniční trati Hradec Kralové – Pardubice – Chrudim v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem byl navržen stavební objekt SO 04-38-09 – lávka pro pěší přes Opatovický kanál, která nahrazovala původní lávku. K realizaci navržen nosník průřezu dvojitého písmene „T“, který byl předem předpjatý a zhotovený z vysokopevnostního betonu UHPC třidy C 110/130 XF4 s rozptýlenou výztuží. Objem nového nosníku je velikosti asi 1/3 objemu původního nosníku, tedy cca 4 m3.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 37

Rekonstrukce mostu přes Buštěhradskou dráhu v ulici Korunovační v Praze

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Mostní konstrukce přemosťuje stávající trať Praha – Bubny - Chomutov, niveleta komunikace v místě mostu překonává přibližně 6 m hluboký zářez. Stavba se nachází v centru Prahy na rozhraní městských částí Praha 6 a Praha 7. V prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti se nachází značné množství sítí, a to zejména vodovody a kanalizace, NTL a STL plynovod, kabely Ministerstva vnitra, silové a optické vedení, veřejné osvětlení, sdělovací a zabezpečovací vedení, kabely světelné signalizace. Celá stavba má celkem čtrnáct stavebních objektů a jejich vzájemná koordinace spolu s výstavbou nového mostu a termínem zprovoznění celé stavby do prosince 2016 si vyžádala velké nasazení všech zúčastněných.

 

PŘIHLÁŠKA č. 38

II/275 Křinec, most ev.č.: 275-010

PŘIHLAŠOVATEL: Pragoprojekt, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Celková oprava silničního mostu přes řeku Mrlinu v Křinci ve Středočeském kraji, délka mostu 24 m, šířka mostu 5 m, výška mostovky nad hladinou řeky cca 4 metry. Na mostě byla od roku 2013 snížena nosnost na 9 tun a došlo k vyloučení těžké dopravy. Konstrukce trpěla nejen těžkou dopravou, ale i problémem se zatékáním vody. Ocelové výztuže byly v mnoha místech obnažené a zkorodované. Závady byly diagnostikovány na zábradlí mostu i na nosné konstrukci. Most s barokními sochami Živlů je situován ve východní části městyse na silnici č. II/275 směrem na Zábrdovice. Most byl postaven jako úplná novostavba v letech 1915 -1918 podle průkopnického projektu akademika Ing. Stanislava Bechyně. Nosnou konstrukci tvoří dva poměrně ploché parabolické monolitické železobetonové oblouky vzepětí cca 3 metry, nesoucí na čtyřech železobetonových hranolových svislicích mostovku železobetonové roštové konstrukce uloženou na příčnících spojených se svislicemi.

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 39

Mobilní liniové řízení dopravy před dopravním omezením - praktické nasazení na D5

PŘIHLAŠOVATEL: Eltodo, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Nasazení „Mobilního liniového řízení dopravy před dopravním omezením“ na D5 proběhlo na pozadí strategického rámce Implementačního plánu ITS podporovaného Vládou ČR. Provoz systému byl rozdělen do tří etap: Sběr dat pro následné srovnání a kalibraci; Varování před kolonou pomocí proměnného dopravního značení a Harmonizace dopravy pomocí postupného snižování rychlosti dopravního proudu. Praktické fungování systému v reálných podmínkách prokázalo předpokládaný přínos systémů ITS při organizaci dopravního proudu: snížení nehodovosti o cca 40 % před dopravním omezením a snížení zpoždění průjezdu dopravním omezením. Z ekonomického hlediska byla odhadnuta úspora pro uzavírku tohoto dálničního typu až 500.000 Kč/den.

 

PŘIHLÁŠKA č. 40

II/345 Nová Ves u Chotěboře, most ev.č.: 345-005

PŘIHLAŠOVATEL: KSUS Vysočiny, p.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Přestavba stávající kamenné klenby uložené na kamenných opěrách z roku 1930 na nový most, včetně přeložek a úprav inženýrských sítí a nových chodníků a vozovky na nosič a na předmostích. Ocelová flexibilní konstrukce z vlnitých plechů, přesypaná, o světlosti 5,13 m, plošně založená na ŠP polštáři, nová ŽB svahová křídla.

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 41

Výstavba TWR LKMT Ostrava Mošnov

PŘIHLAŠOVATEL: Hochtief, a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Jedinečné architektonické řešení stavby vzhledem k provedení stěn v negativním sklonu spolu s dominantou objektu spočívající ve dvoupatrové nádstavbě řídící věže ve tvaru 12 –ti bokého komolého kuželu. Fasáda objektu je řešena kombinací třech systémů, kdy 1.NP je provedena v kontaktním zateplovacím systému se silikonovou omítkou a ostatní patra jsou tvořeny provětrávanou fasádou opláštěnou profilovaných hliníkovým plechem v kombinaci s hliníkovým proskleným fasádním systémem v RAL 9006.  Je nutné vyzdvihnout inteligentní řízení budovy zaměřené na maximální uživatelskou pohodu a energetickou úsporu objektu, kdy je objekt vybaven rekuperačními jednotkami pro zpětné získávání tepla i chladu.
 

 

 

 

ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ ZE STAVEB ČI TECHNOLOGIÍ. PODPOŘTE JI SVÝM HLASEM!