STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 15. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA č. 1

Dálnice D11 st. 1105/II Osičky - Hradec Králové, km 78,91 - 90,76

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Hlavním předmětem stavby je dálnice kategorie S27,5/120. Celá stavba dálnice kromě vlastního tělesa dálnice zahrnuje výstavbu dálničního mostu, nadjezdu, přeložek komunikací a vodotečí, otevřených odpadů, inženýrských sítí nadzemních i podzemních a výsadbu zeleně.

 

PŘIHLÁŠKA č. 2

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A2..

ANOTACE:

Stavba se nachází mezi železničními stanicemi Bludov a Hanušovice. Po dokončení revitalizace mohou na daném úseku vlakové soupravy projíždět rychlostí až 100 km/hod. Stavba řeší zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a dálkové ovládání celého úseku. Na trati je 6 železničních zastávek: Bludov-Lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 3

Dálnice D3 0305/III Borek - Úsilné

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s., závod ČB

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Navržená trasa dálnice D3 o délce 3,16 km leží na hlavním mezinárodním tahu E55. Hlavní přínosy budovaného úseku jsou odvedení tranzitní dopravy z obce Borek a Pražské třídy v Českých Budějovicích, zvýšení rychlosti, bezpečnosti a komfortu dopravy, potenciál ekonomického rozvoje dané oblasti, v budoucnu součást obchvatu Českých Budějovic.

 

PŘIHLÁŠKA č. 4

Peronizace žst. Chodov

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Účelem stavby jsou úpravy na infrastruktuře, aby došlo k maximálnímu zrychlení dopravy při průjezdu stanicí. Hlavní cíle stavby lze shrnout do těchto bodů: peronizace stanice Chodov – zajištění bezbariérovosti, zkrácení jízdní doby při průjezdu stanicí, zkrácení přístupů pro cestující na nástupiště, zlepšení technických a technologických vlastností příslušné dopravny, provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení. Z toho plynou hlavní přínosy: zvýšení rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy, úspora času cestujících, zvýšení kultury cestování.

 

PŘIHLÁŠKA č. 5

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Revitalizace trati přinesla zvýšení rychlosti dopravy (až na 120 km/h), tedy zkrácení jízdních dob, zvýšení komfortu cestujících a bezpečnosti vlakové dopravy. Přispěla ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity samotné železniční dopravy v turisticky zajímavé oblasti. Byla provedena kompletní rekonstrukce trati pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA č. 6

Vrchlabí - Nábřeží Labská

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Nově navržené stavby a objekdy doplňují funkci a zvyšují standard veřejného prostoru a architektury. Úprava dvou stávajících mostů V-30 a V-32 a stavba nově navržené lávky pro pěší a cyklisty. Rekonstrukce a úpravy nábřežních zdí, náplavka, pěší a cyklistická trasa podél nábřeží, stavba kiosku, parkovací stání, parková úprava, výsadba stromořadí, úpravy veřejných prostranství, vybavení městským mobiliářem.

 

PŘIHLÁŠKA č. 7

III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Sanační práce navazují na I. etapu zabezpečovacích prací. Cílem prací je dlouhodobé zajištění stability celé konstrukce opěrné zdi, oprava přilehlé komunikace a chodníku, včetně nové dešťové kanalizace. Cílem je dlouhodobě bezpečný a funkční stav celé konstrukce komunikace. Byla provedena mikropilotová stěna v celé délce úseku. Kompletní rekonstrukce opěrné zdi (stará zeď nahrazena železobetonovou a obezděna kusy kamene). V průběhu stavby byla provedena sanace a demolice objektů v těsné blízkosti opěrné zdi. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 8

I/37 Pardubice - Trojice, 2. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba zahrnuje vybudování rozšíření komunikace I/37, stezky pro cyklisty a pro pěší, 2 silničních mostů přes trarě SŽDC, vybudování prodloužení podchodů vč. rampy pro pěší, 4 opěrné zdi. Dále provedení přeložek inženýrských sítí a činností souvisejících s přípravou a likvidací kontaminací a pyrotechnických zátěží. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 9

D4 Skalka - křižovatka II/118

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Jedná se o výstavbu 4pruhové směrově rozdělené dálnice, kategorie D22,5/80 v délce 4,788 km, která je součástí tahu I/4 Praha – Strakonice. Umístění maximálně respektuje požadavek na minimální zábor zemědělské půdy a zásah do lesa při maximálním využití stávající trasy. Součástí stavby jsou dále také doprovodné komunikace v délce 4,75 km, lesní a polní cesty, točka autobusů se zastávkami, chodníky, 4 mostní objekty, 1 podchod pro pěší, rámové a trubní propustky, 2 opěrné zdi, nová dešťová a splašková kanalizace, přeložky stávajících kanalizací, vodovodů, zemědělských meliorací, vodních toků, výstavba dešťových usazovacích nádrží, realizace veřejného osvětlení, dopravního značení včetně proměnných značek, SOS hlásky, sadové úpravy, oplocení, protihlukových opatření v podobě zemního valu a dvou protihlukových stěn.

 

PŘIHLÁŠKA č. 10

Komunikace pro pěší - soubor staveb

PŘIHLAŠOVATEL: ČEZ, a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Jedná se o soubor vzájemně navazujících tří staveb řešících bezpečné, rychlé a pohodlné spojení pro pěší z nejhustěji osídlené rezidenční části města Týn n/Vl., sídliště Hlinecká, do středu města ke sportovnímu areálu. Dalším účelem je jejich potenciální využití pro evakuační účely v případě mimořádné události v jaderné elektrárně Temelín.

 

PŘIHLÁŠKA č. 11

Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Modernizace silnice I/44 spočívala především v rozšíření vozovky a v doplnění potřebných bezpečnostních prvků a vybavení silnice. Základní šířková kategorie byla navržena S 9.5/60 se základním střechovitým sklonem 2,5%. Všechny směrové oblouky na komunikaci byly rozšířeny dle ČSN v závislosti na poloměru oblouku. Modernizace tohoto úseku silnice I.třídy v již horském prostředí a plně v území CHKO Jeseníky vyžadovala, jak v projekční přípravě tak při realizaci, řešení celé řady technických i organizačních úkolů tak, aby bylo vytvořeno plně funkční dílo a v průběhu výstavby i splněna podmínka zprovoznění silnice v zimním období.

 

PŘIHLÁŠKA č. 12

Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Dílo slouží pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Vltavská vodní cesta je v tomto úseku zařazena do I. třídy pro plavidla do nosnosti 300 t. Plavební komora je založena na skalním podloží s lokálními geologickými poruchami. Nosná konstrukce je provedena jako železobetonová polorámová z betonu C30/37 XA2 XF3 a betonářské výztuže B 500 B. Stavba probíhala v ochranné štětové jímce, pata štětových stěn byla tryskově proinjektována, aby byly omezeny průsaky vod.

 

PŘIHLÁŠKA č. 13

Modernizace rejd plavební komory Kořensko

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Modernizace rejd plavební komory Kořensko je součástí výstavby a modernizace dopravní infrastruktury vodní cesty. Plavební zařízení I. třídy, dle mezinárodní klasifikace vodních cest, bude součástí dopravně významné, využívané vodní cesty. Rozhodujícím objektem stavby je svislá nábřežní zeď, navržená pro čekací stání plavidel I.třídy v horní rejdě. Konstrukce nábřežní zdi je navržena jako kotvená štětovnicová stěna se zohledněním proměnných geotechnických podmínek podél stěny a využitím únosnosti horninového prostředí pro zakotvení horninových kotev a přenos vodorovných účinků zatížení do podloží.Pro čekací stání malých plavidel v horní rejdě a čekací stání obou typů plavidel v dolní rejdě je užito konstrukce pevných mol, jejichž sloupy jsou vetknuty do pilotových základů. Součástí modernizace rejd je dále úprava koryta Vltavy (prohrábka) pro zajištění požadovaných plavebních hloubek a opevnění břehových svahů záhozy z lomového kamene, realizace přístupové komunikace, úprava stávající kanalizace v místě křížení s novou komunikací, zajištění vybavenosti rejd elektroobjekty a plavebním značením a rekonstrukce řídícího systému.

 

PŘIHLÁŠKA č. 14

Rekonstrukce střech nástupišť Hlavního nádraží Praha

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Jedná se o rekonstrukci stávající haly zastřešení žst. Praha Hlavní nádraží. Nosná ocelová konstrukce, jejímiž autory jsou pánové J. Marjanko a R. Kornfeld byla dokončena v roce 1906 firmou S. Bondy, mostárna Praha-Bubny. Má severo-jižně orientované dvě lodě, každou o rozpětí 33 metry a s délkou 233 metry. Výška konstrukce je přibližně 18 metrů od úrovně současných nástupišť. Konstrukce je rozdělena na 21 příčných vazeb se 3 sloupy v každé vazbě. V polích 1 a 20 jsou pro ztužení doplněna vodorovná ztužidla v úrovni současných nástupišť s přenesením vodorovných sil šikmými podzemními táhly do mohutných základových patek krajních sloupů 1 a 21 vazby. Střechy haly jsou opláštěny zkruženými profilovanými plechy a z důvodu prosvětlení prostoru jsou ve vrcholech provedeny střešní světlíky. Rozvinutá plocha střech měří téměř 23 000 m2, světlíky včetně bočního a čelního zasklení mají plochu přes 15 000 m2 prosklených ploch.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 15

Odstranění propadů rychlosti na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov

v úseku Žatec - Chomutov

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG Rail a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Účelem stavby bylo odstranění morální a fyzické zastaralosti zabezpečovacího zařízení, odstranění trvalých omezení rychlostí, oprava zhlaví a sanace částí vybraných stanic, zabezpečení přejezdů na trati. V rámci této stavby byla navržena změna zabezpečení na vytipovaných přejezdech za účelem zvýšení bezpečnosti pohybu silničních a drážních vozidel. Nově zřizované kabelové trasy v mezistaničních úsecích tratě jsou situovány podél kolejí na pozemku dráhy. V případě křížení s vodotečí komunikacemi, jsou kabely umístěny v chráničkách na konstrukci mostů a propustků. Cílem stavby bylo řešení stávajícího stavu infrastruktury, realizací stavby dojde ke zvýšení traťové rychlosti a snížení počtu trvalých omezení traťové rychlost.

 

PŘIHLÁŠKA č. 16

Smart City Polygon

PŘIHLAŠOVATEL: OMEXOM GA Energo s.r.o.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Smart City Polygon je jedinečný technologický projekt realizovaný společnostmi OMEXOM GA Energo a E.ON Česká republika. Cílem projektu Smart City Polygon je rozšíření informovanosti nejen o Smart city jako o technologiích, ale především jako o novém, odpovědném způsobu řízení infrastruktury ve městech a obcích.

 

PŘIHLÁŠKA č. 17

Zvýšení bezpečnosti na žel. přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou - Dobříš

PŘIHLAŠOVATEL: AK Signal Brno, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba navazuje na stavbu Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, která je z technologického pohledu zaměřena na výstavbu nového zabezpečovacího zařízení na železniční dopravní síti trati Vrané nad Vltavou - Dobříš. Zařízení dispečerského reléového stavědla v žst. Mníšek pod Brdy a výstavba 22 nových reléových přejezdových zabezpečovacích zařízení na trati Vrané nad Vltavou - Dobříš. Nové zabezpečovací zařízení podstatným způsobem zvýší bezpečnost a plynulost silniční i vlakové dopravy na předmětných přejezdech. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 18

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Území přednádraží je významným dopravním uzlem nadregionálního významu a zároveň jednou ze vstupních bran do města a zároveň území tvoří v rámci urbanistické kompozice města výrazný prostorový prvek komponovaný jako pohledové ukončení významné městské osy. Přednádraží jako místo v širším centru města se vyznačuje vysokým rozvojovým potenciálem, neboť je obklopeno rozsáhlými přestavbovými plochami a do budoucna lze předpokládat intenzivnější funkční využití území. Návrh potvrzuje náměstí Jana Pernera jako výrazný veřejný prostor na významné městské ose začínající renesančním Pernštýnským náměstím, pokračujícím přes Třídu Míru upravenou do podoby centrální pěší zóny navazující do moderní pulsující městské třídy Palackého. Dominantou náměstí Jana Pernera je památkově chráněná funkcionalistická budova hlavního vlakového nádraží s výškovou dominantou hotelu, jež je ukončením pohledové osy procházející Palackého třídou.

 

PŘIHLÁŠKA č. 19

Nuselský most - X676 - Sanace

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Generální oprava mostu byla rozdělena na čtyři základní etapy výstavby. Zásadní podmínkou jednotlivých etap bylo zachování dvou jízdních pruhů pro jednotlivé jízdní směry a zajištění pěšího a cyklistického provozu vždy po jedné chodníkové římse. První etapa  (2013) byla časově omezena na prázdninové měsíce. Po demolici středové římsy následovala sanace horní plochy mostovky, pokládka nových hydroizolačních vrstev nosné konstrukce a betonáž římsy s následným osazením zádržného systému a nových stožárů veřejného osvětlení. Ve 2. etapě (2014) byla realizována kompletní výměna vozovkového souvrství včetně sanace mostovky a pokládky nové hydroizolace v rychlém a středním pruhu v obou jízdních směrech. 3. etapa byla zahájena v březnu roku 2015 a probíhala do července roku 2016. V rámci této etapy byla realizována sanace povrchů betonových konstrukcí spodní stavby, kterou tvoří dvě krajní masivní opěry a čtyři středové pilíře dosahující výšky 40,0 m. Technicky nejnáročnější stavební částí této a čtvrté etapy ale byla oprava chodníkové římsy a současná sanace betonového povrchu nosné konstrukce. Pro realizaci byly navrženy zavěšené posuvné pracovní lávky. 4. etapa rekonstrukce započala v srpnu roku 2016, převedením pěší a cyklistické dopravy na již dokončenou chodníkovou římsu ve směru do centra. Následovala oprava zbývající části nosné konstrukce. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 20

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Lovosice

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

V rámci stavby došlo k výstavbě nového SZZ v ŽST Lovosice, které bylo spojeno s redukcí infrastruktury a úpravou TZZ v přilehlých úsecích k ŽST. Konkrétně se jedná o traťové úseky Lovosice-Chotiměř, Lovosice-Žalhostice a Lovosice-Čížkovice. Během výstavby došlo ke kolejovým úpravám, odstranění nepotřebné části zařízení a ke zvýšení využitelnosti stávajícího zařízení. Tyto úpravy měly za následek i snížení rozsahu zabezpečovacího zařízení. Výsledkem těchto úprav byla snaha snížit provozní náklady a zajistit technický soulad s platnými normami a předpisy. V rámci této stavby došlo i k výměně sdělovacího zařízení, které neumožňovalo automatický provoz a dostatečné informování cestujících a také k úpravě ostatní technologie (přenosový systém, ohřev výměn) a jejich zapojení do dálkového řízení. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 21

Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP PRAHA a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba řeší snížení nadlimitní hladiny hluku na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména vlakotvornými pracemi (rozřazování nákladních vlaků) ve spojení s provozem kolejových brzd. Jedná se o technologicky zajímavou stavbu, na které jsou uplatněny moderní technologie a využito značné množství technických opatření pro splnění zadání, tj. snížení hlukové zátěže na legislativními předpisy stanovené limity hluku.

 

PŘIHLÁŠKA č. 22

Výpravní budova Karlovy Vary

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP PRAHA a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Počáteční záměry spočívaly v rekonstrukci nástupišť a řešení přístřešku ve vazbě na zajištění bezpečného a kulturního přístupu cestující veřejnosti do lázeňského města. Po prověření možnosti celkové rekonstrukce budovy byla zvolena varianta její náhrady s ideou výstavby moderního objektu splňujícího požadavky a nároky „vstupní“ brány do největšího lázeňského města České republiky. Hlavním cílem stavby při tom bylo zvýšení kvality odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení standardů evropských železnic. Stavba je umístěna ve svahu a její výrazná část se tak nalézá pod úrovní terénu. Výpravní budova Karlovy Vary má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Centrálním prvkem je prosklená hala, která přechází přes obě podlaží a symetricky budovu rozděluje. 
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 23

Most ev.č. 152-007 před obcí Staré Hobzí

PŘIHLAŠOVATEL: SÚS Jihočeského kraje

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba se nachází v extravilánu na silnici II/152 před obcí Staré Hobzí a převádí dopravu přes Moravskou Dyji. Stávající kamenná klenbová konstrukce z roku 1880 byla ve špatném technickém stavu a z hlediska bezpečnosti nevyhovovalo její šířkové uspořádání na silnici II. třídy, kdy volná šířka byla 6,0 m a komunikace je vedena na mostě mezi kamennými parapetními zdmi. Světlost jednotlivých kleneb byla 9,6 + 17 + 11,3 +9,3 m. Kamenná konstrukce byla opatřena v minulosti silnou vrstvou torkretu, který na mnoha místech odpadával. Niveleta komunikace před a za mostem klesá, ale na mostě se nachází vrcholový nenormový oblouk o malém poloměru, který vytvářel tzv. "velbloud" v niveletě komunikace II/152. Záměrem stavby bylo nahradit stávající nevyhovující most novou mostní konstrukcí, která by převedla komunikaci II/152 v normovém uspořádání S7,5 přes vodní tok a odstranila nevyhovující výškové vedení komunikace v místě mostu. Komunikace je v tomto šířkovém uspořádání vedena pouze na mostě a v předpolích se plynule napojuje na stávající stav. Délka úpravy silnice je 229,1m.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 24

II/150 Brzotice, most ev.č. 150-012

PŘIHLAŠOVATEL: SÚS Středočeského kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce mostní konstrukce, která vzhledem k velmi špatnému stavebnímu stavu byla na konci své životnosti. Most byl v provozu od konce 60. let 20 stol., kdy byl postaven v rámci zhotovení vodního díla Švihov. Od té doby na mostu byla prováděna pouze běžná údržba. Most je unikátní svou konstrukcí, jedná se o rámovou letmo betonovanou konstrukci o 4 polích z předpjatého betonu, v příčném řezu dvoukomorového průřezu s vyloženými konzolami. Výška NK proměnná od 2.06m na koncích konzol až po 6.06 nad pilíři. Tl. spodní desky 0.14-0.67m. Na opěrách jsou atypická ocelová tahová ložiska. Ve středu polí 2 a 3 jsou provedeny ocelové klouby pomocí atypických ocelových ložisek. Pro velmi špatný technický stav konstrukce bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci objektu, který je klíčový svou polohou při převádění dopravy přes vodní dílo Švihov. Práce probíhaly v I. ochranném pásmu vod na zdrojem pitné vody pro Prahu a část Středních Čech, pro případ havarijní situace byla instalována norná vsakovací stěna a zbudována přístupová cesta pro HZS až k vodní hladině.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 25

Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

PŘIHLAŠOVATEL: SÚS Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jednalo se o kompletní demolici původního parapetního mostu přes Tichou Orlici v intravilánu města Jablonné nad Orlicí. Byl postaven nový rámový most založený na mikropilotách. Nosná konstrukce je dodatečně předepnutá. Římsy jsou z monolitického železobetonu, součástí stavby byla i úprava koryta a provedení odláždění pod mostem. Součástí rekonstrukce mostu bylo zhotovení navazující železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách, provedení přeložky veřejného osvětlení a obnova komunikace II/311 v celkové délce 209 metrů a šířkovém uspořádání S7,5/30.

 

PŘIHLÁŠKA č. 26

Optimalizace průjezdného profilu podjezdu pod žel. tratí v České Třebové

PŘIHLAŠOVATEL: SÚS Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o jednu z důležitých dopravních staveb v Pardubickém kraji. Stavba byla velmi náročná, jelikož vyžadovala mimo jiné přeložení koryta Semanínského potoka do prostoru vozovky, která je nyní položena o 70 centimetrů níže oproti původnímu stavu, kdy nebylo možné, aby se zde vyhnula dvě proti sobě jedoucí nákladní vozidla. Jedná se o nejsložitější stavbu, kterou Pardubický kraj a Správa a údržba silnic Pardubického kraje koordinovali.

 

PŘIHLÁŠKA č. 27

Rekonstrukce průtahu v historické části v Božkově

PŘIHLAŠOVATEL: SÚS Plzeňského kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Zrekonstruováno bylo 700 metrů komunikace, a to v úseku od předpolí mostu přes Úslavu na Božkovském náměstí až po konec města. V rámci stavby byla provedena kompletní výměna povrchu vozovek Letkovské ulice a dále také ulic Okružní, Kristinovská, K Bukové včetně vybudování navazujících chodníků. Byl také vyměněn vodovod v Letkovské ulici a provedeny kanalizační přípojky na jednotnou kanalizaci. Součástí projektu bylo také nové veřejné osvětlení, na nezpevněných veřejných plochách podél komunikací byly provedeny vegetační úpravy. Převážná část objektů v Letkovské ulici jsou památkově chráněny a zapsány na seznamu Národních kulturních památek. Z toho pramenily velké nároky na kamenné dlažby a obruby, na jejich kladení, tvar, barevnost a kvalitu materiálu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 28

5. května - protihluková bariéra Praha 4

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Nová protihluková bariéra dlouhá 690 metrů, která vyrostla u ulice 5. května v Praze 4, snížila dopravou způsobený hluk podél této velmi frekventované části severojižní magistrály. Jde o lokalitu západně podél ulice 5. května, a to podél ulic Jihlavská a Bítovská a ochranu školského areálu Bítovská. Nová bariéra nahradila stěnu z 90. let, která už nevyhovovala akusticky, výškou ani délkou a v neposlední řadě ani vzhledem. Konkrétně v úseku mezi křížením s ulicemi Vyskočilova a Michelská, kde stojí vícepodlažní domy. Osmimetrová stěna přitom brání i exhalacím.

 

PŘIHLÁŠKA č. 29

I/34 Božejov - Ondřejov - Pelhřimov

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Silnice číslo I/34 vedla v dotčeném úseku přímo obcemi Ústrašín, Ondřejov a Myslotín. Její konstrukce i původní trasa naprosto neodpovídala současným dopravním potřebám, a to směrově, výškově i šířkou. Cílem výstavby bylo podstatné zlepšení jak komfortu, tak i bezpečnosti dopravy a také zlepšení životních podmínek obyvatel všech tří obcí, ve kterých se po dokončení přeložky snížila hladina hluku a exhalací ze silniční dopravy. Zároveň nová trasa přeložky silnice I/34 zkrátila průjezdnou trasu územím a zvýší plynulost dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA č. 30

Nezvěstice - Rokycany

PŘIHLAŠOVATEL: Metroprojekt a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Nejsme sice na železničním koridoru, ani jiné páteřní trati, ale zcela zásadním způsobem jsme zvýšili úroveň důležité regionální dráhy a dali jí novou šanci v systému veřejné dopravy. Při stavbě zde prakticky nezůstal kámen na kameni. Stavba je komplexní modernizací železniční tratě č. 175 Rokycany – Nezvěstice, v úseku Rokycany – Příkosice, díky které bylo možné zvýšit traťovou rychlost a zkrátit jízdní doby. Trať v tomto úseku nově umožňuje zavedení taktového jízdního řádu s intervalem 30 minut. Zvýšena je bezpečnost drážního provozu a kultura cestování. Modernizovány jsou jak ŽST Mirošov a Příkosice tak i všechny zastávky v řešeném úseku. Stavba upravuje osu tratě pro odstranění propadů rychlosti. Na celé trati je instalováno nové zabezpečovací a sdělovací zařízení, které umožňuje dálkové řízení provozu. Nově napojeny a zabezpečeny jsou také stávající vlečky. Všechny stanice a zastávky jsou vybaveny novými nástupišti délky 90 m s bezbariérovým přístupem. Pro informování cestujících je v zastávkách instalováno nové rozhlasové zařízení a v ŽST navíc i informační zařízení. Všechna křížení s pozemními komunikacemi jsou zabezpečena světelnou signalizací a stavebně upravena. Mostní objekty a propustky jsou sanovány, nebo přestavěny s cílem zvýšení přechodnosti a prodloužení životnosti.

 

PŘIHLÁŠKA č. 31

Prodloužení trolejbusových tratí Trnová - Ohrazenice

a Pardubičky - Zámeček, Pardubice

PŘIHLAŠOVATEL: Elektrizace Železnic Praha a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Z důvodu nahrazení autobusových linek byly vybudovány nové úseky trolejbusových tratí z Pardubiček na nové obratiště – Zámeček (2100 m) a z Trnové do Ohrazenic (4600 m). Trolejové vedení je prosté, pružné a nekompenzované, trolejový drát Cu 100 mm2. V trati Pardubičky – Zámeček je instalován z přibližovač zkratu. Současně bylo nutné zvýšit výkon měnírny, rekonstruovat veřejné osvětlení a realizovat drobné objekty související se stavbou.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 32

Rekonstrukce mostu v km 80,93 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov

PŘIHLAŠOVATEL: FIRESTA - FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujícího mostu v km 80,930 trati a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Tři po sobě jdoucí konstrukce v původním stavu byly nahrazeny mostem o jednom otvoru dle požadavku Povodí Moravy. Nová nosná konstrukce mostu je ocelová s ortotropní mostovkou, která tvoří žlab pro kolejové lože. Hlavní nosníky působí jako tzv. "síťovaný oblouk", kdy trám hlavního nosníku je vyztužen netuhým obloukem a prostor mezi obloukem a trámem vyplňuje systém táhel v síťovaném uspořádání. Uložení mostu je šikmé, s přesazením hlavních nosníků o délku 8,07 m. Teoretické rozpětí hlavních nosníků činí 97,50 m. Každou kolej převádí jednokolejný most - jde tedy o dvě jednokolejné mostní konstrukce.

 

PŘIHLÁŠKA č. 33

Rekonstrukce žst. Olomouc

PŘIHLAŠOVATEL: OHL ŽS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Předmětem stavby je rekonstrukce kolejiště žst. Olomouc, tj. přednádraží, vnitřního nádraží a osobního nádraží. V rámci stavby byla provedena nutná rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku vč. dotčených mostních objektů a propustků, vybudována byla nová zastřešená ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Stavbou došlo také k modernizaci technologických zařízení, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetického zařízení.

 

PŘIHLÁŠKA č. 34

Automatická kolárna BIKETOWER

PŘIHLAŠOVATEL: Systematika s.r.o.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Systém „automatické kolárny BIKETOWER“ nabízí moderní řešení pro uložení 118 kusů jízdních kol na malé ploše (69 m2) v blízkosti uzlů veřejné hromadné dopravy. BIKETOWER zajišťuje příjem, skladování a výdej jízdních kol různých druhů a velikostí, monitoruje skladovaná jízdní kola i dobu jejich uložení, vyhodnocuje jednotlivé operace, hlídá provozní stav a upozorňuje na blížící se servisní zásah. Uzavřený systém umožňuje pojištění uskladněných kol, je odolnější krádežím a nabízí možnost ponechat na ukládaném kole veškeré příslušenství. Automatická kolárna poskytuje cyklistům bezpečné uskladnění jízdních kol a elektrokol. BIKETOWER zvyšuje využívanost cyklistické infrastruktury a umožňuje rychlejší a zdravější dopravu lidí v městských aglomeracích.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 35

Rekonstrukce výpravní budovy žst. Náchod

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG Rail a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Účelem stavby byla rekonstrukce stávající výpravní budovy žst. Náchod a přístřešku nad nástupištěm. Rekonstrukce souvisela s výstavbou autobusového nádraží v Náchodě, protože pro jeho výstavbu musela být ubourána část stávajícího objektu výpravní budovy – část s veřejnými toaletami. Ty budou přemístěny do nově rekonstruovaných prostor výpravní budovy. Rekonstrukcí prošla větší část objektu včetně střechy a nového pláště se zateplením. Bez úprav budou stávající služební prostory a byty mimo koupelen. Tím se změnila výpravní budova v žst. Náchod v moderní dopravní terminál, se všemi základními potřebnými službami pro cestující třetího tisíciletí.

 

PŘIHLÁŠKA č. 36

Oprava tratě Rybník - Lipno

PŘIHLAŠOVATEL: EDIKT a.s.

Kategorie: A2.2

ANOTACE:

Jedná se o rekonstrukci tratě v délce 5 030m, v rámci které proběhlo strojní čištění kolejového lože, doplnění štěrku do profilu z výsypných vozů, souvislá úprava směrového a výškového uspořádání, výměny přejezdů, pražců a kolejnic, zřízení bezstykové koleje. Na podstatné části stavby se prováděla výměna pražců „Y“. Takřka z 90 % byly na stavbě použity tzv. pražce Y. Jedná se ocelové pražce, které umožní, v souladu s již platnými předpisy, zřízení bezstykové koleje v tzv. malých poloměrech. Každý pražce se vyrábí na míru. Má své předem určené místo, a to z důvodu rozšíření rozchodu koleje dle poloměru oblouku v konkrétním místě. Kromě možnosti zřízení BK v malých poloměrech navíc umožňuje zřízení užšího kolejového lože, a tím i s ohledem na konfiguraci terénu i dodatečné zřízení příkopů.

 

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI BYLO UKONČENO 12. 6. 2018 ve 12.00

VÝSLEDKY ZVEŘEJNÍME NA GALAVEČERU 14. 6. V BETLÉMSKÉ KAPLI.

DĚKUJEME ZA ZÁJEM!