STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 16. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA č. 1

Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží vč. mostů Mikulášská

PŘIHLAŠOVATEL: OHL ŽS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba řeší úpravy stávajících staveb a zařízení v prostoru dnešní žel. stanice Plzeň hl. nádraží k řádnému a bezpečnému provozování žel. trati a dotčených pozemních komunikací.

 

PŘIHLÁŠKA č. 2

Modernizace žel. stanice Karlovy Vary - staniční část

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG Rail, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Realizace efektivního řešení rekonstrukce 1. a 2. nástupiště vč. výstavby podchodu, potřebných úprav železničního svršku a spodku, staničního zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a dalších návazných zařízení. Kolejové úpravy vycházejí především z umístění nových nástupišť a jsou v souladu se současnými požadavky na moderní provoz.

 

PŘIHLÁŠKA č. 3

Výstavba silnice III/14539, přeložka České Budějovice

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m dlouhá silnice vede v pět metrů hlubokém zářezu přes bývalé vojenské cvičiště. Stavba silnice spočívala mimo hlavní trasy také ve stavební úpravě původní průsečné křižovatky ulic Husova tř. a Strakonická na okružní křižovatku se spirálovitým uspořádáním jízdních pruhů. Přestavba křižovatky probíhala za provozu automobilové i trolejové dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA č. 4

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba se nachází na železniční trati 0202 Praha – Plzeň v úseku Rokycany (mimo) – Plzeň (mimo) s přeložkou trati vedenou mezi obcí Ejpovice a městskou částí Plzeň Doubravka s tunelovým úsekem pod vrchy Homolka a Chlum. Předmětný traťový úsek je řešen v souladu s koncepcí transevropských dopravních sítí a je řešen v souladu se zásadami interoperability evropské železniční sítě. V traťovém úseku Rokycany – Plzeň jsou po modernizaci 2 zastávky: Klabava a Plzeň Doubravka a stanice Ejpovice. Kompletní přestavby mostů a propustků ve stávající trase trati byly prováděny po polovinách vždy za výluky příslušné koleje.

 

PŘIHLÁŠKA č. 5

Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště - Sv. Václav, Písek - SO 301 Lávka

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Bezbariérová dopravní stavba lávky, která v písecké městské části Svatý Václav umožňuje komunikační propojení píseckých městských lokalit a využití příměstských turistických tras. Umístění lávky umožňuje nové netradiční výhledy na jedinečnou historickou část města. Provedení stavby i řemeslné zpracování konstrukcí je dokonalé a přispívá k výtečnému vyznění celého záměru.Architektonicky ojedinělé řešení lávky je založeno na netradičním spojení dvou konstrukčních systémů - části visuté a části zavěšené. Estetice stavby dominují dokonale zpracované ocelové konstrukce. Celková geometrie pylonů, lan a táhel zajišťuje stabilitu lávky a dává stavbě technicistní a moderní charakter.

 

PŘIHLÁŠKA č. 6

Zdvihající most přes Martwu Wislu v Sobieszewie

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Hlavním důvodem pro výstavbu nového mostu byla potřeba zajistit na silnici číslo 501 únosnost všech mostních objektu pro třídu dopravního zatížení „A“ spolu s možností průjezdu speciálního vozidla dle STANAG 150. Dalším důvodem byla snaha, umožnit proplouvání jednotek do výšky 5m bez omezení a využití Mrtvé Visly jako mezinárodní vodní cesty kategorie Vb. Hlavním stavebním objektem je pětipolová mostní konstrukce. Ta je po obou stranách středního ocelového otvíraného pole o rozpětí 59,5 m, tvořena dvěmi betonovými rámy o rozpětí 2 x 25 m. Celková délka přemostění je 173 m a šířka nosné konstrukce 14,92 m.

 

PŘIHLÁŠKA č. 7

Most ev. č. 163-024 za Vyšším Brodem

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Původní konstrukce pocházela z r. 1890. Jednalo se o jednopolovou přesypanou kamenou klenbu s betonovými římsami, na kterou navazovala svahová křídla z kam. zdiva. Novou konstrukci tvoří monolit. ZB klenba o jednom poli. Most je přesypaný, v líci klenby drží násyp zdi, které přecházejí ve vetknutá křídla.

 

PŘIHLÁŠKA č. 8

Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra, a.s. Litoměřice

KATEGORIE: 2.1

ANOTACE:

Cílem stavby je zkrácení jízdních dob v osobní dopravě pomocí odstranění trvalých omezení traťové rychlosti vyplývajících z nevhodné GPK a zejména z nedostatečného zabezpečení úrovňových železničních přejezdů. V rámci stavby byly rekonstruovány vybrané mosty, propustky a nástupiště. Jeho realizací dojde ke zvýšení traťové rychlosti až na 60 km/h pro klasické vlakové soupravy s tím, že se výrazně sníží počet trvalých omezení traťové rychlosti.

 

PŘIHLÁŠKA č. 9

Vrchlabí - Náměstí Míru

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Celková revitalizace prostoru náměstí, obnovení urbanisticko - architektonické kompozice veřejného prostoru a zvýšení pobytové atraktivity místa. Úprava dopravního řešení, odstranění hlavních dopravních závad, zklidnění provozu motorové dopravy, obnova historických stop. Obnova veřejné zeleně, přivedení tekoucí vody do prostoru náměstí.

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 10

I/14 Kunratice - Jablonec nad Nisou

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Silnice I/14 slouží jako severní propojení měst Liberec a Jablonec nad Nisou. Tato nová komunikace nahradila původní silnici III/29024. Nově navržená silnice má parametry dvoupruhové komunikace kategorie S11,5/70, s odstraněním nevyhovujících směrových poměrů, úpravou šířkového uspořádání, úpravou nivelety a úpravou napojení obslužnosti přilehlého území a zástavby. Odklonění části dopravy z městského okruhu města Liberec přineslo zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zkrácení průměrné délky cesty i pokles hlukové a emisní zátěže.

 

PŘIHLÁŠKA č. 11

II/150 Pavlíkov - Leštinka

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Přeložka silnice II/150 řeší novou trasu, která nahradila nevyhovující úzkou silnici. Opěrná konstrukce GeoWall Rock s výškou až 10 m, odkop skalního tělesa výšky až 7 m. Snížení emisí z dopravy díky zvýšení plynulosti a zkrácení trasy oproti původnímu stavu.

 

PŘIHLAŠKA č. 12

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Rekonstrukce železniční stanice celostátní dráhy na I. a III. tranzitním železničním koridoru s navýšením technické vybavenosti a se zajištěním bezbariárového přístupu na všechna čtyři nástupiště pomocí osobních výtahů.

 

PŘIHLÁŠKA č. 13

Výstavba dopravního terminálu Kolín

PŘIHLAŠOVATEL: Strabag a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Stavba modernizace autobusového nádraží v Kolíně řešila přilehlé místní komunikace, autobusové nádraží, odstavné plochy pro autobusy, parkoviště pro osobní automobily, chodníky a plochy zeleně vč. odvodnění, veřejného osvětlení a mobiliáře. Zpevněné plochy místních komunikací jsou z asfaltového betonu, autobusové nádraží ze žulových kostek a pochozí plochy ze žulové a betonové dlažby. Přístřešek pro autobusová stání je tvořen železobetonovou deskou tvaru L na ocelových sloupech.

 

PŘIHLÁŠKA č. 14

III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4

PŘIHLAŠOVATEL: Strabag a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Generální oprava kemenného mostu ev.č. 24032-4. Most je evidován v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

 

PŘIHLÁŠKA č.15

Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

PŘIHLAŠOVATEL: Eurovia a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Terminál je situován do plochy mezi ulici Šumavská a kolejiště ŽST Plzeň Hlavní nádraží. V západní část terminálu, v přímé vazbě na hlavní pěší trasu uzlu, je situována odbavovací část. Ve východní části terminálu jsou odstavné plochy pro autobusy a obratiště pro trolejbusy. Kapacita odbavovací části terminálu je při volném řazení 10 stání pro autobusy. Součástí stavby je úprava trolejbusové trakce v ulici Šumavská v souvislosti s navrhovaným trolejbusovým obratištěm v odstavné části. Součástí rekonstrukce je také výstavba konstrukce protihlukové stěny.

 

PŘIHLÁŠKA č. 16

Modernizace stanice metra Skalka

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Rekonstrukce zamezující průsaku vody a současně kompletní modernizace osvětlení veřejných prostor. V rámci řešení světelné techniky byl citlivě změněn vzhled stanice tak, aby korespondoval se soudobou a budoucí architekturou a aby modernizace směřovala k celkovému prosvětlení stanice.  

 

PŘIHLÁŠKA č. 17

Rekonstrukce nástupiště stanice Muzeum na trase A

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Rekonstrukce veřejné části nástupiště. Jedná se zejména o sanaci průsaků a rekonstrukci odvodňovacího systému stanice v úrovni nástupiště a pod nástupištěm, a tedy i provedení nových zontů, výměnu kamenných obkladů, repasi, eventuelně výměnu hliníkových obkladů. Připojeny byly i další drobné stavební úpravy v technických prostorách stanice a výměna osvětlení v eskalátorovém tunelu přímého výstupu ze stanice.

 

PŘIHLÁŠKA č. 18

Zvýšený trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina

PŘIHLAŠOVATEL: Elektrizace železnic Praha a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Komplexní rekonstrukce trakčního napájení stanice (TNS) a výstavbu nové trakční stanice (SpS). Na nové TNS a SpS byla instalována kompletně nová technologie pro napájení dráhy. Objekty jsou ústředně řízeny z elektrodispečinku. Zároveň došlo k odstranění historické ekologické zátěže.

 

PŘIHLÁŠKA č. 19

Pevná jízdní dráha v tunelu Ejpovice

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Jedná se o první několikakilometrový úsek nového typu železničního svršku, který byl v ČR vybudován. Tento způsob výstavby železničního svršku bude v budoucnosti aplikován na některých úsecích vysokorychlostních železničních tratí a je potřeba je zkoušet a aplikovat v různých provedeních.

 

PŘIHLÁŠKA č. 20

II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev.č. 331-008

PŘIHLAŠOVATEL: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Cílem projektu byla přeložka silnice II/331 před obcí Sojovice s novým mostem přes řeku Jizeru, rozšíření mostu pro dva pruhy s rozšířenými krajnicemi pro bezpečnější pohyb cyklistů. Most je šikmý, spřažený ocelovo-betonový, jeho nosnou konstrukci tvoří čtveřice ocelových svařených nosníků, které jsou spřaženy pomocí železobetonové desky. Nosná konstrukce je na opěrách a pilířích uložena na hrncových ložiscích.

 

PŘIHLÁŠKA č. 21

I/20 Chválenice - průtah

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Průtah silnice I/20 v délce 1480 m. Průtah je řešen začátkem a koncem obce. Oprava povrchu včetně odvodnění, nově vybudovaná dešťová a splašková kanalizace. Nízkohluční asfalt. Pokládka nízkohlučného asfaltu snížila hluk v obci o 6dB, čímž se významně přispělo ke zlepšení životních podmínek obyvatel. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 22

Pelhřimov, okružní křižovatka Tř. Legií x Pod Kalvárií

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Přestavba stávající průsečné křižovatky ulic Tř. Legií, Pod Kalvárií, Vlásenická, Na Hradišti na novou okružní křižovatku. Přestavba křižovatky na okružní, obnova stávajících inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení včetně nasvětlení nových přechodů pro chodce, rekonstrukce a úprava stávajících chodníků ve vazbě na nový tvar křižovatky, vegetační úpravy. Zlepšení průjezdnosti v intravilánu, bezpečnější průjezdnost daným místem a ozelenění prostoru přispělo ke zlepšení životních podmínek obyvatel.

 

PŘIHLÁŠKA č. 23

Olomouc - Rozárium obnova

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Přeměna původního prostoru na živý a moderní městský park, který kombinuje původní poslání sbírkové zahrady růží, současně nabízí i rekreaci obyvatelům města všech věkových kategorií. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 24

Rekonstrukce mostu ev.č. 368-019 Dlouhá Loučka

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o rekonstrukci mostu na místě dosavadního mostu na silnici II/368. Most převádí silnici II/368 přes levostranný přítok vodního toku Třebůvka.

 

PŘIHLÁŠKA č. 25

Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-5 Plechtinec

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o nově realizovaný most z monolitického betonu s odpovídající tloušťkou vodorovné části nosné konstrukce jako rámová konstrukce. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce a uspořádání koryta toku na straně vtoku a výtoku byl navržen nový mostní otvor s šířkou odpovídající hydrotechnickému posouzení. Byla provedena kompletní demolice stávajícího mostního objektu výstavba nového mostního objektu včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 26

Modernizace železniční stanice Česká Lípa

PŘIHLAŠOVATEL: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Předmětem vlastní stavby byla modernizace železniční stanice Česká Lípa hl. n., která odstranila historické rozdělení železniční stanice na dvě části a navíc byl celý prostor, určený cestujícím, přiblížen k centru města o přibližně 250 m. Objekty nové výpravní budovy a zastřešení nástupišť byly atraktivně architektonicky ztvárněny.

 

PŘIHLÁŠKA č. 27

Rekonstrukce železniční stanice Litoměřice h.n.

PŘIHLAŠOVATEL: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Účelem stavby Rekonstrukce železniční stanice Litoměřice h.n. je kompletní rekonstrukce stanic, během které byla vybudována nová bezbariérová nástupiště. Došlo k optimalizaci rozsahu stanice, díky které mohl být realizován nový přechod ve stanici. Díky novému zabezpečovacímu zařízení bylo umožněno dosažení vyšší rychlosti na vjezdu do stanice.

 

PŘIHLÁŠKA č. 28

Rekonstrukce I/20 Plzeň, most generála Pattona ev.č. 20-036..1 a 2

PŘIHLAŠOVATEL: COLAS CZ, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Rekonstrukci jednoho z nejdůležitějších mostů v krajské metropoli Plzni, který zajišťuje dopravní spojení obytných celků na severu s centrální částí města, jsou po něm vedeny trasy silnic I. třídy a linky městské hromadné dopravy, včetně tramvajové.

 

PŘIHLÁŠKA č. 29

Generální rekonstrukce malé vodní elektrárny Ivančice

PŘIHLAŠOVATEL: Povodí Moravy, s.p.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

V rámci rekonstrukce došlo zejména k náhradě dvou původních soustrojí přímoproudých Kaplanových turbín s pravoúhlým převodem na asynchronní generátor za dvě nová či repasovaná soustrojí stejného provedení. Ekologickou výrobou elektřiny přispívá ke zlepšení životního prostředí a energie, kterou po dokončené rekonstrukci v roce 2016 MVE vyrobí, by stačila na celkový provoz vesnice s dvěma sty padesáti rodinnými domy.

 

PŘIHLÁŠKA č. 30

Oprava kulturní památky jez Oblekovice

PŘIHLAŠOVATEL: Povodí Moravy, s.p.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Oprava historického technického díla, jednoho z jezů na řece Dyji sloužících pro zdejší mlýny. Oprava pevného jezu zlepší ochranu obyvatelstva i majetku před negativními vlivy povodňových průtoků.

 

PŘIHLÁŠKA č. 31

Světelná závora železničního přejezdu

PŘIHLAŠOVATEL: PDSystems s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Instalace Světelné závory železničního přejezdu tvořené pomocí zemních LED návěstidel PDS-400 v souladu s Technickými podmínkami TP 217 schválenými dne 5. 5. 2017. Zemní LED návěstidla svítí přerušovaným červeným světlem (100cd) současně v době, kdy je dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.

 

PŘIHLÁŠKA č. 32

Rekonstrukce jezu v Černošicích, Berounka ř. km 8,143

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Účelem jezu je stabilizace toku, zabezpečení platných nakládání s vodami dle příslušných Rozhodnutí a také vytvoření stálé hladiny v městském úseku toku, která zajistí minimalizaci hygienických závad a propůjčí toku i jeho břehům estetický vzhled. Další významnou funkcí jezu je zabezpečení plavebních hloubek. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 33

Přístaviště Purkarec

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Stavba přístaviště pro krátkodobé stání plavidel provozujících veřejnou osobní lodní dopravu a malých plavidel v obci Purkarec na levém břehu Vltavy. Stavba se nachází vedle kostela sv. Jiří a márnice, kulturních památek obce a splňuje požadavek na shodný vzhled přístaviště s obdobnými stavbami provozovanými na hornovltavské vodní cestě.

 

PŘIHLÁŠKA č. 34

Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku

trasa přes slepé rameno

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Stavba prochází téměř nezastavěným územím mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem. Cyklostezka je vedena po levém břeho řeky Labe a slouží pro rekreační jízdy obyvatel i pro občasný pojezd správce toku. Šířkové uspořádání trasy se skládá z pruhu pro cyklisty šířky 3,0m a nezpevněné krajnice 2x0,5m, celkem tedy 4m. Trasa obsahuje lávku přes slepé rameno Jesipek km 1,638.

 

PŘIHLÁŠKA č. 35

Dálnice D3, stavba 0309/III Borek - Úsilné

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba odvádí dopravu z Borku a okrajové části Českých Budějovic na novou dálnici, čímž došlo ke snížení zátěže na sil. I/3. Na stavbu 0309/III bude navazovat stavba 0310, která dokončí obchvat Českých Budějovic.

 

PŘIHLÁŠKA č. 36

Systém zúčtování jízdného s funkcí garance maximální ceny v ODIS MSK

PŘIHLAŠOVATEL: XT-Card a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Inovativní způsob odbavení, kdy cestující používá bankovní kartu. Při nástupu cestující nemusí volit žádnou jízdenku, a přesto dostane ten nejvýhodnější tarif, v rámci dne, který mu je spočítán v Clearingovém centru ODIS MSK na základě provedených jízd. Společnost XT-Card a.s. byla první, která tuto inovaci v Clearingovém systému plateb jízdného realizovala v ČR.

 

 

Zaujal Vás některý ze soutěžních projektů?

Podpořte ho svým hlasem v soutěži o Cenu veřejnosti. Vstup na banneru níže.