STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 18. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA č. 1

Rekonstrukce železniční stanice Letohrad

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Cílem rekonstrukce žst. Letohrad bylo zvýšení rychlosti vlaků i bezpečnosti železničního provozu. Ve stanici vznikla dvě nová nástupiště s bezbariérovým přístupem, pod celým kolejištěm byl vybudován zcela nový podchod. Ve stanici byly provedeny kolejové úpravy, které umožnily současné vjezdy a odjezdy vlaků v obou směrech. Po celém obvodu žst. se zmodernizovaly železniční přejezdy a došlo k doplnění či obnově jejich zabezpečení. Součástí stavby byla také oprava vybraných mostů a komplexní rekonstrukce trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení.

 

PŘIHLÁŠKA č. 2

Katowice - přestavba rychlostní silnice DK81

PŘIHLAŠOVATEL: M-SILNICE a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Stavba je součástí většího investičního projektu, kterým je rekonstrukce silnice DK 81. Realizace všech etap investice umožní bezkolizní výjezd z Katovic směrem na jih. Celková rekonstrukce zahrnovala cca 1,5 km čtyř pruhové komunikace a tunel, nad kterým je nově vybudovaná turbo-okružní křižovatka s připojovacími větvemi. Výstupem je bezkolizní křižovatka dvou dopravních tepen. Realizací stavby došlo ke zlepšení životního prostředí nejen pro obyvatele okolních sídlišť, ale i v celém městě Katowice snížením hluku, emisí a dopravních kolon. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 3

Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová

PŘIHLAŠOVATEL: M-SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Modernizace silnice II/358 v délce cca 11,970 km v úseku Litomyšl – Němčice – Zhoř – Česká Třebová. Začátek stavby je v průsečné křižovatce silnic I/35, II/358 a II/359, konec stavby v průsečné křižovatce se silnic I/14, II/358 a III/31512. Modernizace silnice ve stávajícím uspořádání s dopravně bezpečnostními prvky zabezpečujícími zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a dopravně technickými opatřeními vedoucí k omezení těžké nákladní dopravy.  

 

PŘIHLÁŠKA č. 4

II/298 Opočno, obchvat - I. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: M-SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Nový obchvat začíná na okružní křižovatce na stávající silnici III/30815 a končí severovýchodně od Opočna, kde se napojuje na silnici II/298 ve směru na Dobrušku. Délka I. etapy obchvatu je 2,160 km. Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80.Stavba je členěna na více stavebních objektů - objekty komunikace, lávka pro mimoúrovňové křížení s cyklostezkou, opěrná zeď, vodohospodářské objekty, přeložky inženýrských sítí, protihlukové valy a stěny, osvětlení, technická a biologická rekultivace.Realizací obchvatu došlo k podstatnému zlepšení životního prostředí v centru města Opočna. Snížila se ekvivalentní hladina hluku a emise výfukových plynů. Zvýšila se bezpečnost silničního provozu a podstatně se omezila možnost střetu automobilů s chodci.   

 

PŘIHLÁŠKA č. 5

Modernizace stanice metra Opatov

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Předmětem projektu byla rekonstrukce veřejné části nástupiště, ale i technického zázemí a dále provedení bezbariérového zpřístupnění nástupiště stanice. Jednalo se zejména o výměnu podhledů a osvětlovacích těles na nástupišti, ve vestibulu a podchodu, provedení nové hydroizolace stropní desky nástupiště. Bezbariérově se zpřístupnilo jak nástupiště z vestibulu, tak zastávky směrem do Prahy v ul. Chilská do podchodu. Z hlediska technologie šlo o kompletní výměnu technologie hlavního větrání včetně návazných provozních souborů, provedení nové staniční vzduchotechniky. Zcela nově byly provedeny i silové rozvody, rekonstrukce se promítla i v oblasti EPS a slaboproudých rozvodů. Připojeny byly i další drobné stavební úpravy v technických i veřejných prostorách stanice.

 

PŘIHLÁŠKA č. 6

SOFIA, BULHARSKO - Třetí linka metra

 

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

V srpnu 2020 byl otevřen první úsek III. linky, kompletně podzemní trasa pod centrem města o délce 8 km s 8 stanicemi, ze kterých dvě jsou přestupní, a vlakovým depem. Tunely pod centrem města jsou dvojkolejné, s průměrem 9 m, ražené štítem TBM. Sedm stanic bylo budováno otevřeným způsobem, metodou cut and cover, jedna ze stanic je hluboká ražená. Metroprojekt navrhl celkovou koncepci technického řešení, tedy dopravně urbanistický návrh, návrh směrového a výškového vedení trasy, umístění a základní dispoziční řešení stanic, návrh dopravního systému a koncepci technologického vybavení.  Projekt celkově zahrnuje trasu s 21 stanicemi. Stanice mají boční nástupiště o délce 105 m a šířce 4,5 a 5 m, celkem je na 1. úseku 11 vestibulů, průměrná vzdálenost mezi stanicemi je 1000 m. Celková délka podzemních konstrukcí stanic je mezi 120 až 150 m. III. linka je provozně zcela nezávislá na předchozích dvou linkách sofijského metra. Má některé technické odlišnosti, které kompatibilitu s předchozími linkami znemožňují, a to horní odběr trakční energie pantografem (namísto třetí napájecí kolejnice) a zabezpečovací systém CBTC. Stanice jsou vybaveny bezpečnostními stěnami mezi nástupištěm a kolejí. Na lince jezdí nové vlaky Siemens se strojvůdcem, ale s automatickým vedením vlaků.

 

PŘIHLÁŠKA č. 7

Výstavba lávky vč. cyklostezky ve Svatošských skalách přes Ohři, Loket

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Účelem stavby je výstavba části cyklostezky vč. přemostění řeky Ohře ve Svatošských skalách. Jedná se o výstavbu nové visuté ocelové lávky s dřevěnou mostovkou na místě původního přemostění. Lávka pro pěší a cyklisty je určena i nouzově pro složky integrovaného záchranného systému. Budovaná cyklostezka je vedena hlubokým údolím řeky Ohře, má parametry bezbariérového přístupu a je napojena na páteřní cyklostezku Karlovarského kraje č.6. Z původního mostu, kde byl zachován pilíř v řece a zbytky pilíře a opěry na levém břehu řeky, nebyla použita k výstavbě žádná jeho část. Visutá ocelová lávka, jednopólová, s dřevěnou mostovkou, visutá lana vedena přes pylony a kotvena v kotevních blocích. Konstrukce je zavěšena na konzolách příčníků. Na opěrách je nosná konstrukce uložena na ocelová čepová ložiska. Nosná lana jsou zavěšena ve dvou mírně ukloněných rovinách. Krajní zpětná lana jsou zakotvena do kotevních bloků a pylonů, střední lana jsou pnuta mezi pylony. Pylony jsou vetknuty do opěr. Mostovka je dřevěná, mostiny jsou uloženy na podélníky. Založení masivních železobetonových opěr je hlubinné na mikropilotách průměru 108x16 délky cca 8,5-9,0m. Kotevní bloky zpětných lan jsou přikotveny proti účinkům vodorovných sil trvalými zemními pramencovými kotvami, založeny jsou plošně

 

PŘIHLÁŠKA č. 8

Lávka přes Vltavu v Praze Troji

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Výstavba konstrukce v rámci obnovy původní Trojské lávky v Praze, která byla zdemolována po jejím pádu v prosinci 2017. Nosná konstrukce lávky je tvořena páteřním ocelovým kruhovým profilem a soustavou příčníků a podélníků.

 

PŘIHLÁŠKA č. 9

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

PŘIHLAŠOVATEL: SMP CZ, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Ocelový most o 5 polích, rám mostovky vysunut, ŽB spolupůsobící deska mostovky, střední pole přes řeku domontováno do podoby Langerova trámu. Založení na zaberaněných prefabrikovaných ŽB pilotách, beraněné ocelové bárky pro výsun v řece, UHPC desky jako zdracené bednění mostovky. Snížení energetické náročnosti zakládání, bez nakládání s materiálem vývrtu z pilot, bednění a betonáž desky bez pomocných konstrukcí.

 

PŘIHLÁŠKA č.10

Výstavba rychlostní silnice M85 v úseku Nagylózs - Sopron-východ, Maďarsko

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

III. etapa výstavby rychlostní silnice M85 v délce 15,4 km je vymezena městy Nagylózs a Sopron. Nová silnice pro motorová vozidla spadá do šířkové kategorie 24,6 m (2x2 pruhy) s návrhovou rychlostí 110 km/h s nezpevněnou krajnicí. Stavební práce zahrnovaly úpravy přilehlých silnic II. a III. třídy, výstavbu mimoúrovňových křižovatek, mostů a provizorního úseku železniční tratě a dalších objektů. M85 je důležitá rychlostní silnice v Maďarsku, která vede od města Győr s obchvatem města Sopron až k státním hranicím s Rakouskem. Výstavba celkového úseku délky 57,5 km byla ve veřejné zakázce rozdělena na 4 etapy. Společnost Subterra-Raab Kft. jako člen sdružení „DS Konzorcium“ vyhrála realizaci dvou úseků (III. a IV. etapy) jejichž délky jsou 15,4 km a 6,4 m. Všechny 4 etapy navazují na již postavený úsek rychlostní silnice od města Győr po město Csorna. IV. etapa je v současné době stále ve výstavbě.

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 11

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Kromě rekonstrukce železničního spodku a svršku tratě stavba zahrnovala instalaci moderního technického vybavení, výstavbu nových nástupišť a realizaci dalších objektů. Optimalizací tratě dojde především ke zvýšení traťové rychlosti a ke zvýšení bezpečnosti, komfortu jízdy a spolehlivosti dopravní cesty. Cílem stavby byla realizace hlavních zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR: zavedení vyšší traťové rychlosti na dostatečně dlouhých úsecích tak, aby bylo možno zvýšenou rychlost efektivně využít, dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/h včetně (tj. 22,5 t/nápravu a zároveň 8 t/běžný metr délky vozidla), zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla podle ČSN 73 6320, tj. základní průřez Z-GC, zajištění požadované kapacity dráhy při současném stanovení optimalizovaného rozsahu železniční infrastruktury, vybavení tratě technologickým zařízením, které zajišťuje plnou bezpečnost provozu při traťové rychlosti do 160 km/h, vybavení železničních stanic nástupišti v souladu s vyhláškami č. 177/1995 Sb. a 398/2009 Sb. v platném znění, dosažení dostatečné užitečné délky dopravních kolejí v železničních stanicích, zlepšení stavu úrovňových křížení tratí s pozemními komunikacemi.

 

PŘIHLÁŠKA č. 12

BIM moodel železniční stanice Čachovice

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP PRAHA a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Model je zpracovaný na podkladu již dokončené projektové dokumentace (ve stupni projekt) „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba“ jako jeden z úseků stavby a napříč všemi profesemi. Hlavním cílem z pohledu investora bylo praktické ověření přínosů 3D modelu ve spojení s negrafickými informacemi oproti konvenčnímu 2D projektu, vyhodnocení nedostatků původního projektu, ověření výkazu výměr a následné využití modelu zhotovitelem a správcem.
Návrh železničních a silničních staveb s využitím 3D modelování je již dlouhé roky běžnou praxí, ale možnosti takto zpracovaných modelů jsou využívány jen omezeně. Většina profesí se stále pohybuje ve dvou rozměrech a důraz je při koordinaci i zpracování výsledné dokumentace kladen na tradiční dvourozměrné výkresy, na situace a řezy. Zpětné zpracování modelu nad hotovou dokumentací nemělo ambici ověřit celý průběh tvorby projektu od začátku v duchu myšlenky BIM, takže se naskýtá otázka, nakolik vlastně jde o BIM model a nakolik spíše jen o 3D model, který se snaží myšlence BIM pouze přiblížit.

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 13

BIM model Ejpovické tunely

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP PRAHA a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Jak již název napovídá úkolem bylo vymodelování skutečného provedení již postavených Ejpovických tunelů. Jednotlivé stavební objekty byly rozděleny mezi SUDOP PRAHA a Metrostav. Za SUDOP PRAHA převzalo vymodelování ostatních profesí (mimo kolejí a komunikací) středisko 206. Jednalo se o stavební objekty a provozní soubory železničního sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie, pilotové stěny, trakční vedení, pozemní objekt energocentra včetně vnitřní vzduchotechniky a veškerého vybavení portálů, tunelů a propojek (kabelové chráničky, odvodnění, šachty, madla, podlahy, kabelové kanály…). Stavební objekty pevné jízdní dráhy, kolejového svršku a spodku převzalo středisko 201– železničních tratí a uzlů,. Stavební objekty komunikací a přejezdů převzalo středisko Plzeň. Ze softwarů byly při modelování Ejpovického tunelu na straně Metrostavu použity produkty firmy Autodesk: Revit – formát dwg a Navisworks na prohlížení výsledného modelu. Na straně SUDOPU byl použit produkt firmy Bentley MicroStation – formát dgn. Pro uložení souborů byl zvolen produkt firmy Microsoft SharePoint, kam byly průběžně ukládány pracovní verze jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 14

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE: SLOUČENO S PŘIHLÁŠKOU č. 9

 

PŘIHLÁŠKA č. 15

Pardubice - Černá za Bory. Malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Rekonstrukce stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní vč. úpravy stávajících větví (silnic II/322 a III/2983) a vytvoření nových větví. Součástí je i úprava (napojení) stávající cyklostezky vedoucí z Černé za Bory (nadjezdu). Dále nové umístění stáv. zastávek BUS a obslužné chodníky vč. sjezdů na parcely. SO 101 obsahuje vlastní okružní křižovatku vč. úpravy silnic 322 a 2983, déle potom novou větev na budoucí čerpací stanici. Součástí je i část terénních úprav. SO 102 obsahuje nové napojovací větve, zálivy BUS, chodníky a úpravu stáv. cyklostezky. Povrchové odvodnění křižovatky je řešeno samostatným SO (301), který je součástí této PD.

 

PŘIHLÁŠKA č. 16

Modernizace silnice II/315 křiž. s III/36016 Hrádek

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Celková rekonstrukce úseku silnice a sanace zemního tělesa z důvodu málo únosného podloží. Délka modernizovaného úseku 705 m. Sanace zemního tělesa pomocí geomříží včetně zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností.

 

PŘIHLÁŠKA č. 17

Modernizace silnice II/311 Jablonné nad Orlicí, ulice Nádražní

PŘIHLAŠOVATEL:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Předmětem projektu je rekonstrukce uličního prostoru, a to především zkomfortnění komunikací a zlepšení možností pro dopravní obsluhu v klidu i pěších, včetně rekonstrukce stávajícího vedení VO, vybudování nového odvodnění, přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů železnice v ulici Nádražní, město Jablonné nad Orlicí, Pardubický kraj. Délka řešené ulice Nádražní je 290,00 m, ke které přiléhá nově navržené parkoviště a odstavná plocha pro kola.

 

PŘIHLÁŠKA č. 18

II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY Stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Modernizace zhruba 5,3 km dlouhého úseku komunikace II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov. Došlo k rozšíření komunikace odsekáním tisíců m3 skal, lemujících velkou část levé krajnice. Veškeré skály byly po odsekání nestabilních hornin, vykácení křovin a vzrostlých stromů zpevněny síťováním provedeným horolezeckou technikou. Rozšíření komunikace a zajištění skalních stěn napomohlo k bezpečnějšímu průjezdu vytížené spojky mezi českou a bavorskou stranou Šumavy. To samozřejmě přispělo i k ochraně zvěře, pro kterou jsou střety s auty velmi nebezpečné. Úpravou vozovky došlo k plynulejší jízdě, což také přispívá ke snížení emisí a hluku.  

 

PŘIHLÁŠKA č. 19

Přeshraniční dostupnost Hanušovice - Stronie Ślaskie (II/446 Hanušovice - Nová Seninka)

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Rekonstrukce komunikace II/446 mezi městem Hanušovice a obcí Nová Seninka v délce 12,545 km. Silnice II/446 představuje v současném uspořádání silniční sítě kraje komunikace krajského významu a rovněž umožňuje propojení s Polskem. V extravilánovém úseku proběhla rekonstrukce kominikace vč. rozšíření vozovky na kategorii S6,5. Rozšíření bylo realizováno zazubením stávajícího tělesa komunikace a dosypáním vhodným materiálem. Stávající vozovka byla zdrsněna frézováním a očištěna, dále byly opraveny trhliny dle TP115 a poté byla položena nová a obrusná vrstva z asfaltobetonu. Obnoveným povrchem vozovky dojde ke snížení hlučnosti a prašnosti při provozu vozidel. To přispělo i k ochraně zvěře, pro kterou jsou střety s auty velmi nebezpečné. Pro náhradní výsadku je navrženo 365 nových stromů (lípa a jeřabina).  

 

PŘIHLÁŠKA č. 20

Ekologizace kontejnerového terminálu Mělník

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Stavba řeší rozšíření ploch kontejnerového překladiště v přístavu Mělník. Celková výměra nově vybudovaných zpevněných ploch je cca 26 tis. m2. Mocnost konstrukce je 90 cm s úpravou podloží hydraulickými pojivy v tloušťce 2x0,5m. Součástí stavby je prodloužení vlečkových kolejí, příprava jeřábové dráhy pro elektrické portálové jeřáby vč. napájecích silnoproudých rozvodů, opěrná zeď, odvodnění a osvětlení nově realizovaných ploch. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 21

IDOS

PŘIHLAŠOVATEL: CHAPS spol. s r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Aplikace IDOS umožňuje jednoduché, aktuální a hlavně detailní vyhledávání dopravního spojení. Uživatel pomocí tohoto nástroje získá přístup jak k vlakovým a autobusovým spojům, tak i k MHD a letadlům. U všech nalezených výsledků je navíc přidán detailní popis. Jednoduše tak lze určit, jestli má spoj zpoždění, na kterém nástupišti bude přistaven, nebo zda se jedná o nízkopodlažní prostředek. Mimo detailních informací a intuitivního prostředí nabízí aplikace spolupráci s GPS vyhledáváním nebo SMS jízdenkami. Stačí tedy znát kupříkladu cíl cesty a zbytek nechat na GPS nástroji, který ve spolupráci s aplikací vyhledá ideální počáteční bod trasy vzhledem k poloze uživatele. Pomocí SMS jízdenky lze pohodlně a jednoduše zakoupit jízdenku skrze zaslání SMS.

 

PŘIHLÁŠKA č. 22

Satelitní mýtný systém CzechToll

PŘIHLAŠOVATEL: Czech Toll s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

1. prosince 2019 uvedla ČR do provozu nový systém elektronického mýtného, jímž po třinácti letech nahradila původní mikrovlnný systém společnosti Kapsch. V úzké spolupráci s ŘSD realizovala společnost CzechToll celosvětově první generační obměnu mýtného systému, která se uskutečnila za plného provozu původního systému, a to bez zásadních dopravních komplikací a bez jakýchkoli výpadků ve výběru mýtného. Nový satelitní mýtný systém vznikal kompletně v České republice, do jeho vývoje a budování bylo zapojeno řádově 100 českých firem. Systém je již dnes plně připraven pro Evropskou mýtnou službu EETS a stejně tak i na komunikaci s globálními družicovými polohovými systémy Galileo a Glonass. Satelitní mýtný systém CzechToll dává státu možnost pružně měnit rozsah zpoplatněných silnic a stanovovat jednoduše různé sazby mýtného pro různé kategorie silnic. Data ze systému lze navíc snadno využít pro další nadstavbové aplikace, například pro řízení intenzity dopravy či efektivní plánování údržby a investic do dopravní infrastruktury.

 

PŘIHLÁŠKA č. 23

Železniční most přes Olši v Dětmarovicích

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Most v km. 338,337 - spojitý nosník o třech polích v celkové délce 121 metrů. Spodní stavba železobetonová na velkoprůměrových pilotách. Nosná konstrukce - ocelový spojitý nosník o třech polích s dolní mostovkou.

 

PŘIHLÁŠKA č. 24

D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)

PŘIHLAŠOVATEL: Skanska a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Projekt D1 modernizace úseku 12 zahrnoval vybudování dvou nových mostů, rekonstrukci dvou stávajících mostních objektů, vybudování nadchodu pro zvěř, výstavbu 800 metrů dlouhé betonové protihlukové stěny a kompletní rekonstrukci jedenadvaceti kilometrů jízdních pásů, včetně nových povrchů a odvodnění. Při rekonstrukci úseku bylo na dálnici položeno 222 tisíc m² nového cementobetonového krytu. Beton pro dálnici vyráběl zhotovitel ve dvou vlastních mobilních betonárnách, které byly umístěny v sousedství stavby. V mobilních betonárnách bylo vyrobeno bezmála 100 tisíc m³ betonu určeného pro nový cementobetonový kryt. Vybouraný betonový kryt z dálnice o objemu téměř 56,5 tisíc m³ byl rozdrcen a bezezbytku použit zpět do stavby. Rekonstrukce a modernizace úseku umožnila řidičům pohodlnější, plynulou a především bezpečnější jízdu nejvýše položeným úsekem nejvytíženější české dálnice D1.

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 25

Modernizace a rozšíření dálnice D1, úsek 19

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Modernizace 5,9 km dálnice D1. Kromě opravy obou pásů dálnice vč. částí MÚK 141 a 146 byla součástí stavby oprava či novostavba pěti dálničních mostů, demolice a novostavba jednoho dálničního nadjezdu, oprava dálniční odpočívky s čerpací stanicí pohonných hmot a novostavba protihlukové stěny. Součásti stavby bylo i rozšíření a rekonstrukce mostu Vysočina ev. č. D1-178.  

 

PŘIHLÁŠKA č. 26

Modernizace silnice II/289 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o modernizaci silnice II. třídy v severozápadní části Pardubického kraje u Hradce Králové navrženou v kategorii S 7,5. Modernizace silnice II/298 začíná od křižovatky se silnicí I/35 v obci Býšť a končí na hranici Pardubického a Královehradeckého kraje. Délka úseku je 4,735 m. Stavba je situována jak v intravilánu, tak v extravilánu. Stavba je navržena za účelem zlepšení komfortu průjezdnosti řešeným úsekem a také ke zvýšení bezpečnosti provozu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 27

Rozšíření odpočivky Střechov, D1, 52 km - pravá strana

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Přestavba prostoru stávající dálniční odpočívky v km 52,0 dálnice D1. Stavba je využívána výhradně jako odpočívka pro motoristy z dálnice D1. Je zde k dispozici 72 šikmých stání pro nákladní vozidla, 4 podélná stání pro autobusy, 74 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily (z toho 4 stání pro invalidy) a dále 6 šikmých stání pro osobní vozidla s přívěsem a obytná vozidla. Součástí stavby je dále přestavba dešťové kanalizace pro odvodnění komunikací odpočívky, stavební úpravy splaškové kanalizace, vodovodu a retenční nádrže, stavební příprava pro dobíjení elektromobilů, nově realizované veřejné osvětlení odpočívky, nové rozvody NN, nový systém kamerového dohledu. V rámci vegetačních úprav jsou nově realizované nezpevněné plochy osety a je vysázena nová zeleň.   

 

PŘIHLÁŠKA č. 28

SO 2203 Most na D6 přes rokli v km 40,760

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavební objekt „SO 2203 Most přes rokli“ se skládá ze dvou samostatných mostů o délce přes 180 m a výšce 23 m. Spodní stavba je tvořena ze dvou opěr a osmi pilířů s mohutnou hlavou ve tvaru písmene V. Nosnou konstrukci tvoří spojitý železobetonový monolitický nosník s dodatečným předpětím. Betonáž prvního pole proběhla v září roku 2019 a zakončila ji betonáž nosné konstrukce v únoru tohoto roku. Původně se počítalo s nasazením posuvné skruže s postupnou realizací jednotlivých polí. Aby bylo možné dodržet termín zprovoznění v roce 2020, bylo ze strany zhotovitele přistoupeno k akceleraci prací v podobě výstavby levého a pravého mostu najednou. Z prostorových a technologických důvodů byla zvolena pevná skruž v kombinaci PIŽMO, MS a prostorových prvků skruže ULMA. Pevná skruž také umožnila provádět zásyp přechodových oblastí mostu ještě před ukončením výstavby nosné konstrukce, což značně zkrátilo termín dokončení mostu. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 29

Rekonstrukce silnice I/39 Soumarský most - Lenora

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrestructure a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Hlavním předmětem rekonstrukce byla oprava stávající komunikace I/39 mezi obcemi Volary a Lenora v Jihočeském kraji o celkové délce 3,6 km. Byla provedena celková výměna asfaltových vrstev a v některých úsecích byla komunikace rozšířena tak, aby splňovala v celém opraveném úseku kategorii komunikace S 7,5. Dále byla provedena obnova povrchového odvodnění kolem komunikace včetně úpravy propustků pod sjezdy a oprava sjezdů. Oprava komunikace probíhala za provozu po polovinách. Došlo k odfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky a poté byli provedeny lokální sanace z ACP. V délce 800m bylo rozšířeno zemní těleso aby komunikace splňovala kategirii S 7.5 v celém úseku. Byly zrušeny nefunkční sjezdy a provedema oprava propustků a funkčních sjezdů. Byla provedena kompletní výměna třívrstvé vozovky.

 

PŘIHLÁŠKA č. 30

Rekonstrukce silnice II/390 Rozseč - Vidonín

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Na zálkadě požadavku objednatele stavby je navržena oprava silnice II/390 od křižovatky se silnicemi II/391,00 - km 10,300 00). Celková délka opravovaného úseku silnice II/390 je 2 158 m, průměrná šířka 5,20 m. Byly strženy krajnice a zpět dosypány R - materiálem, na komunikaci provedena recyklace za studena tl. 200 mm, proveden infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2, pokládka ACL 16+ tl. 50 mm, spojovací postřik z emulze do 0,50 kg/m2 a položení obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 40 mm.

 

PŘIHLÁŠKA č. 31

Stezka pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví - Hůrka, 1. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: FILAGONA s.r.o.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Odvedení pěších a cyklistů mimo těleso komunikace I/39 v úseku hráze výrazně přispělo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Těleso stezky je tvořeno lávkou a náspem (přitěžovací lavicí) k hrázi oddělující Malé a Velké Lipno. Povrch stezky je z asfaltového betonu. Stavba nemá žádný vliv na životní prostředí. Rozšíření tělesa hráze je bylo provedeno z přírodních a inertních materiálů.  

 

PŘIHLÁŠKA č. 32

Berounka ř. km. 19,429 - jez Řevnice - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Výstavba dvou nových betonových rybích přechodů RP I a RP II, vybudování nového skluzu pro vodáky a rekonstrukce části jezového pole. Stavba rybích přechodů neovlivňuje negativně okolní přírodu. Pozitivně ovlivňuje ekologickou funkci toku tím, že odstraňuje migrační bariéru a obnovuje říční kontinuum v zájmovém úseku, který patří k ichtyologicky významným.

 

PŘIHLÁŠKA č. 33

Modernizace rejd PK Štvanice

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A2.2

ANOTACE:

Realizovaná stavba je umístěna v řečišti Vltavy na území hlavního města Prahy, konkrétně na území městské části Praha 7 – Holešovice a částečně i na území Městské části Praha 8 – Karlín. Stavba modernizace rejd zasahuje na dvě oddělená místa, a to na horní a dolní rejdu dnešní plavební komory Štvanice. Účelem stavby bylo zajistit plnohodnotné využití plavební komory Štvanice. Za tímto účelem byla vybudována nová čekací stání pro malá plavidla v horní rejdě a velká a malá plavidla v dolní rejdě plavební komory Štvanice a zajištění potřebných plavebních hloubek v obou rejdách. Horní čekací stání bylo řešeno umístěním 7 ks svislých dalb do řečiště Vltavy. Dolní čekací stání bylo pak řešeno jako svislá stěna zapuštěná do břehu ostrova Štvanice v prostoru za Negrelliho viaduktem. Stání v horní vodě bude sloužit pro dvě malá plavidla délky 20 m, stání v dolní vodě pak pro jedno návrhové plavidlo délky 137 m a jedno malé plavidlo délky 20 m. Součástí stavby bylo zajištění potřebných plavebních hloubek v rejdách pro min. hloubku 2,5 m, jež byla řešena prohrábkou dna Vltavy. Dále stavba obsahovala instalaci osvětlení čekacích stání a informačního systému (pevná informační tabule, signalizace, komunikační zařízení)

 

PŘIHLÁŠKA č. 34

D6 Nové Strašecí - Řevničov

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Jde o první stavbu souboru pěti v úseku Nové Strašecí - hranice Středočeského kraje. Stavba je součástí evropského tahu TEN-T E48. Realizací dochází ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí především v prostoru obcí Řevničov, Krušovice a Krupá.

 

PŘIHLÁŠKA č. 35

KIA EV6

PŘIHLAŠOVATEL: Kia Czech s.r.o.

KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Horká novinka automobilky Kia, čistě elektrický crossover EV6, je prvním elektromobilem značky postaveným na modulární platformě e-GMP. Špičkové parametry jako je 800V dobíjecí architektura s max. příkonem 240 kW, funkce V2L (Vehicle-to-Load) a V2V (Vehicle-to-Vehicle), tažná kapacita až 1 600 kg anebo head-up displej s rozšířenou realitou staví tento revoluční elektromobil s akumulátorem o kapacitě 77,4 kWh a kombinovaným dojezdem až 528 km (resp. až 740 km ve městě) na vrchol své třídy.

 

 

Zaujala Vás některá STAVBA, TECHNOLOGIE NEBO INOVACE?

Podpořte ji svým hlasem v soutěži O CENU VEŘEJNOSTI!