STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 19. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

 

PŘIHLÁŠKA č. 1

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem - Čelákovice

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba leží v severovýchodní části Středočeského kraje, kde je řešený úsek veden v katastrech obcí Lysá nad Labem, Káraný a Čelákovice. Stavba zachovává stávající poměry v území a prochází jednotlivými obcemi, kde v průběhu přechází přes mostní objekt přes řeku Labe v km. 6,300. Stavba řeší rekonstrukci dvojkolejné trati mezi Lysou nad Labem - Čelákovicemi, tedy žel. svršku, spodku vč. objektů mostních i pozemních. Současně i veškeré slabo a silnoproudá zařízení vč. sdělovacích. Stavba prochází významnou evropskou lokalitou Natura 2000. V místě odbočky Káraný se nachází VKP Písčiny Byšičky.

 

PŘIHLÁŠKA č. 2

Elektronická dálniční známka - digitalizace časového zpoplatnění

PŘIHLAŠOVATEL: Inoxive s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Digitalizace "dálniční známky" vytvořila z papírové nálepky digitální produkt státu. Platba na e-shopu, možnost koupit až 3 měsíce dopředu, možnost jednou změnit SPZ a platnost i upozornění na konec platnosti jsou funkce, které z elektronické známky dělají mnohem více, než prostou "náhradu papírových nálepek". Digitální záznam o úhradě časového poplatku, který nevyžaduje vybavení vozidla palubní jednotkou a umožňuje kontrolu jak stacionárním, tak mobilním enforcementem. Nákup dálniční známky do šedesdesáti vteřin na e-shopu s rychlou a pohodlnou platbou kartou nebo Apple Pay obslouží české i zahraniční řidiče v šesti jazycích. Elektronizace zpoplatnění osobních vozidel (byť časovým způsobem) je stejně jako v případě elektronického mýtného pro nákladní vozidla základem pro realizaci behaviorálně-ekonomických politik v oblasti udržitelné a ekologické dopravy v kontextu novelizované směrnice 1999/62 o výběru poplatků.

 

PŘIHLÁŠKA č. 3

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Jedná se o trvalou stavbu v městském intravilánu kombinující novostavbu přeložky silnice I/55 navazující přímo na plánovanou stavbu dálnice D1 Říkovice - Přerov s rekonstrukcí stávajících komunikací a přestavbou stětelně řízené křižovatky na křižovatků okružní. Přeložky a výstavbu nových inženýrských sítí. Výstavbu nových chodníkových ploch a cyklostezky. Nadjezd (SO 101) začíná v těsné blízkosti stávající I/55 a pokračuje dvoupruhovou estakádou (SO 201) s déklou přemostění 496,4 m, která mimoúrovně přechází železniční koridor Přerov - Ostrava, záplavové území řeky Bečvy i účelové komunikace a stáčí se do ul. Polní (SO 102), která byla stavbou rozřířena na čtyřpruhovou komunikaci MS 16,5/60. Výstavbou okružní křižovatky (SO 103) byla nahrazena stávající světelně řízená křižovatka. Stavba přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 4

I/37 Chrudim obchvat, úsek I/17 - Slatiňany

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Jedná se o trvalou stavbu v extravilánu. Přeložka silnice I/37 je směrově rozdělená, dvoupruhová komunikace v kategorii S11,5/80 o délce 4,563 km. Součástí stavby je vybudování 3 křižovatek, 7 mostních objektů, protihliková opatření, vyvolané přeložky dotčených komunikací a sítí technické infrastruktury. Jeden z nejvýznamnějších mostních objektů je téměř 87 m dlouhý a je veden přes hlavní železniční trať Pardubice - Havlíčkův Brod. Z převážné části je trasa přeložky silnice I/37 vedena přes zemědělsky obdělávané území. Hlavní trasa přeložky I/37 je ve svém počátku napojena na předchozí úsek - přeložka silnice I/37 Medlešice - křižovatka silnice I/17. Stavba ulehčila městům Slatiňany a Chrudim od negativních vlivů tranzitní dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA č. 5

II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Novostavba obchvatu silnice II/286 kolem města Jičína, včetně úpravy napojení na stávající dopravní síť. Novostavba obchvatu silnice se snížením intenzit dopravy v severní části města Jičína a na průtahu do Valdic. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 6

Rekonstrukce TÚ Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část, trať 1704

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba nově tvoří a kultivuje stávající veřejný prostor stanic a okolí. Propojuje městské části tam, kde železnice tvořila bariéru, přeložení trati umožňuje vznik volnočasového městského parku. Rekonstrukce a výstavba mostních objektů, žel. svršku a spodku v nové trase a čtyřkolejném uspořádání, rekonstrukce a výstavba stanic a zastávky vč. nástupišť, podchodů a zastřešení, přeložky sítí. Zatraktivnění veřejné dopravy nabídkou moderní a rychlé dopravy vč. přestupních vazeb na MHD.

 

PŘIHLÁŠKA č. 7

Úprava ohlaví PK Hořín

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Rekonstrukce a rozšíření horního a dolního ohlaví, přestavba mostu pro zvýšení pojezdové výšky.Účelem řešené úpravy bylo umožnit proplavení sestavy o rozměrech 137 x 11,4 m s plavební výškou do 7,0 m. Řešení spočívalo v přestavbě jednoho mostního pole a obou ohlaví velké plavební komory. Zvýšení podjezdné výšky mostu a rozšíření mostního pole před vraty komory bylo provedeno výstavbou zdvižného mostu. Původní kamenná konstrukce byla nahrazena ocelovou příhradovou konstrukcí (75 t), na kterou byly upevněny původní kamenné prvky (335 t). Zdvih mostního pole je zajištěn hydraulickými válci v podpěrách mostu. Ve spuštěném stavbu je veškerá technologie skryta uvnitř. Projekt zdvižného mostu zpracovávala spol. Valbek, s r.o. Rozšíření průjezdného profilu do VPK bylo provedeno posunutím západní stěny a rozšíření mostního oblouku o 1,0 m. Osa průjezdu byla natočena o 2° oproti původnímu stavu, kvůli omezení zásahu do původní stavby. Původně byla dolní vrata desková a svým horním okrajem se opírala o pole mostu. Nově byla navržena vrata vzpěrná o výšce 12 m. Úprava dolní rejdy u levého břehu dolního plavebního kanálu spočívala ve zřízení svislé nábřežní stěny délky 175 m z převrtávaných pilot, s železobetonovou korunou, obloženou kamenem. Úprava horní rejdy u levého břehu zahrnovala demolici a opětovnou výstavbu svodidla v odsunuté poloze.
 

 

PŘIHLÁŠKA č. 8

Prodloužení podchodu žst. Praha Hlavní nádraží 

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Nová část podchodu propojuje tradičně pojaté odbavovací prostory a nástupiště Hlavního nádraží s moderní zástavbou dynamicky se rozvíjejícího lokálního centra Churchill Square. Charakteru této lokality, jejíž součástí je i campus Vysoké školy ekonomické, odpovídá i mladistvé architektonické řešení podchodu i navazujících komunikací a odpočinkových ploch, ve kterém se uplatňují kvalitní pohledové betony i velkoplošné dekorativní panely. Podchod tak není jen běžnou dopravní stavbou, ale nedílným prvkem urbanistického řešení celé lokality. SO 140 Podchod - tubus, uzavřený žb rám s odbočkami do kolektoru, SO 221 - zastřešení výstupu z podchodu - žb monolitická prosvětlená skeletová kce s plochou střechou, obvodový plášť je tvořen velkoformátovými skly, střecha je řešena jako inverzní zelená. Dominantou střechy je věž s hodinami. SO 207 - dvojice žb opěrných zdí vymezující chodníkovou rampu pro pěší. Všechny žb kce jsou provedeny v pohledové kvalitě. Dopravní plochy - nové chodníky z betonové dlažby, nová komunikace pro IZS s asfaltovou vozovkou.

 

PŘIHLÁŠKA č. 9

Modernizace a rozšíření dálnice D1, úsek 23

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A 1.1

ANOTACE:

Modernizace úseku 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice je posledním zahájeným úsekem z celkové modernizace naší nejstarší dálnice D1 v úseku EXIT 21 Mirošovice – EXIT 182 Kývalka, která byla zahájena v roce 2013 a na podzim letošního roku bude celková modernizace D1 ukončena. Celková délka modernizovaného úseku 23 je 10,3 km a nachází v těsné blízkosti města Rosice v Jihomoravském kraji. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 10

II/272 Lysá nad Labem, průtah

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/272 v úseku provozního staničení km 16,007 – 16,570 včetně rekonstrukce jednotné kanalizace, vodovodního řadu a přeložek inženýrských sítí (veřejné osvětlení, kabelové vedení LysaFree, přeložka plynovodu STL) nacházejících se v rekonstruovaném uličním prostoru. Rekonstruovaný úsek prochází městem Lysá nad Labem a začíná křižovatkou ulice Československé armády s ulicemi Okrsek a Na Písku a končí křižovatkou ulice Československé armády s ulicemi K Milovicům a Ke Vrutici. Celková délka rekonstruovaného úseku je 563 m. Silnice je navržena v kategorii MS2 20/7,5/50 tzn. s šířkou vozovky 6,5 m. Vozovka je kompletně lemována kamennou obrubou. Chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby šířky minimálně 1,25 m a od komunikace jsou odděleny zeleným pásem případně parkovacími pruhy šířky 2,00 m.   

 

PŘIHLÁŠKA č. 11

Rekonstrukce mostu Za Černým mostem Y502

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Most se nachází v okrese Hlavní město Praha, městská část Praha 9 v katastrálním území Hloubětín a Kyje. Převádí ulici Za Černým mostem přes trojkolejnou železniční trať Praha Hlavní nádraží - Turnov v žkm : 10,800 - 10,900 a trať Lysá nad Labem - Praha Vysočany v žkm: 24,800 – 24,900. V jižní části se napojuje na ulici Cíglerova. Převádí automobilovou a pěší dopravu mezi částmi obce Na Hutích do sídliště Lehovec a Černý Most. Most se nachází v obci v zastavěném území. Zájmové území je mírně svažité, přemosťovaná železniční trať je v zářezu. V jižní části se komunikace napojuje na frekventovanou ulici Chlumecká nebo k sídlišti Černý Most. V severní části se nachází zastavěná oblast Na Hutích. Projekt rekonstrukce vycházel z konvenčního postupu, tedy výstavbou nulového pole, frézování, asfaltových vrstev, odbouráním říms, rozřezání nosné konstrukce na jednotlivé nosníky, jejich vyzdvižení jeřábem, uložení nových nosníků, betonáž spřažené desky a provedení říms. Z důvodu posunu samotné realizace rekonstrukce Správa železnic neumožnila, zejména z důvodu souběžných prací na koridoru, plán výluk na železniční trati, kterého by bylo potřeba pro samotnou rekonstrukci. S ohledem na tuto skutečnost, byl zhotovitelem navržen nový postup prací rekonstrukce mostu a to tak, aby se zejména výměna samotné nosné konstrukce mostu časově podařila v jedné pěti denní výluce na železniční trati, která už byla naplánovaná pro práce SŽ.

 

PŘIHLÁSKA č. 12

Cyklostezka Do Prahy na kole - úsek Mnichovice - Kolovraty

PŘIHLAŠOVATEL: OHLA ŽS, a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Cílem projektu bylo napojení cyklostezky Do Prahy na kole na pražské cyklostezky a cyklotrasy a dále vybudování bezpečné smíšené stezky pro pěší a pro cyklisty do obcí Ladova kraje, v celkové délce 14,3 km. Na cyklostezce je několik dřevěných mostů a lávek, podjezd frekventované silnice nebo neobvyklý dřevěný chodník od hráze Mlýnského rybníka v Říčanech. Součástí je také množství přístřešků a odpočivadel, některá i s tzv. servis pointy pro jednoduché opravy. Realizace tohoto projektu přispěla ke zvýšení počtu obyvatel dojíždějících do Prahy i jiných míst na kole, za bezpečných a komfortních podmínek.

 

PŘIHLÁŠKA č. 13

Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč

PŘIHLAŠOVATEL: OHLA ŽS, a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Silniční železobetonový jezový most o pěti polích, postavený v letech 1923 až 1925, převádí komunikaci II. třídy č. 333 přes řeku Labe. Most je spolu s vodní elektrárnou, zdymadlem, jezem a ovládacími věžovými objekty významnou technickou památkou moderní architektury. Důvodem rekonstrukce byl špatný technický stav nosné konstrukce a příslušenství mostu. Nosná konstrukce byla otryskána, obnažená výstuž ošetřena a následně provedena reprofilace. Náročné bylo i provedení nového monolitického zábradlí, jako repliky původního. Citlivě provedená rekonstrukce s přesnou replikací prvků a tvarů přispěla k oživení autencity kulturní, technické a architektonicky hodnotné památky i celého areálu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 14

Vysokorychlostní vážení vozidel D02 - SPELWIM

PŘIHLAŠOVATEL: SPEL, a.s., Divize Engineering

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Ucelený vážní systém, který byl certifikován a ověřen pro vysokorychlostní vážení a zároveň pro okamžité měření rychlosti za jízdy, který je schopný provozu i na vozovkách s horším modulem pružnosti. SPELWIM využívá data až z 4 řad příčných senzorů v jednom jízdním pruhu a díky inovativním softwarovým algoritmů eliminuje chyby měření způsobené vnějšími vlivy, které jsou generované podložím či nerovností vozovky. SPELWIM přispívá k dodržování maximálních váhových a rychlostních limitů vozidel v dané lokalitě a v konečném důsledku omezuje znečištění ovzduší, nadměrnou hlukovou zátěž a i spotřebu paliva vozidel.

 

PŘIHLÁŠKA č. 15

Rekonstrukce tunelu Valík

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Oprava stavební a technologické části dálničního tunelu Valík, který je součástí dálnice D5 a řeší průchod této dálnice pod vrcholem Val. Výměna výbojkových svítidel za LED svítidla, zvýšení průjezdní rychlosti z 80 km/h na 100 km/h. Snížení energetické náročnosti.

 

PŘIHLÁŠKA č. 16

Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Rekonstrukce části technologického vybavení tunelů po 11letech provozu. Technologické vybavení napomáhá zlešit vnitřní prostředí v tunelu.

 

PŘIHLÁŠKA č. 17

Novostavba tunelu Herrschafsbuck

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Tunel má pararelní tubusy v osové vzdálenosti přibližně 30 metrů, s jednou propojkou, severní dvoupruhový má délku 485 metrů, jižní třípruhový 475 metrů. Tunelová propojka slouží jako úniková cesta. Tunel se nachází v náročném horninovém prostředí, ražby NRTM však byly i tak provedeny řádně a včas. Na jednom z úseků se uplatnila také ražba tzv. "pod želvou", a to především z důvodu pokračující silné eroze v oblasti portálu tunelu. Výstavbou a především zprovozněním tunelu došlo k odlehčení tranzitní dopravy ve městě Rheinfelden, u ostatních obcí dojde k pozitivnímu efektu až po dostavbě celého dálničního úseku.

 

PŘIHLÁŠKA č. 18

Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Účelem stavby bylo díky rekonstrukci a elektrizaci trati Hrušovany u Brna - Židlochovice obnovit železniční provoz a umožnit přímé spojení na trati (Tišnov) - Brno hl.n. - Židlochovice. Realizací se zvýšila konkurenceschopnost železnice a dopravní model se změnil ve prospěch železnice. Nástupiště v Židlochovicích navazují na nový přestupní terminál integrovaného dopravního systému. Byla modernizována železniční stanice Hrušovany u Brna (nové ostrovní nástupiště s přístupem stávajícím podchodem a vnější nástupiště před výpravní budovou), trať směrem na Židlochovice (3 přejezdy) a vlastní stanice Židlochovice (2 nová nástupiště s moderním informačním systémem) včetně vybudování elektrizace celého úseku trati a stanice Židlochovice (nové traťové a zabezpečovací zařízení). Soubor opatření zlepšil podmínky pro cestující, peronizace nástupišť umožní bezbariérový přístup. Zvýšila se bezpečnost železničního provozu a cestujících.

 

PŘIHLÁŠKA č. 19

Výstavba obchvatu města Várpalota, Maďarsko

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Jednalo se o výstavbu silničního obchvatu města Várpalota, čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace v nové trase, bez zásahu do stávajícího veřejného prostranství, včetně zajištění realizační projektové dokumentace a všech povolení potřebných k realizaci. Bylo postaveno 2x5,8 km nové dvoupruhové rychlostní silnice č. 8 o šířce 22,5 m s návrhovou rychlostí 110 km/h. Dále bylo upraveno 4,7 km přilehlých silnic, postaveno 575 m protihlukových stěn, 3 nové mosty silniční (47,23 m, 91,85 m a 59,68 m) a 2 železniční (58,8 m a 66,81 m), 1 mimoúrovňová křižovatka, položeny inženýrské sítě. Součástí stavby byla i výstavba dočasné přeložky hlavní železniční tratě a její následné přemístění do definitivní polohy vč. trakčního vedení a silnoproudých kabelů. Dky nově vybudovanému obchvatu se snížila zátěž přojíždějících aut městem Várpalota denně až o 22 000 aut a zvýšila se bezpečnost provozu. Součástí stavebního řešení byla i likvidace staré skládky komunálního odpadu v celkovém rozsahu 63 000 M3.

 

PŘIHLÁŠKA č. 20

Stavba rychlostní silnice M85 v úseku Sopron-východ - Fertörákos uzel v km 82,600-89,000

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Výstavba 4. etapy rychlostní silnice M85 v úseku Sopron-východ - uzel Fertörákos je realizací 6,4 km dlouhého úseku silničního obchvatu města Sopron. Jde o další úsek plánovaného dálničního propojení města Györ s Rakouskem. Výstavbě nové směrově rozdělené silnice šířky 24,6 m (2x2 pruhy) s návrhovou rychlostí 110 km/h předcházela příprava realizační projektové dokumentace a archeologický výzkum. Stavební práce zahrnovaly i úpravy přilehlých silnic, výstavbu 2 MÚK, 7 mostů, 874 m PHS, odpočivadla, inženýrských sítí a dalších souvisejícch objektů.

 

PŘIHLÁŠKA č. 21

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Trať byla komplexně zrekonstruována a doplněna trolejovým vedením. Úpravy trati umožnily zvýšit traťovou rychlost na 85 km/h a cestujícím vlakem se dostat z Hustopečí u Brna do centra Brna za 35 minut bez přestupu. V Šakvicích se upravilo kolejiště, vybudovalo nové nástupiště, podchod a prodloužily užitečné délky kolejí. V Hustopečích se vybudovala dvě nástupiště s moderním informačním systémem. Tra´tový úsek Šakvice - Hustopeče a stanice Hustopeče u Brna se elektrifikovaly střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. Nové je i staniční a traťové zabezpečovací zařízení. Soubor opatření zlepšil podmínky pro cestující, peronizace nástupišť umožní bezbariérový přístup. Zvýšila se bezpečnost železničního provozu a cestujících.

 

PŘIHLÁŠKA č. 22

II/422 Svatobořice-Mistřín, křižovatka s II/380

PŘIHLAŠOVATEL: Polečnost SWIETELSKY - M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/422 a křižovatky této silnice se silnicí II/380, rekonstrukce mostu ev.č. 422-022 a výstavba nového mostu ev.č. 422-025. Celková délka rekonstrukce silnic II/422 a II/380 je 8,155 km. Předmětný úsek komunikace je součástí Prioritní regionální silniční sítě, vymezené podle kritérií uvedených v Programovém dokumentu IROP. Základním smyslem projektu je zlepšení dopravní obslužnosti a zkvalitnění života obyvatel žijících v obci Dubňany, Šardice, Hovorany, zlepšení dopravní dostupnosti okolních obcí (Mutěnice, Čejč), zlepšení silničního spojení města Kyjov s dálnicí D2.

 

PŘIHLÁŠKA č. 23

Silnice III/03549 Příkazy - průtah

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Stavba řešila rekonstrukci silnice v intravilánu obce. Zároveň proběhla rekonstrukce kanalizace, chodníků a vjezdů k RD a autobusových zastávek. Povrch vozovky byl realizován z žulové kostky, lemovaný po obou stranách štípaným krajníkem. Parkovací stání jsou vydlážděna z lomového kamene. Stavební úpravy snížily hlučnost a současně zrekonstruovaná dešťová kanalizace přispěla k ochraně životního prostředí v blízkosti CHKO.

 

PŘIHLÁŠKA č. 24

D6 Lubenec - obchvat

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Obchvat je novostavba jednoho úseku dálnice D6. V prostoru stavby je navrženo sedm mostních objektů, přeložka potřebná pro tvorbu křižovatky. Byly vybetonovány všechny pilíře budoucích mostů vč. nosných konstrukcí. Pokládaly se konstrukční vrstvy komunikace, zpevňovaly se svahy kamenem atd. Jako biokoridory fungují velké mostní objekty. Instalací protihlukových stěn se snížil hluk a proběhla i výsadba zeleně. Stavba nemá negativní vliv na své okolí.

 

PŘIHLÁŠKA č. 25

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

PŘIHLAŠOVATEL: V-CON, s.r.o.

KATEGORIE: A1.1.

ANOTACE:

Předmětem stavby je část trasy dálnice D11 Praha – Hradec Králové – st. Hr. ČR/PL, stavba 1106 Hradec Králové – Smiřice. V ZÚ navazuje stavba na stavbu 1105-2 v MÚK Kukleny, v KÚ navazuje na stavbu 1107 Smiřice – Jaroměř. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D27,5/120 v délce 15,460 km, s živičným krytem, vybavená systémem SOS a nezbytným odvodněním. Stavba navazuje v místě křížení stávající silnice I/11 na západním okraji města Hradec Králové poblíž městské části Kukleny v dálničním kilometru 90,760 na stavbu 1105–2, přičemž mimoúrovňová křižovatka Kukleny je součástí stavby 1105–2. Trasa dálnice stavby 1106 je vedena západně od stávajících silnic I/11 a I/33 v souběhu s těmito silnicemi převážně volným, nezastavěným územím po zemědělsky využívaných pozemcích. Trasa dálnice kříží stávající silnici I/35. V místě křížení je navržena MÚK Plotiště. Po realizaci staveb 1105 a 1106 dálnice D11 a realizaci stavby dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Vysokým Mýtem bude mezi MÚK Sedlice a MÚK Plotiště trasa D11 vedena v peáži s D35. V místě křížení silnice III/3089 u obce Smiřice je navržena MÚK Smiřice, která napojuje na dálnici silnici I/33 a přilehlé obce Smiřice, Holohlavy a Černožice.

 

PŘIHLÁŠKA č. 26

Rekonstrukce mostu přes Labe v km 6,330 - Čelákovice

PŘIHLAŠOVATEL EUROVIA CS, a.s., závod Mosty a Konstrukce

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Železniční dvoukolejný most o 4 polích, 2 pole jsou přes inundační území, 2 pole přes řeku Labe. Nosná konstrukce je tvořena dvěma ocelovými hlavními nosníky, plnostěnnými a příhradovými s dolní ortotropní mostovkou. Snížení hlučnosti v okolí mostu, kde se nachází intravilán obce, rekreační oblast a přírodní rezervace evropsky významné lokality Natura 2000. 

 

PŘIHLÁŠKA č. 27

Výstavba druhé koleje vilniuského obchvatu Vaidotal (Pušynas) - Panerial IXB. koridoru v Litvě

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Hlavním úkolem tohoto projektu bylo změnit uspořádání železniční trati Vilnius - Kaunas a vilniuského obchvatu. Dodavatel postavil dvoukolejnou trať namísto dřívější jednokolejné, již probíhá tranzitní nákladní doprava ve směru Kaunas a Klaipeda mnohem rychleji a hladčeji. Část rekonstruovaného železničního úseku vstupovala do ochranného pásma vodního zdroje, a proto byl dodavatel povinnen nainstalovat nepropustný drenážní systém, který by zabránil kontaminaci půdy v případě železniční nehody. Společnost EUROVIA tento úkol úspěšně zvládla tím, že uplatnila speciální pracovní technologii pro kladení bentonitové rohože v sypkých půdách.

 

PŘIHLÁŠKA č. 28

Dálnice D11 1107 Smiřice - Jaroměř

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba D1107 Smiřice - Jaroměř je poslední částí souboru staveb dálnice D11 Praha - Poděbrady - Hradec Králové - Jaroměř. Jedná se o úsek dálnice v délce 7,150 km v kategorii D 27,5/120. 93 stavebních objektů: dálnice D11 v dl. 7,150 km, přeložky ostatních komunikací v dl. 14,6 km, 2x MUK (délka větví 2,96 km), 5 mostů na dálnici, 3 nad dálnicí, železniční most, 4x PHS (celk. délka 6 558 m), 26 objektů přeložek a úprav inž. sítí. Realizací stavby dochází ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení hlukové zátěže, imisí z dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA č. 29

D35 Opatovice - Časy

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Dálnice D35 Opatovice - Časy navazuje na již provedený úsek D35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády. Jedná se o úsek D35 v délce 12,610 km v provozním staničení km 130,190-142,800, kategorie D 26,0/130. 259 stavebních objektů - dálnice dl. 12 610 m, ostatní komunikace 7 280 m, přístupy na pozemky 19 430 m, 2x MÚK, 4x okružní křižovatka, mostní objekty - 17 dálničních, 6 nad dálnicí, 1 na silnici I/36, PHS 4 520 m, 92 objektů přeložek a úprav inženýrských sítí. Realizací stavby dochází ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí v přilehlých lokalitách.

 

 

Zaujala Vás některá stavba, technologie, inovace?

Podpořte ji svým hlasem v soutěži o CENU VEŘEJNOSTI!