STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 21. ROČNÍKU SOUTĚŽE

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

Přeložka silnice II/156 a stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CZ a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jednalo se o stavbu přeložky silnice II/156 v délce 2 127,37 m. Šířkové uspořádání odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60 dle ČSN 736101. Vozovka je tvořena dvěma jízdními pruhy šířky 3.00 m, na které navazuje vodící proužek šířky 0,25 m, nezpevněná část krajnice šířky 0,50 m a směrový sloupek šířky 0,25 m. Součástí stavby bylo rovněž dopravně-inženýrské opatření, trvalé dopravní značení, podchycení odvodnění pozemků, veřejné osvětlení, sadové úpravy, výsadba keřů a listnatých stromů, přeložky vedení NN a sdělovacích kabelů a také technická rekultivace nevyužitých úseků silnice II/156.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Realizace komunikace v délce 9 498 m, která je významnou spojnicí mezi východními Čechami a Brnem. Výrazně zlepšila životní podmínky obyvatel Svitav, Lačnova a Hradce nad Svitavou. Silnice je navržena v kategorii S11,5/70, šířka jízdních pruhů je 3,5 m, šířka připojovacích pruhů je 3,25 m. Na trase je navrženo celkem 8 mostů, které umožňují překonat silnici III/0436, celkem 3 polní cesty, 2 pěší trasy a 2 biokoridory. Navrženo je celkem 13 směrových oblouků a 19 výškových oblouků.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

Silnice II/292 Benešov u Semil - křižovatka s I/14, 1. etapa

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Rekonstrukce silnice II/292, kategorie S7, 5/70 a S7, 5/50 v délce 2 332 m. V rámci rekonstrukce byla provedena recyklace za studena, sanace a nový asfaltový povrch. Součástí stavby bylo zajištění skalních výchozů a skalních svahů, odvodění komunikace a železobetonové zdi.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

Modernizace silnice II/322 Kojetice, obchvat

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Nahrazení původní silnice skrz intravilán novým obchvatem spojující oba okraje obce pomocí
okružních křižovatek. Rekontrukce silnice, stavba nové trasy silnice, zpevnění úseku silnice opěrnou zdí, výstavba protihlukových stěn, zřízení nového odvodnění komunikace, výstavba dvou okružních křižovatek. Výstavba protihlukových stěn, vybudování trvalých zábran proti migraci plazů a obojživelníků, zpevnění svahu kamennou sypaninou pro možnost přezimování drobných živočichů, výsadba nových stromů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

Adamov - Blansko, BC

PŘIHLAŠOVATEL: OHLA ŽS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Rekonstrukce dvojkolejné koridorové trati (1. TŽK) mezistaničního úseku Adamov - Blansko se zastávkou "Adamov zastávka" o celkové délce 7, 046 km prováděná za nickolejného provozu (kolejová výluka obou TK). Odstranění propadů rychlosti, zvýšení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, zvýšení komfortu cestujících a zajištění bezbariérového přístupu. Zajištění parametrů interoperability a splnění požadavků platné legislativy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

PŘIHLAŠOVATEL: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Novostavbu depa tramvajových vozidel PMDP, a.s. tvoří administrativní budova, soubor nových hal odstavu tramvají, hal oprav a údržby tramvají, příjezdové harfy a výstavba přilehlých manipulačních ploch vč. kolejí. Hlavním cílem realizované rekonstrukce vozovny bylo vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci. Rekonstrukce objektů zajistila vyřešení problematiky hluku, odstavu tramvají a nových technologií (myčka tramvají, diagnostika vozidel, trakční měnírna apod.). 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědina

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Výstavba nové tramvajové tratě od původní smyčky Divoká Šárka po novou smyčku Dědinská o celkové délce 2,23 km představuje největší novostavbu pražské tramvajové tratě za posledních 20 let. Na dvoukolejné trati se nachází 5 párů zastávek. Výstavba vlastní tramvajové tratě vyžadovala komplex stavebních činností, od vybudování nových přípojek přes přeložky inženýrských sítí až po nové pozemní komunikace. Stavba umožní další rozvoj rezidenční lokality a její obyvatelé tak získali přímé, kapacitnější a lokálně bezemisní spojení do centra své městské části i samotné Prahy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8

Brno-Maloměřice St.6 - Adamov, BC

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Předmětem stavby byla celková rekonstrukce železničního svršku a částečně spodku na daném úseku tratě. Dále komplexní rekonstrukce zastávek Bílovice nad Svitavou, Babice nad Svitavou a rekonstrukce vybraných inženýrských objektů přilehlých dráze, jako jsou trakční vedení, mosty, tunely, zdi a sanace skalních svahů. Nedílnou součástí bylo vybudování odbočky Svitava ke zvýšení kapacity úseku. Rekonstrukce zahrnovala rovněž provozní souboory, např. informační, rozhlasové a kamerové systémy, a dále úpravy zabezpečovacího zařízení a silnoproudých technologií. Díky rekonstrukci trati došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti provozu a v neposlední řadě ke zvýšení kapacity trati, což má zásadní vliv na dopravu v aglometaci města Brna. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Stavba bude hodnocena v příštím ročníku (ČDS 2023)

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Elektrizace a komplexní rekonstrukce trati Šumperk - Libina umožnila zvýšení traťové rychlosti, zkrácení jízdních dob vlaků, zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících. Traťová rychlost se zvýšila až na 100 km/h. Na celém 14,3 km dlouhém úseku tratě proběhla rekonstrukce traťové koleje vč. mostních staveb a propustků, vyměnily se koleje a výhybky ve 2 železničních stanicích, proběhla zásadní rekonstrukce nástupišť, upravilo se staniční a traťové zabezpečovací zařízení a instalovalo se nové sdělovací zařízení a informační systém pro cestující. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

II/187 Průtah Kolinec

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Rekonstrukce silnice II/187 v intravilánu městyse Kolinec o celkové délce 1 272,02 m. Součástí stavby bylo odvodnění komunikace, stavba okružní křižovatky, stabilizace břehu potoka, rekonstrukce mostu ev.č.187-007, dočasná provizorní komunikace, úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací a v celé délce komunikace provedeno uložení chrániček metropolitních sítí, vybudování chodníků, zastávkových zálivů, parkovacích zálivů, odvodnění komunikací, veřejné osvětlení, lávky přes Kalný potok, vodovodu, dešťové, splaškové, jednotné, tlakové kanalizace včetně přípojek.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

Křižovatka silnic I/23 a II/602 - systém měření úsekové rychlosti

PŘIHLAŠOVATEL: CAMEA Technology a.s.

KATEGORIE: B

ANOTACE:

Investor hledal efektivní řešení pro měření rychlosti v nebezpečné křižovatce tvaru T. Realizováno bylo certifikované měření průměrné rychlosti systémem UnicamSPEED-R pro potřeby přímého pokutování jako ochrana na příjezdu do křižovatky. Pro toto řešení stačí pouze jediný technologický bod. Zařízení Unicam SPEED-R umožňuje měření úsekové rychlosti z jednoho měřícího bodu, což je významný rozdíl proti konvenčnímu řešení s dvojicí bodů. Systém Unicam SPEED-R sleduje vozidlo v úseku délky až 100 m a zjišťuje jeho průměrnou rychlost. K vybudování díla stačilo vystavět pouze jediný technologický bod. Oproti konvenčnímu řešení tak nedochází ke stavební činnosti ve dvou místech, což snižuje zásah do životního prostředí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

Výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší STARÝ BYDŽOV - NOVÝ BYDŽOV
 

PŘIHLAŠOVATEL: Obec Starý Bydžov

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Předmětem projektu je nově navržená společná stezka pro cyklisty a pěší délky 1534,90 m a šířky 2,5-3,35 m, měřeno mezi krajnicemi a obrubami, která zajistí bezpečný a bezbariérový pohyb chodců a cyklistů mezi obcí Starý Bydžov a městem Nový Bydžov. Součástí výstavby je i navržené místo pro přecházení přes silnici III/32419 v obci Starý Bydžov. Většina stezky je navržena za silničním příkopem. Z důvodu neřešitelných majetkoprávních vztahů je konec stezky navržen podél silnice III/32419 a silniční příkop je v tomto místě zatrubněn betonovými troubami DN 600 v délce 173,61 m.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

I/38 Havlíčkův Brod, JV obchvat

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Výškové řešení silnice I/38 se muselo vyrovnávat s velmi členitou konfigurací terénu. V zadání se pravidelně střídá překonávání několika údolí řek či jiných vodotečí se zářezy do přítomných vrcholů. V trase komunikace jsou navrženy dvě nové mimoúrovňové křižovatky (MUK Termesivy a MUK Skalka). Všechna křížení s křižujícími komunikacemi, železnicemi případně vodotečemi jsou mimoúrovňová. Z těchto důvodu je na stavbě je celkem 11 mostních objektů. Z tohoto počtu je 8 mostních objektů na silnici I/38, 2 mosty na silnicích III. třídy a 1 most na polní cestě.
 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

I/44 Bludov - obchvat

PŘIHLAŠOVATEL: STRABAG a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Hlavním stavebním objektem je SO 101 přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov – obchvat, která je navržena v kategorii S 21.5/100 v délce cca 5.6 km a SO 120 Přivaděč města Šumperk, intravilán, který je navržen v kategorii S 9.5/80 v délce cca 1,3 km. Součástí stavby jsou 2 mimoúrovňové (z toho jedna MÚK Šumperk – jih jen jako obousměrná větev připojující SO 120 na SO 101) a 2 úrovňové křižovatky, 4 nově budované komunikace, příjezdová komunikace k ORL a cyklostezka.  

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Výstavba přeložky silnice I/34 v podobě jižního obchvatu obce Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou. Celková délka přeložky je 2,65 km. Účelem stavby bylo zlepšení parametrů silnice I/34 mezi Stráží nad Nežárkou a Lásenicí a odstranění nebezpečných úseků na této trase (jednalo se zejména o původní křižovatku se silnicí II/153). Součástí stavebních prací byla také 300 m dlouhá protihluková stěna a 100metrový most včetně nového koryta potoka pod ním.Díky obchvatu Dolní Lhoty došlo k podstatnému zlepšení průjezdu touto oblastí a výraznému zkvalitnění životního prostředí z pohledu obyvatel obce. Součástí stavby je navíc protihluková stěna, která z dotčené lokality odvádí hlukovou zátěž. Zlepšení parametrů silnice I/34 bylo nutné i s ohledem na skutečnost, že v dané trase je vedena mezinárodní silnice E 551.  

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

D1 PHS Formanská (vlevo)

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Mobilní protihluková stěna, Praha – Újezd u Průhonic. Instalace mobilní protihlukové stěny na 3,166–4,094 km dálnice D1 ve směru na Prahu. Hlavním cílem tohoto projektu bylo odhlučnění přilehlého zastavěného území Újezdu u Průhonic a následné zkvalitnění života tamních obyvatel. Stěna je dlouhá 928 m.Instalace betonového svodila s integrovanou protihlukovou stěnou, která je umístěna mimo komunikaci. Jde o dočasnou protihlukovou stěnu – je možné ji sestavit z dílců a opět ji demontovat pro eventuální další využití. Protihluková stěna zajišťuje snížení hlukové zátěže z dálnice D1. Má tedy velmi kladný vliv na život v přilehlé obci. Zároveň působí i jako mechanická izolace – zabraňuje vstupu zvířat na dálnici. Z hlediska ekologické zátěže patří mobilní protihluková stěna do pozitivně hodnocených staveb, protože je velmi jednoduché ji demontovat a opakovaně instalovat na jiném místě.  

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Převedení silnice I/27 na kapacitní čtyřpruhovou komunikaci (silnice je součástí vybrané silniční sítě ČR a dálkovou trasou mezinárodného významu). Hlavní trasa přeložky v délce 6 095 m je realizována v kategorii S 21,5/110. 79 stavebních objektů - dálnice dl. 6095 m, 5 přeložek silnice III. třídy, 6 ostatních komunikací, 8 mostů celk. délky 357 m, 2, mimoúrovňové křižovatky, 4 okružní křižovatky, 3 protihlikové valy celk. dl. 880 m, 34 přeložek inženýrských sítí. Bezpečné převedení vysoké dopravní zátěže, vyřešení problematity průchodu silnic I. třídy obcí Horní Lukavice jejím obchvatem a odstranění nehodového úseku v lokalitě Vysoké.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

D7 Louny, zkapacitnění obchvatu

PŘIHLAŠOVATEL: PRAGOPROJEKT, a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7 (součást hlavního tahu Praha - Chomutov - SRN). Hlavní trasa o délce 6 130 m je realizována v kategorii D25,5/100. 70 stavebních objektů - dálnice dl. 6 130 m, 5 přeložek silnice III. třídy, 6 ostatních komunikací, 4 mosty celk. délky 116 m, 1 mimoúrovňová křižovatka, 1 protihluková stěna dl. 260 m, 5 přeložek inženýrských sítí, oplocení dálnice v dl. 3 644 m. Náhrada kapacitně nevyhovující dvoupruhové silnice S 11,5 čtyřpruhovou komunikací, tj. dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Instalací oplození dálnice je výrazně eliminována možnost  střetu jedoucích vozidel se zvěří.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

Rekonstrukce atletického stadionu Míru, Tábor retoping

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Po 17 letech se obnovila vrchní vrstva sportovního povrchu tzv. retopingem. Při něm je vrchní část povrchu obroušena a nahrazena novou polyuretanovou vrstvou se vsypem EPDM. Výsledný povrch splňuje náročné požadavky World Athletics.Obroušení původního povrchu oválu atletického stadionu a obnova retopingem. Obě technické výseče oválu byly zrekonstruovány vč. podkladních vrstev. Bylo tedy nutné odstranit původní povrch, vyfrézovat staré asfaltové vrstvy. Po úpravě podloží a vybudování nového drenážního systému byly provedeny vlastní konstrukční vrstvy vč. nového sportovního povrchu. Stadion Míru se zařadil mezi certifikované stadiony World Athletics, čímž se výrazně rozšířily možnosti konání akcí. Sportovní akce jsou vyhledávanou zábavou, spojují komunity a vytvářejí nezapomenutelné zážitky. Při vhodném pojetí může sportovní událost z hlediska životního prostředí hrát podstatnou roli při podpoře udržitelnosti a ekologie.   

 

PŘIHLÁŠKA Č.  21

I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Novostavba, přeložka silnic I/35 v úseku mezi obcí Hrubá Skála-Borek a obcí Ktová. Odstranění úrovňového železničního přejezdu, vybudování nového žel. mostu a místní komunikace včetně přeložek IS a úprava chodníků, nová PHS. Jednalo se o přeložku dvoupruhové silnice I/35 v kat. S9,5, v délce 1 020 m, s návrhovou rychlostí 70 km/hod. Součástí stavby byly dva mostní objekty, opěrná gabionová zeď, přeložka komunikace II. třídy a nově navzřené odvodnění komunikace. Do stavby byly zahrnuty vyvolané přeložky IS. Výstavbou došlo k odstranění úrovňového železničního přejezdu a tím se zlepšila plynulost a bezpečnost dopravy v daném úseku. Stavba obecně přispěla ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

Modernizace železniční trati Subotica – Horgoš – SB/HU, Srbsko

PŘIHLAŚOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Trať Subotica – Horgoš je nyní zabezpečena ve čtyřech stanicích (Javna Skladišta, Palić, Bački Vinogradi a Horgoš) českým plně elektronickým digitálním stavědlem StationSWing ESA 44-SB. Všechny stanice na trati jsou vybaveny českými výhybkovými přestavníky, LED návěstidly a na křížení pozemních komunikací s tratí jsou na 13 místech instalovány přejezdové zabezpečovací systémy AŽD. Součástí zakázky byla také instalace jednotného evropského zabezpečovacího systému ETCS v úrovni L1.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CZ a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Rekonstruovaný úsek železniční trati délky 8,756 km, vedený ve stávající stopě, je součástí evropské základní sítě na rameni Praha-Regensburg a i pro vnitrostátní a silně využívanou příměstskou dopravu. Došlo ke zvýšení kapacity tratě a její provozní spolehlivosti, bezpečnosti provoru a cestujících v oblasti, kde byl železniční provoz zahájen již roku 1862. Jedná se o rekonstrukci žel. svršku a spodku, nástupišť, přejezdů, mostních objektů, zdí, pozemních objektů, trakčních zařízení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie. Stavba umožňuje bezbariérové užívání a resektuje ekologické prvky stability krajiny.  

 

PŘIHLÁŠKA Č: 24

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.

PŘIHLAŠOVATEL: AVERS, spol. s r.o.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Předmětem komplexní rekonstrukce vnitřních prostor severního křídla Fantovy budovy v této I. etapě byla oprava a zrestaurování historických prostor přízemí s vybudováním jejich zázemí, statickými podchytávkami a propojení těchto prostor skrze eskalátor se severním podchodem. V prvním podzemním podlaží se zřizovaly prostory pro komerční jednotky a strojovny. V historických prostorách sálů jsou restaurátorsky provedeny repliky původní malířské výzdoby, svítidel, keramických obkladů a dlažeb, dřevěného obložení stěn, dveří, oken a restaurovány původní dochované dveře, okna, dřevěné obložení stěn, zámečnické výrobky a reliéfní výzdoba stěn kleneb.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 25

Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicé, původní stopa, BC

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CZ, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Rekonstrukce trati mezi železničními stanicemi Ústí nad Orlicí a Brandýs nad Orlicí se nachází na hlavním železničním koridoru Praha - Česká Třebová, jedná se tedy o stavební akci značného významu a jeden z posledních nerekonstruovaných úseků 1. koridoru. Jejím hlavním přínosem bude zlepšení technického stavu a parametrů trati, zvýšení rychlosti, dopravní propustnosti, bezpečnosti a spolehlivosti provozu a také zajištění bezbariérového a mimoúrovňového přístupu cestujících na nástupiště v žst. Brandýs nad Orlicí. Stavba zahrnovala vybudování nové odbočky Bezpráví, která umožňuje přechod vlaků z 1. na 2. traťovou kolej a opačně, a zároveň minimalizuje vliv mimořádností na pravidelnost dopravy. Význačnými úpravami prošla i stanice Brandýs nad Orlicí, kde jsou zřízena nová bezbariérově přístupná nástupiště včetně moderních přístřešků a byla rekonstruována i výpravní budova.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26

Přístaviště Poděbrady pro osobní lodní dopravu a malá plavidla

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Stavba byla prováděna dle mezinárodních smluvních standardů GREEN BOOK FIDIC. Stání MPL je tvořeno plovoucím molem s výložníky a slouží k bezpečnému vyvázání až 14 plavidel s užitnou délkou do 20 m. Součástí mola jsou odběrné sloupky sloužící pro odběr vody a elektřiny. Plovoucí můstek OLD slouží pro osobní lodní dopravu a to pouze po dobu nástupu a výstupu cestujících. Můstek je rovněž vybaven přívodem elektrické energie.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 27

Rekonstrukce VD Hněvkovice

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Rekonstrukce vodního díla pro bezpečné převedení povodně Q10 000. Na vodním díle byly za tímto účelem zkapacitněny dvě ze tří polí bezpečnostního přelivu (vč. výměny segmentových uzávěrů). Dále byly provedeny úpravy plavební komory pro možnost převádění povodňových průtoků (došlo ke zvětšení horních vrat a výměně dolních vrat pro možnost jejich manipulace do nevyrovnaných hladin).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 28

Městský okruh - úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE:

ANOTACE: A1.1

Městský okruh mezi ulicemi Chebská a Karlovarská je navržen jako dvoupruhová silnice navazující na stavbu „Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni“ a je ukončen šestiramennou okružní křižovatkou na styku ulic Studentská, Kotíkovská a silnicí I/20. Součástí stavby byla 1,2 km dlouhá estakáda, 3 křižovatky, 4 mosty a 3 biokoridory. Vybudovány byly i komunikace propojující sídliště Vinice a obec Radčice. V rámci stavby jsou zrealizovány stezky pro chodce a cyklisty, dále došlo k přeložkám vodovodů, plynovodů, vrchních a kabelových vedení sdělovacích kabelů a úpravy veřejného osvětlení. Ve stavbě jsou dále objekty protihlukových stěn, meliorací, ozelenění, rekultivací a oplocení.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 29

Rekonstrukce vrat komory a hráze VD Gabčíkovo

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Jednalo se o komplexní renovaci technologie plavebních komor s přidruženými stavebními pracemi. Plavební komory Gabčíkovo jsou v součtu svých parametrů, tj. rozměru, spádu a rychlostem plnění a prázdnění unikátem v celosvětovém měřítku. Tomu také odpovídaly dimenze konstrukcí, komplikované pracovní podmínky a důraz na kvalitu. Celkově byly provedeny výměny většiny ocelových konstrukcí spolu s armatury zdí (dolní vrata, horní vrata, záskoková klapka, regulační uzávěry, drážky šachet provizorního hrazení, drážky plavajících úvazů, provizorní hrazení atd.) dále pak hydraulických systémů, motorické instalace a řídícího systému a stavebních prací (sanace podzákladí, sanace dilatačních a pracovních spár apod.). Největší pozornost budily práce na dolních vratech, jelikož jsou umístěna přímo pod mostem, který je přístupný veřejnosti a "exkurze" probíhají celoročně. Jedná se o uzavřenou deskovou konstrukci rozměrů cca 19x21 m a hmotnosti téměř 500 t. Spolu s novými ocelovými konstrukce bylo nutné provést stavební připravenost, což ve většině případech znamenalo vybourat původní ocelové armatury konstrukcí, které byly zality a provázány s primárním betonem. Po odstranění ocelové a zálivkové části bylo provedeno trnování pro novou ŽB výztuž a kotvení k uchycení nových armatur. Některé kotvy dosahovaly hloubek jádrových vrtů až 9 m do primárních betonů. Protože hustota provázání výztuže, kotvení spolu s vlastní ocelovou částí armatur byla značná, byl při zpětné zálivce využíván především samozhutnitelný beton s účastí technologa, aby byla zajištěna kvalita zalití meziprostorů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30

Tramvajová trať Modřany - Libuš

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Prodloužení tramvajové trati ze smyčky Levského do koncové úvraťové  zastávky v Novodvorské ulici. Nová tramvajová trať délky 1,7 km se 4 oboustrannými zastávkami, součástí stavby byla i budova nové měnírny a sociální zázemí pro řidiče. Dvoukolejná trať v délce 1,3 km vedená bočně podél komunikace Generála Šiišky s otevřeným kolejovým svrškem, ve zbytku pak v ose komunikace Novodvorská ze zatravněným svrškem pro snížení hluku v oblasti obytné zástavby. Bylo vysazeno 85 alejových stromů a dále byla realizovaná výsadba více než 26 keřů.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 31

Výstavba silničního tunelu Spitzenberg, Německo

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Výstavba části dálnice A44 ve spolkové zemi Hesensko na trase Eisenach–Kassel zahrnuje i dvoutubusový tunel v délce téměř 600 metrů. Ražby NRTM ze severního portálu ve velice nestabilním horninovém prostředí v prvních sto metrech probíhaly strojním rozpojováním horniny pod ochranou mikropilotových deštníků, dále byly nasazeny trhací práce. Spolu se dvěma dvoupruhovými tubusy byly vyraženy také dvě desetimetrové propojky. Projekt zahrnuje i vystrojení tunelu včetně uzemnění, odvodnění, kabelových šachet a tras, vozovky a chodníků. Jeden ze stavebních objektů představovala stabilizace 50 metrů vysokého odřezu svahu Lerchenberg u severního portálu s využitím trojrozměrného síťového systému.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 32

III/37937 Blansko - přemostění

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Nahrazení nevyhovujícího úrovňového železničního přejezdu přemostěním přes trať a řeku Svitavu. Ocelový oblouk s 5  mostními poli spojený monoliticky s estakádními předpolími. Na stávající stav je napojen dvěma okružními křižovatkami. Došlo k napojení mostu na silniční síť na Starém Blansku zřízením nového kruhového objezdu. Byla realizována výstavba nových parkovišť, došlo k přeložkám IS a rekonstrukci a výstavbě nových chodníků. Na mostě pokračovaly práce na výsuvné dráze, postupně se navážely a na místě spojovaly jednotlivé dílce ocelové kce mostu. Most se začal vysouvat 22. 8. 2022. Po výsunu došlo k dobetonávce mostovky, předpolí a položení konstrukčních vrstev vozovky.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 33

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba,

zdvoukojejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP PRAHA a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Vybudování druhé traťové koleje a celková rekonstrukce trati v úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová včetně zvýšení traťové rychlosti, zřízení nové zastávky Stéblová-obec a rekonstrukce zastávky Pardubice-Semtín s mimoúrovňovým přístupem. Vybudování druhé koleje v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem (dosaženo společnou realizací se stavbou Modernizace železničního uzlu Pardubice), včetně výstavby nového dvoukolejného železničního mostu přes řeku Labe. Rekonstruovaná stanice Pardubice-Rosice nad Labem umožňující vyšší traťové rychlosti na staničních zhlaví, vybavena novým zabezpečovacím zařízením a bezpečným přístupem cestujících k vlakům (nové ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem napojeným na městský podchod).