SOUTĚŽNÍ STAVBY A PROJEKTY / HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

ČESKÝ ENERGETICKÝ PROJEKT 2009

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA Č: 1:

SANACE VAD A ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI KONTAKTNĚ ZATEPLENÝCH BUDOV

PŘIHLAŠOVATEL: FANA, s.r.o.
KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Zabránění předčasné destrukci etics implantací nových adhezních a distančních prvků, mezi stavební konstrukci a izolační souvrství. Dodatečné vytvoření difuzní vrstvy s cílem snížení výskytu směsných stavebních odpadů a obnovení izolační í schopnosti kontaktního zateplení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2:

NOMINACE


REVITALIZACE FARMY KLUŽÍNEK
PŘIHLAŠOVATEL: ZS BOHUSLAVICE,a.s.
KATEGORIE: B4

ANOTACE:

Záměrem projektu je obnovit produkční potenciál areálu, který je od roku 1993 nevyužíván a spadá do kategorie zemědělských BROWNFIELDS. Původní zaměření chov skotu nahradit technologií na výrobu tvarovaných biopaliv z biomasy v kombinaci s kogenerační výrobou tepla a elektřiny ze zemního plynu, která efektivně pokryje energetické nároky na úpravu vstupních surovin.
 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3:

CENA VEŘEJNOSTI


PASIVNÍ DŮM V HRADCI KRÁLOVÉ
PŘIHLAŠOVATEL: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o.
KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Novostavba rodinného domu v pasivním standardu je umístěna ve stávající zástavbě rodinných a bytových domů v Hradci Králové. Obrys domu a jeho architektonickou podobu definoval zejména tvar pozemku, důsledná optimalizace během návrhu a dispoziční požadavky investora.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4:


VYUŽITÍ BIOMASY VYSOCE ÚČINNÝMI TECHNOLOGIEMI
V CZT MĚSTA TŘEBÍČE

PŘIHLAŠOVATEL: TTS energo s.r.o.
KATEGORIE: B4

ANOTACE:

Tepelné hospodářství Třebíče zajišťuje dodávky tepla pro obyvatele, školy, školky, nemocnice, domy s pečovatelskou službou, výrobní podniky a další odběratele. Dodávky tepla jsou realizovány z 90 % z CZT pro více jak 9700 domácností. S využitím biomasy se začalo počátkem roku 2002. Od té doby je podíl využití biomasy každoročně zvyšován (letošní podíl je až 86%). Biomasa je využívána zásadně technologiemi s min. účinností 85%, a to jak pří výrobě tepla tak při elektrické energie!
 

 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5:

TITUL ČEEP 2009


DOSTAVBA AREÁLU HVM PLASMA
PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s., Divize 8
KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Výrobně administrativní komplex s moderními materiály a technologií využívající tepelnou energii z výroby pro vytápění a klimatizaci objektu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6:

NOMINACE

CENA MMR


BYTOVÉ DOMY U BORU II. , ČESKÉ BUDĚJOVICE
PŘIHLAŠOVATEL: Atelier EIS, s.r.o.
KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Bytové domy jsou umístěny na západní straně MČ Zavadilka v ČB v obci Haklovy Dvory. Pozemek umožňuje ideální orientaci bytových domů na jih, na severní straně navazuje místní komunikace. Čtyřpodlažní bytové domy jsou navrženy jako terasové, kde každý byt má terasu na jih. Na severní straně domu jsou orientovány garáže, vstupy, schodiště, výtahy, skladovací prostory a chodby. Byty jsou orientovány převážně na jih, částečně na východ a západ. Tato orientace a návrh obvodových konstrukcí umožňuje dosáhnout nízké potřeby energie na vytápění a dosažení pasivního standardu. Potřeba tepla na vytápění je 9kWh/m2 na rok.Technologie budovy bude doplněna o solární kolektory na střeše, vytápěny tepelným čerpadlem voda země, větracími rekuperačními jednotkami pro každý byt. Stavebně konstrukční řešení klade velký důraz na akustiku, kvalitu detailu, apod.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7:

NOMINACE


DOMY POP
PŘIHLAŠOVATEL: ECOMODULA s.r.o.
KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Nízkoenergetická stavba využívající moderní ekologické materiály, moderní technologie s možností variabilního uspořádání interiérů, doplňků a celkového vzhledu dle požadavků legislativy a zákazníka.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8:

NOMINACE

CENA SPS


ŠKOLICÍ STŘEDISKO INTOZA OSTRAVA
PŘIHLAŠOVATEL: INTOZA s.r.o.
KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Budova bude využívána nejen jako firemní sídlo, ale především k pořádání seminářů, školení a propagaci technologií v oblasti energetických úspor. Již samotná budova bude sloužit jako ,,školicí pomůcka'' na které si návštěvníci budovu moci prohlédnout nejmodernější technologie používané při výstavbě energeticky úsporných staveb. Dům je koncipován v duchu filozofie firmy, zabývající se energetickými úsporami, jako vzorová energetická pasivní stavba. Aby objekt splnil kritéria Pasivního domu, je opatřen silným tepelným štítem, prosklené plochy jsou navrženy s kvalitním izolačním trojsklem a tepelné ztráty jsou minimalizovány nuceným větráním s rekuperací. Prostorově je budova uspořádána do jednoduchého rastru 2x4 pole, vycházející z potřeb flexibilního dispozičního řešení. Budova má objem čtyřpodlažního podélného kvádru s plochou střechou o rozměrech podstavy 23m x 15m a výšce 15,4m.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9:


REKONSTRUKCE SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM V ŽATCI
PŘIHLAŠOVATEL: TENZA, a.s.
KATEGORIE: B4

ANOTACE:

Výstavba nového kogeneračního zdroje s instalovaným tepelným výkonem 10 MWt a nominálním elektrickým výkonem 1,5 MWe vyráběných v největší instalované jednotce na spalování biomasy s organickým Rankinovým cyklem (ORC) v České republice a výměnou páteřního nadzemního horkovodu za podzemní předizolované potrubí.
 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10:

NOMINACE


ZATEPLENÍ TĚLOCVIČNY J. FUČÍKA 675 CHROPYNĚ
PŘIHLAŠOVATEL: Město Chropyně
KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Projekt připraven a realizován v souladu s Implementačním dokumentem OPŽP pro oblast podpory 3.2.1. Revitalizace úspor energie. Spočívá v zateplení obvodových konstrukcí včetně střechy a výměny výplní stavních otvorů (oken a dveří) tak, že dosažená úspora energie je 229 Gj/rok a úspora emicí je 17 t/rok.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11:


NÍZKOTEPLOTNÍ ENERGERICKY ÚSPORNÝ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ BUDOV, EDDY SYSTÉM
PŘIHLAŠOVATEL: EDDY System
KATEGORIE: B3

ANOTACE:

Nízkoteplotní způsob vytápění budov je založen na základním nízkoteplotním okruhu vytápění s teplotou do 60 °C a doplňkovém elektrickém vytápění, jejichž společným zdrojem tepla a el. energie je kogenerační jednotka.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12:

TITUL ČEEP 2009


PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE S VYSOKÝM STUPNĚM VYUŽITÍ

VYRÁBĚNÉHO BIOPLYNU PRO DODÁVKY ELEKTŘINY A TEPLA
PŘIHLAŠOVATEL: BIOPLYN Třeboň spol. s r.o.
KATEGORIE: B4

ANOTACE:

Bioplynová stanice (BSP) je situována severně od města Třeboň. Hlavním vstupním substrátem je kukuřičná siláž a doplňkovým vstupem travní siláž a prasečí kejda. Celková kapacita výroby bioplynu odpovídá cca 1 MWe a je rozdělena do dvou částí. Malá kogenerační jednotka umístěná u BPS o výkonu 175 kWe a slouží pro vlastní spotřebu, přebytek bioplynu je dopravován plynovodem o délce 4 km do lázní Aurora ve městě, kde je instalována velká jednotka o výkonu 844 KWe, která dodává elektřinu do místní distribuční sítě a teplo do otopné soustav lázní a dalších budov. Díky tomu klesne spotřeba zemního plynu lázeňského provozu cca 450 tis. m3 ročně.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13


MODERNIZACE KOMPRESOROVNY SPOLEČNOSTI DEZA , a.s.
PŘIHLAŠOVATEL: EUFC CZ s.r.o.
KATEGORIE: B3
ANOTACE:

Projekt zahrnuje komplexní modernizaci kompresorové stanice, kde budou instalovány dva kompresory, jeden turbokompresor o výkonu 3400 Nm3/h a měrné spotřebě 0,085 kWh/Nm3 a druhý šroubový o výkonu cca 1500 Nm3 /h a měrné spotřebě 0,100 kWj/Nm3 . Dále bude instalován absorpční sušič o výkonu 5900 Nm3/h.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14:


KOMPLEXNÍ PROJEKT NA ZVÝŠENÍ ENERGERICKÉ ÚČINNOSTI FIRMY FATRA a.s.
PŘIHLAŠOVATEL: EUFC CZ s.r.o.
KATEGORIE: B3
ANOTACE:

Tento projekt je realizací celého komplexu opatření, který bude znamenat podstatnou změnu celkového hospodaření s energiemi ve společnosti. Předmětem projektu je výstavba nových a rekonstrukce stávajících zařízení na rozvod a využití tepla, včetně zavedení a modernizace systému měření a regulace.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15:

NOMINACE

CENA ČKA

NÍZKOENERGETICKY PASIVNÍ BYTOVÁ VILA POD ALTÁNEM
PŘIHLAŠOVATEL: JRD s.r.o.
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Energeticky pasivní bytový dům se šesti byty ve třech nadzemních podlažích. Jako hlavní zdroj energie pro přípravu TUV a vytápění je použito solárně-termického systému. Vytápění bytů je řešeno teplovodním systémem s min. otopnými tělesy, větrání bytů autonom. VZT jednotkami ATREA s rekuperací tepla z odpadního vzduchu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16:

TITUL ČEEP 2009


MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALNÍKOVA, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
PŘIHLAŠOVATEL: MASÁK & PARTNER s.r.o.
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Novostavba nízkoenergetického objektu mateřské školy o kapacitě 124 dětí, jednopodlažní kompaktní dřevostavba s optimalizovanými zasklenými plochami vzhledem ke světovým stranám, teplovzdušné vytápění se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17:

TITUL ČEEP 2009


DOSTAVBA SPRÁVNÍHO PAVILONU ZŠ SLIVENEC
PŘIHLAŠOVATEL: AB ateliér + Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
KATEGORIE: A2
ANOTACE:

Rekonstrukcí a dostavbou školní budovy došlo ke snížení energetické náročnosti objektu o 89 %. Instalací řízené výměny vzduchu s rekuperací došlo k výraznému zkvalitnění hygienických podmínek ve vnitřním prostředí budovy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18:

PASIVNÍ RODINNÝ DŮM V TŘEBONI
PŘIHLAŠOVATEL: AB ateliér
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Rodinný dům s ozeleněnou střechou je navržen v pasivním energetickém standardu. V maximální možné míře jsou použity přírodní a obnovitelné materiály.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19:

NOMINACE

CENA MŽP


NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PRAZE - SLIVENCI
PŘIHLAŠOVATEL: AB ateliér
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Mateřská školka se čtyřmi odděleními je navržena v areálu ZŠ společně s navazujícím foyer a tělocvičnou, která bude přistavena později. Školka dosahuje pasivního standardu s potřebou tepla na vytápění do 15 kWh/m2. V mantinelech daných požárními předpisy jsou navrženy přírodní přírodní či recyklované materiály.
 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20:

CENA POROTY


KATALOG PASIVNÍCH RODINNÝCH DOMŮ
PŘIHLAŠOVATEL: Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Jedná se o výběr projektů rodinných a bytových domů od českých architektů. Některé projekty jsou již realizované, některé ve fázi příprav či realizace, některé na realizaci zatím čekají. V katalogu je přes 50 projektů od cca 30 architektů a architektonických kanceláří. Publikace je doplněná o obecné informace vztahující se k oboru pasivních domů. Hlavním cílem publikace je ukázat různorodou architekturu pasivních domů a částečně tak popřít jeden z mýtů o PD, který mezi veřejností panuje, že PD jsou pouze ,,ošklivé krabice'' a u architektů, že Pasivní dům omezuje tvůrčí svobodu architekta. Publikace pak má i pomoci zákazníkům o PD nalézt snadněji architekta či architektonickou kancelář jejich domu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

NOMINACE


MULTI-KOMFORTNÍ DŮM ISOVER
PŘIHLAŠOVATEL: Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
KATEGORIE: A1
ANOTACE:

Jedná se o pilotní stavbu dle mezinárodního konceptu Multi-komfortního domu Isover. Multi-komfortní dům splňuje všechny požadavky definované pro pasivní dům (měrná spotřeba tepla na vytápění do 15 kWh/(m2a) dle TNI, celková primární energie nižší než 120 kWh/(m2a) / 60 kWh/(m2a) dle TNI). Dále však klade důraz na zvýšený akustický komfort a požární bezpečnost. Pouze tak lze zajistit uživatelům domu skutečně komfortní bydlení. Dům by měl být dokončen (kolaudován) v 11/2010.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22:


OPTIMALIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ AREÁLU

,,ČERVENÁ ZAHRADA'' V BOSKOVICÍCH
PŘIHLAŠOVATEL: MĚSTO BOSKOVICE
KATEGORIE: B4
ANOTACE:

Projekt řeší celkovou modernizaci systémů zásobování teplem a el. energií sportovního areálu Červená zahrada v Boskovicích. Současné zásobování energiemi pro výrobu tepla objektů v areálu je nejednotné a sestává z dodávky el. energie, dodávky tepla z plynu a dodávky tepla z koksu. Samotný projekt předpokládá vybudování centrálního zdroje tepla zimního stadionu s využitím zdroje KVET a kondenzačního kotle na ZP doplněného o systém využití odpadního tepla ze soustavy chlazení ledové plochy.

 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23:

CENA MPO


ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘI VÝROBĚ TEPLA A TUV
PŘIHLAŠOVATEL: EUFC CZ s.r.o.
KATEGORIE: B2
ANOTACE:

Předkládaný projekt je zaměřen na realizaci úspor energie změnou způsobu výroby energie ve společnosti Institut onkologie a rehabilitace na Pleši s.r.o. Stávající zdroj spojující TTO je nahrazen tepelným zdrojem spalující peletky a elto. Součástí projektu je rekonstrukce výměníkových stanic a částečný přechod z parního na teplovodní vytápění. Energie je vyráběna hospodárněji, s vyšší účinností a při nižší produkci emisí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24:

MODERNIZACE ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚPRAVNA MILETA a.s.
PŘIHLAŠOVATEL: EUFC CZ s.r.o.
KATEGORIE: B3
ANOTACE:

Předkládaný projekt je zaměřen na komplexní úpravu energetického hospodářství. Původní zařízení na výrobu tepelné energie bylo morálně i technicky zastaralé. Realizací projektu je instalován moderní parní kotel na zemní plyn o výkonu 10 t/h. Součástí projektu je modernizace stávající odparky louhu, což je významný spotřebič tepelné energie. Realizací projektu se zvýší účinnost při využití primárního paliva a energie a sníží se množství emisí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 25:

ZEFEKTIVNĚNÍ VÝROBY ENERGIE Z OZE VE SPOLEČNOSTI HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.
PŘIHLAŠOVATEL: EUFC CZ s.r.o.
KATEGORIE: B4
ANOTACE:

Předkládaný projekt je zaměřen na realizaci tepelného zdroje o výkonu 13t/h a instalaci turbíny o výkonu 4MWe. Energie bude vyráběna z dřevní biomasy. Tepelná energie bude současně využita pro zajištění podnikatelské činnosti. Elektrická energie bude dodávána do sítě. Realizací projektu dojde k efektivnímu využití OZE pro výrobu tepelné a elektrické energie. Palivo bude spalováno s vyšší účinností.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26:

KONOPNÁ IZOLAČNÍ DESKA CANABEST PANEL PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ
PŘIHLAŠOVATEL: CANABEST, s.r.o.
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Canabest panel je tuhá tepelně-izolační deska z konopného vlákna s vysokým obsahem pazdeří, určena pro zateplení podlah a fasád. Je zpracována do kontaktního zateplovacího systému CAPATECT ECO-LINE a úspěšně aplikována v několika objektech, z niž vybíráme domy Na Pazderně a v Mistříně. Jde o unikátní produkt jak v ČR tak ve světě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 27:

TITUL ČEEP 2009

PASIVNÍ RODINNÝ DŮM DUBŇANY
PŘIHLAŠOVATEL: H.L.C. spol. s r.o.
KATEGORIE: A1
ANOTACE:

Rodinný dům je konstrukčně proveden jako ekologická dřevostavba, zároveň jako experimentální objekt s ohledem na použité systémy řízení pro inteligentní domy. Konstrukce obvodového pláště (obvodové stěny a střechy) jsou vybaveny čidly na měření vlhkosti a teploty v konstrukci.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 28:

SYSTÉM CENTRES
PŘIHLAŠOVATEL: eCENTRE, a.s.
KATEGORIE: B
ANOTACE:

Systém Centres garantuje úspory a omezuje korupční prostor. Jedná se o komplexní proces - zahrnuje organizační, technický a právní servis, na jehož konci je hmatatelný výsledek - úspor a nákladů. Centres je praxí osvědčený proces. Komplex služeb/ komunikace/ e-Learning/ evidence/ controlling/ úspora.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 29:

ZATEPLENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY PROF. ZDEŇKA MATĚJČKA

OSTRAVA - PORUBA, 17. LISTOPADU 1123
PŘIHLAŠOVATEL: Tebodin Czech Republic s.r.o.
KATEGORIE: B2
ANOTACE:

Zateplení obvodového pláště, střechy, výměna oken, provozní regulace elektro-instalace TČ sledující snížení spotřeb energií vč. poklesu emisí u dodavatele tepla - DALKIA ČR.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30:

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
PŘIHLAŠOVATEL: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
KATEGORIE: A3
ANOTACE:

NTK je moderní stavba s výraznou společenskou funkcí. Tým architektů, techniků a výtvarníků na jejím projektu pracoval v souhře od úplného počátku a díky tomu je dům ve všech těchto oblastech přirozeně provázán. Návrh technologie směroval k omezení jejího rozsahu, používání jednoduchých systémů a maximálního využití přirozených principů.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 31:

X-LOFT
PŘIHLAŠOVATEL: X-LOFT s.r.o.
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Bytový projekt, loftové bydlení zaměřené na ekologii a design, hodnocen SB TOOL CZ, Green building. Spotřeba energie 81,2 kW/m2/rok.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 32:

TITUL ČEEP 2009

KOGENERAČNÍ BLOK NA BIOMASU
PŘIHLAŠOVATEL: Plzeňská teplárenská, a.s.
KATEGORIE: B4
ANOTACE:

Kogenerační blok na spalování čisté biomasy skládající se z fluidního kotle se stacionární vrstvou v topeništi a kondenzační odběrové turbíny s parametry 35 MWt a 11,5 Mwe.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 33:

TITUL ČEEP 2009

PROJEKT ENERGETICKÝCH ÚSPOR FINANCOVANÝ METODOU EPC

V NÁRODNÍM DIVADLE
PŘIHLAŠOVATEL: ENESA a.s.
KATEGORIE: B2
ANOTACE:

Komplexní modernizace systémů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, osvětlení, přípravy TUV, MaR, elektočásti s využitím fotovoltaiky metodou EPC, tj. se splácením investice z úspor garantovaných dodavatelem.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 34:

NOMINACE

RODINNÝ DŮM NERO 2030.1
PŘIHLAŠOVATEL: Atelier NÁŠ DŮM s.r.o.
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Dvoupodlažní nízkoenergetický rodinný dům moderního vzhledu, koncipovaný do městské zástavby. Dům má jednoduchý obdélníkový tvar s přistavěnou garáží a ustupujícím 1. nadzemním podlažím. Moderní vzhled domu je doplněn železobetonovými kruhovými sloupy, rohovými okny v podkroví, dřevěným obkladem části fasády.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 35:

RODINNÝ DŮM NERO 2024
PŘIHLAŠOVATEL: Atelier NÁŠ DŮM s.r.o.
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Dvoupodlažní nízkoenergetický rodinný dům tradičního vzhledu, který umožňuje výstavbu v městské i venkovské zástavbě. Dům má jednoduchý obdélníkový tvar s přistavěnou garáží, zastřešení je valbovou střechou se sklony 20 a 22°. Konstrukce garáže, balkónu a terasy v podkroví jsou odděleny od konstrukce domu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 36:

RODINNÝ DŮM MARIE 2.01
PŘIHLAŠOVATEL: Atelier NÁŠ DŮM s.r.o.
KATEGORIE: B1
ANOTACE:

Dvoupodlažní nízkoenergetický rodinný dům tradičního vzhledu, který umožňuje výstavbu v městské i venkovské zástavbě. Dům má jednoduchý půdorysný tvar, zastřešení je sedlovou střechou se sklonem 40°. V přízemí jsou navržena rohová okna. Část terasy je chráněna zvětšeným přesahem střechy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 37:

COGEN
PŘIHLAŠOVATEL: MVV Energie CZ, a.s.
KATEGORIE: B2
ANOTACE:

Projekt zavedení kogenerační výroby v 7 lokalitách, 5 městech ČR. Instalace kompletních systémů kogeneračních motorů, akumulačních nádrží pro výrobu elektrické energie a využití tepla pro zásobování zákazníků na CZT.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 38:

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA NA BÁZI SYNPLYNU
PŘIHLAŠOVATEL: EKOL, spol. s r.o.
KATEGORIE: B4
ANOTACE:

Projekt na výrobu elektrické energie a tepla z plynu, vznikajícího tlakovým zplyňovacím procesem biomasy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 39:

GS PASIV 1

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Projekt GS PASIV 1 vychází z typového projektu domu PICASSO. Multi-komfortní bydlení, kterým je dům GS PASIV 1, má odbélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou s použitím pálené tašky TONDACH. Dům by měl být orientován prosklenou fasádou na jižní stranu. Konstrukční systém KM BETA SENDWIX 16 DF-LD tl. 240 mm, zateplení systémem ISOVER Grey Wall tl. 300 mm, řešení stropu STROPSYSTEM GOLDBECK, schodiště železobetonový monolit, okna dřevohliníková s trojitým zasklením. Dům je vytápěn nízkoteplotním podlahovým vytápěním TOP HEATING. Hlavním zdrojem tepla na vytápění a pro přípravu teplé vody je tepelné čerpadlo v kombinaci se solárním termickým systémem pro přípravu teplé užitkové vody a podporu vytápění, vše od společnosti REGULUS. Tepelná energie je skladována v akumulační nádrži, kde je jako doplňkový zdroj tepla použito elektrické topné těleso THERMONA. Přívod čerstvého vzduchu do všech místností rodinného domu je zajištěn pomocí mechanického větrání se zpětným získáváním tepla, rekuperační jednotkou od společnosti REGULUS. Zastavěná plocha: 115,10 m2, užitná plocha: 165,45 m2, obestavěný prostor: 767,14 m3, měrná roční potřeba na vytápění: 15kWh/m2.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 40:

GS PASIV 2

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Projekt GS PASIV 2 má čtvercový půdorys, 2 nadzemní podlaží a je zastřešen stanovou střechou s použitím pálené tašky TONDACH. Jako konstrukční systém je navržen POROTHERM tl. 240 mm, se zateplením ISOVER Grey Wall tl. 300 mm. Stropní konstrukce POROTHERM MIAKO s železobetonovou nadbetonávkou. Schodiště je navrženo jako železobetonový monolit, okna dřevěnohliníková s trojitým zasklením. Využití nejmodernějších technologií společností REGULUS, THERMONA a EUROSYSTEMY na vytápění a ohřev TUV s ohledem na životní prostředí, komfort bydlení a životní styl je bezpochyby samozřejmostí. Zastavěná plocha: 116,2 m2, užitná plocha: 173,5 m2, obestavěný prostor: 909,4 m3, měrná roční potřeba na vytápění:15 kWh/m2.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 41:

NOMINACE

CENA ČKAIT

GS PASIV 3

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CS, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Projekt GS PASIV 3 má obdélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou s použitím pálené tašky TONDACH. Jako konstrukční systém je navržen POROTHERM tl. 240 mm, zateplený systémem ISOVER Grey Wall tl. 300 mm. Stropní konstrukce - nosníky a vložky POROTHERM MIAKO, schodiště železobetonový monolit, okna dřevohliníková s trojitým zasklením. Využití nejmodernějších technologií společností REGULUS, THERMONA a EUROSYSTEM na vytápění a ohřev TUV s ohledem na životní prostředí, komfort bydlení a životní styl je bezpochyby samozřejmostí. Zastavěná plocha: 86,7 m2, užitná plocha: 125,1 m2, obestavěný prostor: 605,10 m3, měrná roční potřeba na vytápění:15 kWh/m2.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 42:

GS PASIV 4

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Projekt GS PASIV 4 má odbélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží a je zastřešen pultovou střechou s použitím pálené střešní krytiny TONDACH. Konstrukční systém KM BETA SENDWIX tl. 240 mm, zateplený systémem ISOVER Grey Wall tl. 300 mm. Jako stropní konstrukce jsou navrženy prefa panely od fy GOLDBECK. Schodiště železobetonový monolit, okna dřevohliníková  s trojitým zasklením. Využití nejmodernějších technologií společností REGULUS, THERMONA a EUROSYSTEMY na vytápění a ohřev TUV s ohledem na životní prostředí, komfort bydlení a životní styl je bezpochyby samozřejmostí. Zastavěná plocha: 101,8 m2, užitná plocha: 141 m2, obestavěný prostor: 708,40 m3, měrná roční potřeba na vytápění: 15 kWh/m2.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 43:

GS PASIV 5

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Projekt GS PASIV 5 má obdélníkový půdorys, 2 nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou s použitím pálené tašky TONDACH. Konstrukční systém YTONG P2-400 tl. 300 mm, zateplený systémem YTONG Multipor tl. 200 mm, stropní panely YTONG. Schodiště navrženo jako železobetonový monolit, okna dřevohliníková s trojitým zasklením. Využití nejmodernějších technologií společností REGULUS, THERMONA a EUROSYSTEMY na vytápění a ohřev TUV s ohledem na životní prostředí, komfort bydlení a životní styl je bezpochyby samozřejmostí. Zastavěná plocha: 90,52 m2, užitná plocha: 113,5 m2, obestavěný prostor: 642,40 m3, měrná roční potřeba na vytápění: 15 kWh/m2.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 44:

AKTIV HOUSE

PŘIHLAŠOVATEL: G SERVIS CZ, s.r.o.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Projekt aktivního domu AKTIV HOUSE vychází z návrhu Ing. arch. M. Doršice z firmy VELUX tak, aby jeho architektonický tvar a hmota respektovala jeho okolí. Dům má obdélníkový půdorys, dvě nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou s použitím pálené střešní krytiny TONDACH. Dům by měl být orientován nejvíce prosklenou fasádou na jižní stranu. Konstrukční systém YTONG P2-400 tl. 300 mm, zateplený YTONG Multipor tl. 200 mm, stropní konstrukce YTONG, schodiště železobetonový monolit, okna dřevohliníková s trojitým zasklením. Dům je vytápěn nízkoteplotním podlahovým vytápěním TOP HEATING. Hlavním zdrojem tepla na vytápění a pro přípravu TUV je tepelné čerpadlo v kombinaci se solárním termickým systémem od fy REGULUS. Tepelná energie je skladována v akumulační nádrži. Přívod čerstvého vzduchu je zajištěn pomocí mechanického větrání se zpětným získáváním tepla - rekuperační jednotkou od společnosti REGULUS. Energetická soběstačnost aktivního domu je zajištěna použitím fotovoltaických panelů 4,6 – 7,38 kWp od fy PROTECTION & CONSULTING. Zastavěná plocha: 119,50 m2, užitná plocha: 169,2 m2, obestavěný prostor: 813,60 m3, měrná roční potřeba na vytápění: 20 kWh/m2.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 45:

PASIVNÍ RODINNÝ DŮM VSETÍN

PŘIHLAŠOVATEL: SKAREA s.r.o.

KATEGORIE: A1

ANOTACE:

Jedná se o zděný RD jednoduchého tvaru, u kterého je maximální eliminace tepelných mostů dosaženo průběžnou vnější tepelnou izolací. Dispoziční řešení odpovídá požadavkům teplotního zónování: obytná zóna je orientována na jihozápad, obslužná zóna na severozápad. Nárazníkovou zónu tvoří nevytápěné plochy na jihozápadní straně a masivní akumulační stěny a stropy. K pasivnímu využívání solárních zisků slouží prosklené plochy na jihozápadní straně a masivní akumulační stěny a stropy. Otopná soustava je teplovzdušná s rekuperací odpadního tepla, zdrojem tepla je vzduchové tepelné čerpadlo.

 

 


HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI BYLO UKONČENO!

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM A TĚŠÍME SE NA VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

NA GALAVEČERU SOUTĚŽE 24. 11. 2010 NA ŽOFÍNĚ.