PŘIHLÁŠKA Č. 01

Využití odpadního tepla bioplynové stanice Kladruby u Radnic

PŘIHLAŠOVATEL: SYSTHERM s.r.o.

KATEGORIE: B

ANOTACE:

Projekt řeší využití zbytkového tepla pro zásobování obce, která není plynofikována. Je jedinečný v tom, že při jeho realizaci nebyla nutná výstavba zdroje tepla s ekologickou zátěží. Jako zbytkového tepla byla využita stávající tepelná energie spalin z kogenerační jednotky přilehlého zemědělského areálu Kladrubská a.s. Pro obec bylo navrženo centrální zásobování tepla s teplovodními rozvody a do každého objektu osazena předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody. Projekt vytěsnil veškeré neekologické zdroje tepla v obci Kladruby (zdroje na pevná paliva)

 

PŘIHLÁŠKA Č. 02

Obnova kotle K14

PŘIHLAŠOVATEL: ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

KATEGORIE: A

ANOTACE:

Náhrada starého granulačního kotle moderním fluidním kotlem. Využití moderní technologie výroby páry (BAT - Best Available Technology) s účinností 92 %. Jedná se o kotel s cirkulující fluidní vrstvou. Kotel spaluje černé uhlí, hnědé uhlí, biomasu a vysokopecní plyn.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 03

Automatický kotel na uhlí a pelety BENEKOV C27

PŘIHLAŠOVATEL: BENEKOVterm s.r.o.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Ocelový automatický kotel s vertikálním výměníkem, univerzální hořák, modulace výkonu, ekvitermní regulace. Nejúčinnější technologie pro spalování uhlí v EU. První český automatický kotel na uhlí a dřevní palety, který splňuje evropskou směrnici o Ekodesignu a 5. třídy podle normy ČSN EN 303-5:2012. Automatický kotel na uhlí s nejmenší spotřebou elektřiny. Jediný český automatický kotel na uhlí do 20 kW umožňující využití automatického čištění výměníku a odpopelnění.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 04

Řízení napájecí sběrny pro kotle K2, K3, K5, K6 v Elektrárně Opatovice

PŘIHLAŠOVATEL: SIGMA DIZ spol. s r.o.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Řízení napájecí sběrny zajistilo snížení nákladů elektrické energie na tunu čerpaného množství napájecí vody. Instalací 2 nových řízených pohonů byl ve společné napájecí sběrně pro kotle optimalizován potřebný tlak a průtok napájecí vody, který odpovídá stavu otevření napájecích ventilů před kotly. Řízení napájecí sběrny pro kotle zajišťuje nový algoritmus.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 05

Výtah Schindler 3300 Solar

PŘIHLAŠOVATEL: Schindler CZ, a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Jedinečné řešení s odkazem na projekt Solar Impulse, jehož je Schindler hlavním partnerem (přelet letadlem poháněným přes PV panely kolem celé planety). Jedná se o 1. solární výtah instalovaný v Evropě! Napájený až z 90 % energií získanou přes PV panely a rekuperací elektrické energie. Veškerá získaná energie se ukládá do vysokokapacitních akumulátorů ze kterých může být výtah napájen i při výpadku elektrického proudu až na 40h či 400 jízd. Stává se tak takřka nezávislý na elektrické energii ze sítě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 06

Moisture Guard

PŘIHLAŠOVATEL: UCEEB ČVUT v Praze

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Unikátní systém umožňuje sledovat vlhkost přímo ve stavební struktuře objektu. Moisture Guard působí jako prevence proti dlouhodobému vystavení stavební konstrukce zvýšené vlhkosti. Systém je speciálně navržen pro použití v dřevostavbách. V případě detekce zvýšené nebo kritické vlhkosti systém generuje upozornění zasílaná emailem nebo signalizovaná lokálně opticky a akusticky. Moisture Guard umožňuje dlouhodobé ukládání dat a jejich sledování přes webový prohlížeč. Odhaluje i skryté malé úniky. Přibližně lokalizuje místa úniku v rámci objektu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 07

WAVE - Mikroelektrárna na výrobu elektřiny a tepla z biomasy

PŘIHLAŠOVATEL: UCEEB ČVUT v Praze

KATEGORIE: A

ANOTACE:

„WAVE“ je schopno pokrýt potřebu tepla a elektřiny malých podniků, větších obytných celků, administrativních budou, škol, zemědělských provozů, apod. Jako palivo využívá biomasu (dřevní štěpka nebo pelety). Cílem projektu je vyvinout levné zařízení, které bude schopno cenově konkurovat automatickým kotlům a zároveň dokáže výrazně zatraktivnit biomasu pro malé spotřebitele.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 08

Komunitní centrum v parku Pilská

PŘIHLAŠOVATEL: SILVAPLANA SE

KATEGORIE: A

ANOTACE:

Novostavba komunitního centra stavěná za účelem vytvoření atraktivního shromažďovacího prostoru pro širokou veřejnost nabízí příjemné prostředí a moderní zázemí a citlivě koresponduje s okolním parkem. Objekt je příkladně ekologický jak při výstavbě, tak v provozním režimu. Ten je zcela bezemisní.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 09

Chytrý dům krytý zeminou

PŘIHLAŠOVATEL: ELKO EP, s.r.o.

KATEGORIE: B

ANOTACE:

Jedná se o funkční nízkoenergetickou stavbu využívající standardních přírodních principů i moderních technologií. Prosklené plochy domu jsou orientovány na jižní stranu, pro využití pasivních solárních zisků při provozu a přirozené prosvětlení místností. Střecha, severní, východní a částečně i západní strana domu je kryta zeminou, která udržuje stálou teplotu a zároveň funguje jako kondenzátor. Ve stavbě jsou použity technologie využívající obnovitelné zdroje energií a současně zajišťující komfort a zdravé vnitřní prostředí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

Asymetrický nosník pro obvodové stěny pasivních staveb

PŘIHLAŠOVATEL: PALIS PLZEŇ, spol. s r.o.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Použití tohoto nosníku ve svislých konstrukcích dřevostaveb umožňuje velmi efektivní vkládání tepelných izolací do konstrukcí. Vlastní nosná konstrukce stavby je ukotvena na hraně základové desky tak, že je co nejblíže interiérové straně stavby. Prostor pro vložení izolací je vysunut vně stavby a je tvořen OSB deskou tl. 12 mm, která minimalizuje tepelný most. Vysunutí izolační vrstvy vně základové desky snižuje náklady na vlaství zákl. desku jejím zmenšením a umožňuje její dodatečné zateplení.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

PŘIHLAŠOVATEL: ZČU PLZEŇ

KATEGORIE: B

ANOTACE:

Výstavba objektu pro projekt RICE je novou stavbou v rámci rozšíření stávající budovy Fakulty elektrotechnické ZČU. Účelem této stavby je vybudování světově unikátní vědeckovýzkumné infrastruktury pro oblast Inteligentních průmyslových systémů. Objekt je funkčně rozdělen na části: EH – halová laboratoř, EZ – prostor zázemí a prostor určený pro prezentaci, EC – prostor samotného centra. Na stavbě jsou použity standardní materiály, všechny objekty jsou zatepleny minerální vlnou a opatřeny lehkým pláštěm z hliníkových lamel. Vnitřní stěny a některé příčky jsou především s ohledem na akustické požadavky zděné, ostatní jsou sádrokartonové, vyplněné izolací. Třída energetické náročnosti budovy B. Budova je napojena na stávající horkovod ZČU, který je provozovaný společností Plzeňská teplárenská, a.s.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

Všechny pražské developerské projekty v jedné mobilní aplikaci

PŘIHLAŠOVATEL: Pavel Smola

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Cílem unikátní aplikace je zpřístupnit občanům České republiky ucelenou interaktivní databázi všech developerských projektů včetně sofistikovaného vyhledávání podle personifikovaných kritérií. Uživatelé budou také schopni zjistit ještě před zahájením nebo v průběhu stavby, zda projekt není předimenzovaný nebo s výrazně negativními vlivy na okolí. Pomocí aplikace bude také možné zjednodušeně posoudit, zda se projekt neodchyluje od původní dokumentace. Aplikace nabídne možnost okamžitého kontaktování prodejních míst projektů, místně příslušných stavebních úřadů a také obecně prospěšných organizací nebo spolků vystupujících proti nekoordinované a naddimenzované developerské výstavbě. Aplikace bude obsahovat veškeré důležité informace včetně zjednodušené projektové dokumentace, nákresů, popisu vlivu stavby na okolí a animace růstu stavby. Aplikace bude online propojena s katastrem nemovitostí, mapovými podklady typu Google Maps a pohledovými aplikacemi typu Google View.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

Využití tepelné energie obsažené ve spalinách pecí

PŘIHLAŠOVATEL: LASSELSBERGER, s.r.o.

KATEGORIE: B

ANOTACE:

Využití tepelné energie obsažené ve spalinách pecí v rozprachové sušárně jako náhrada části sušícího vzduchu pro sušení keramického granulátu. Snížení energetické náročnosti výpalu. Řídící systém RS, filtr pro absorbci fluorovodíku a potrubí spalin, modifikace RS a úprava spalovacího systému RS rekuperace spalovacího vzduchu a modernizace pecí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

Spalovna Chotíkov

PŘIHLAŠOVATEL: Plzeňská teplárenská, a.s.

KATEGORIE: A

ANOTACE:

Stavba s názvem „ZEVO Chotíkov“ (Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov – dále ZEVO) představuje provoz, který využívá energii získanou spalováním směsného komunálního odpadu (SKO) k produkci tepelné energie pro potřeby CZT města Plzně a elektrické energie dodávané do rozvodné sítě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

Sky Barrandov

PŘIHLAŠOVATEL: HAIDY a.s.

KATEGORIE: A

ANOTACE:

SKY Barrandov je projekt, kde se nám podařilo spolu s investorem K+K Devonská propojit moderní technologie (rekuperace, vytápění, žaluzie a další s jedním řídícím systémem HAIDY) současně se nám na této zakázce podařilo prosadit nejkvalitnější rekuperační jednotky na našem trhu, tak aby byl komfort a užitek z tohoto výrobku pro uživatele maximálně výhodný. Kvalitní projekt typu Sky Barrandov si žádá použití pouze těch nejlepších technologií a díky této kombinaci je efekt pro budoucí obyvatele bytů ještě vyšší.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

Microgrid vědecko-výzkumného centra ČVUT UCEEB

PŘIHLAŠOVATEL: UCEEB - ČVUT v Praze

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Tematika microgridů a využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie je v rámci ČVUT UCEEB řešena jak v laboratoři, tak v reálném měřítku. K tomu slouží do vnitřní sítě připojené systémy instalované v hlavní budově a v okolních objektech areálu výzkumného centra. Elektrická síť centra obsahuje zdroje o maximálním výkonu 150 kW, většina energie je získávána pomocí plynové kogenerační mikroturbíny s jmenovitým výkonem 65 kW elektrických a 120 kW tepelných. Dále je na střeše a fasádě budovy instalován fotovoltaický systém skládající se z různých technologií (monokrystalické, polykrystalické, amorfní moduly) o špičkovém výkonu 47 kW) a připojeno několik dalších, experimentálních zdrojů (např. zdroje založené na organickém rankinově cyklu). Z důvodu balancování sítě a požadavkům na velké nárazové odběry laboratoří bylo též na začátku roku 2016 do systému připojeno bateriové úložiště založené na lithium-iontové technologii. To poskytuje 50 kWh energie se špičkovým výkonem 30 kW a zajišťuje tím vykrývání krátkodobých velkých odběrů. Současně umožňuje využití lokálně vyrobené fotovoltaické energie v období v období, kdy tuto energii není možné přímo využít (víkendy a svátky, kdy je omezený provoz centra).

 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

Senior park Týnec nad Labem - Etapa Komunitní dům pro seniory

PŘIHLAŠOVATEL: ATREA s.r.o.

KATEGORIE: A

ANOTACE:

Záměrem investora je postupné vytvoření ucelené lokality (souboru budov a permakulturní zahrady) pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí nejen pro seniory. Projekt respektuje krajinný ráz, budovy budou citlivě začleněny do stávající lokality. Velký důraz je kladen na komfort a kvalitu vnitřního prostředí, trvalou udržitelnost, nízkou energetickou náročnost, ohleduplnost k životnímu prostředí a optimální ekonomické řešení. V neposlední řadě se projekt zaměřuje na sociálně-ekonomické aspekty a osvětu. V první etapě vznikne „Komunitní dům pro seniory“.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

Pavilon prvního stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice

PŘIHLAŠOVATEL: PROMINECON CZ, a.s.

KATEGORIE: B

ANOTACE:

Základní škola pro 240 dětí v 8 kmenových třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m2 užitné plochy. Stavba je koncipována jako objekt stavebně „těžký“ s akumulační hmotou železobetonových konstrukcí. Zdroj chladu a tepla je geotermální energocentrála umožňující maximální využití bezkompresorového přirozeného chlazení ze soustavy 6 zemních vrtů. Distribuci tepla či chladu zajišťuje termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu (systém BKT).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

Řízení vzduchotechniky tunelového komplexu Blanka

PŘIHLAŠOVATEL: Feramat Cybernetics, s.r.o.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Jedná se o inovativní projekt v oblasti řízení vzduchotechniky silničních tunelů. Vzduchotechnika tunelového komplexu Blanka (TKB) je řízena pomocí optimalizace, která využívá matematického modelu tunelu. Z pohledu regulace je navržený způsob řízení vzduchotechniky unikátní a dosud nebyl úspěšně provozován na žádném jiném tunelu na světě. Algoritmy řízení vzduchotechniky TKB zajišťují vhodnou kvalitu vnitřního prostředí a rovněž chrání okolní prostředí tunelu před dopravním znečištěním. Díky matematické optimalizaci jsou navíc zajištěny minimální náklady na spotřebu elektrické energie.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

Automatické elektrodobíjení elektrobusů v MHD

PŘIHLAŠOVATEL: ABB

KATEGORIE: C

ANOTACE:

První komerční a standartizovaný systém v EU umožňující rychlé dobíjení elektrobusu na trase v souladu s jízdním řádem. Vozidlo má v rámci své linky prakticky neomezený dojezd s minimální zástavbou baterií ve vozidle s časem nabíjení, který neovlivní standartní jízdní řád v MHD. Modulární koncepce kabinetů 150-450 kW se standardem EN/IEC 61851-23 (CCS2 - combo) a ramenem otočeného pantografu (OPPchagre), který je součástí nabíjecího systému, nikoli vozidla.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

PŘIHLAŠOVATEL: C-Energy Bohemia s.r.o.

KATEGORIE: B

ANOTACE:

Cílem komplexní rekonstrukce bylo vybudování variabilního zdroje, který umožní souběžnou výrobu elektřiny a tepla z různých paliv, a to zemního plynu v kogeneračních jednotkách plynových motorů o výkonu 4 x 9,17 MWe, a v záložním plynovém kotli po rekonstrukci, dále tuzemského hnědého uhlí v nových roštových kotlích s prvky fluidní techniky o výkonu 2 x 32,9 MWt. Nově instalované zařízení významně zvýšilo účinnost zdroje a představuje podstatné ekologické přínosy zejména ve snížení emisí. Spaliny uhelných kotlů jsou čištěny v nové odsiřovací jednotce s technologií mokré vápencové vypírky, čištění spalin plynových motorů je zajišťováno moderní katalytickou metodou. Z hlediska celkové produkce emisí teplárny dochází k významnému poklesu produkce všech emisí: u SO2 o 86 %, u NOx o 60 % a prachu o 59 %.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

Inovativní aplikační řešení pro softwarové a aplikační řízení správy a údržby budov

PŘIHLAŠOVATEL: Epoxy Holding s.r.o.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Design, vývoj a naprogramování inovativního aplikačního řešení pro semiautomatizované softwarové a aplikační řízení správy a údržby budov od rodinných domů po velké developerské projekty. Inovativnost spočívá ve snížení celkových nákladů na správu a údržbu budov včetně technologií, zvýšení energetické účinnosti, snížení energetických ztrát v důsledku efektivnějšího řízení spotřeby energií a také v celkovém snížení nákladů na služby Facility Managementu v porovnání s předchozími, konvenčními řešeními. Jednou z hlavních výhod řešení bude také cenová dostupnost i malé a střední firmy, pro například malá bytová družstva a ve srovnání s produkty nadnárodních korporací bude řešení uzpůsobeno lokálním specifickým podmínkám, běžným zvyklostem, místních firemních procesů a platné legislativě.
 

 

Zaujala Vás některá stavba, projekt či inovace? Podpořte ji svým hlasem!