AKTUÁLNĚ K DĚNÍ V ABF, a.s.

Otevřený dopis Miloslavy Veselé k situaci v ABF, a.s. ze dne 10. 6. 2011

 

 

HISTORIE

 

Každá firma - jakkoli mladá či nová - má svoji historii.

Protože firma jsou především lidé, jejich zkušenosti, schopnosti a kontakty.

Toto pravidlo platí všeobecně a u firmy z oblasti služeb pak platí absolutně.

Nahlédněte proto do historie...
 

 

DOPIS generální ředitelky ABF, a.s. k situaci společnosti na trhu a hospodářským výsledkům za období 1997-2007

 

V Praze, 10. 6. 2008

Vážení akcionáři,
vážení členové představenstva a dozorčí rady společnosti,
vážení obchodní přátelé,

 

zpracování Výroční zprávy je vždy příležitostí ke zhodnocení uplynulého období a vzhledem k personálním změnám, kdy odcházím po 7 letech z vedení společnosti, kterou jsem před 13 lety zakládala, předkládám proto stručnou rekapitulaci tohoto časového pásma historie ABF, a.s.

Období od roku 1997 by se dalo bez nadsázky označit zlatou érou českého výstavnictví, neboť otevřením hranic po roce 1990 se objevilo velké množství výrobců se zájmem o vstup na náš trh prostřednictvím prezentace na veletrzích, a to hlavně v Praze. Výstavnické aktivity jsme zahájili v Paláci kultury (později KCP) na Pankráci a pokračovali v provizorním areálu na Strahovském stadionu. Naše tržby rostly tempem 60-70 % meziročně a prognózy oboru byly velmi dobré.

V roce 1998 ABF, a.s. vybudovala vlastní výstavní areál v Praze Letňanech a to z vlastních zdrojů doplněných úvěrem IPB podle podnikatelského projektu, který předpokládal jen 25% růst tržeb v našem oboru podnikání.

V letech 1999-2000 se ABF, a.s. potýkala s velkými finančními problémy způsobenými nedodržováním Smlouvy o PVA ze strany HMP, krachem IPB spojeným s převodem našeho úvěru do České konsolidační agentury a také propadem české ekonomiky. Dá se říci, že v této době nebyla společnost ABF, a.s. daleko úpadku. Bylo nutné nastolit cestu krizového managementu. Vedení společnosti bylo dne 7. 2. 2001 rozhodnutím tehdejších akcionářů svěřeno mně. A s odstupem času mohu říci, že přede mnou byla velmi složitá doba.

V období 2001-2005 jsem odhalila mnohé nešvary manažerů a zavedla velmi úsporný a kontrolovaný režim v čerpání nákladů. Díky těmto nepopulárním opatřením však v této době ABF, a.s. dosahovala vysokých zisků, bezporuchově splácela úvěr a dokázala investovat dalších 58 milionů do modernizace PVA.

Pracovali jsme tedy s vysokou ekonomickou zátěží a v nepoměrně složitějších podmínkách, než jiné subjekty působící v oboru výstavnictví v Praze a ČR. Přesto jsme uspěli a z PVA postupně vytvořili centrum českého výstavnictví.

V prosinci roku 2004 jsme se jako jedna z mála společností dostali vlastním přičiněním na zelenou listinu ČKA a stali se znovu klienty ČSOB. V tomto období se také výrazně zlepšila společenská prestiž ABF. Do práce přípravných výborů našich veletrhů a konferencí se ochotně zapojilo velké množství významných odborníků.

Rok 2006, kdy se ABF, a.s. stala členem SPG, bych nazvala rokem přechodovým a domnívala jsem se, že počáteční „dvojkolejnost“ řízení, která nepřinášela klid na práci, bude překonána.

Rok 2007 však byl přímo rokem turbulentním, potkávaly se odlišné manažerské styly, odlišné firemní kultury. Rozhodováním představenstva a poradců SPG vznikaly nové náklady, které jsem nemohla ovlivnit a mnohdy jsem se o nich dozvěděla se zpožděním. Společnost byla bohužel řízena nesystémově a v rozporu s platnými stanovami. Jak bylo mojí povinností – mnohokrát jsem představenstvo i DR upozorňovala na důsledky, které z tohoto stavu mohou plynout. V tomto roce se otevřelo velké množství právních případů. Publikování války o PVA s Terinvestem a HMP poškodilo mediální obraz ABF, a.s. u klientů a vedlo k demotivaci mnohých manažerů. Představenstvo se nezabývalo strategiemi, které jsem jako gen. ředitelka navrhovala, řízení společnosti de facto suplovaly právní porady. Učinila jsem mnohé pokusy situaci napravit, avšak v představenstvu jsem nenalezla odezvu.

V březnu 2008 odstoupili ze svých pozic 2 členové Dozorčí rady společnosti ABF, a.s. poté, co konstatovali nedodržování Stanov a vnitřních předpisů společnosti. Dne 23. 5. 2008 jsem byla informována o mém odvolání z pozice generální ředitelky ABF, a.s. a dne 4. 6. 2008 jsem byla o tomto aktu písemně vyrozuměna. Jsem velice ráda, že se doba mého odchodu z vedení společnosti přesně shoduje s poslední splátkou úvěru na vybudování výstaviště, za což jsem po mnoho let ručila celým svým majetkem. Odcházím tudíž s čistým štítem i jménem a připravena nadále se podílet na podpoře české a pražské veletržní a kongresové turistiky.

Přes všechny problémy se vznikem nové veletržní koncepce a vybudováním kamenného PVA jsem přesvědčena, že město Praha svoji pozici výstavního a kongresového centra Evropy významně posiluje.

Jsem pyšná na to, že ABF, a.s. byla po mnoho let leaderem a synonymem pražského výstavnictví. Doufám, že společnost, jejíž základy jsem pomáhala položit a jejíž tváří jsem po mnoho let byla, bude v budoucnosti dobře prosperovat a sloužit svým klientům.

 

Ing. Miloslava Veselá
Od 7. 2. 2001 do 4. 6. 2008 generální ředitelka společnosti ABF, a.s.