STAVBY, TECHNOLOGIE A INOVACE PŘIHLÁŠENÉ DO 20. ROČNÍKU SOUTĚŽE

HLASOVÁNÍ O CENU VEŘEJNOSTI

 

PŘIHLÁŠKA Č. 1

Výstavba okružních křižovatek v Kladně

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Ve městě Kladno byla realizována výstavba tří okružních křižovatek. Dvě průsečné křižovatky ulic J. Kociána - M. Horákové - Vodárenská - Americká byly přestavěny do propojených kruhových objezdů oválného tvaru, jejichž středy od sebe dělí přibližně 80 metrů. Ve vzdálenosti cca 200 metrů se nachází třetí křižovatka ulice Americká - Italská - propojka LIDLu, která byla přestavěna na běžný kruhový objezd. Nové uspořádání má přispět ke zklidnění a vyšší propustnosti, bezpečnosti i plynulosti provozu těmito dopravními uzly. Pro prvek spojených kruhových objezdů se vžilo označení "piškot".

 

PŘIHLÁŠKA Č. 2

Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice 

PŘIHLAŠOVATEL: Elektrizace železnic Praha a.s.  

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Předmětem stavby je změna trakčního napájení ze stejnosměrného napětí 3 kV na střídavé napětí 25 kV, 50 Hz v délce zhruba 43 kilometrů. Součástí stavby je také příprava napájení úseku Otrokovice - Zlín - Vizovice a Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice/Veselí nad Moravou/Bylnice. Při přestavbě napájecího systému se  předpokládá maximální využití stávajících napájecích bodů. Projekt bude spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 3

Výstavba tunelu Milochov na trati Púchov - Žilina (SK)

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Novostavba tunelu Milochov proběhla v rámci modernizace železniční tratě v úseku Púchov - Považská Teplá na rychlost až 160 km/h. Celková délka trati je 15,9 km. V rámci tratě byly vybudovány dva nové železniční tunely Milochov a Diel. Tunel Milochov má čtyři hlavní stavební objekty: východní portál, západní portál, únikovou štolu a tunelovou rouru. Z jeho celkové délky 1861 m bylo vyraženo 1770 m, hloubená část činí celkem 91 m). Niveleta tratě směrem od západního portálu stoupá ve sklonu 4,0 ‰ v cca třetině délky tunelu a dále klesá ve sklonu 5,9 ‰. Směrově tvoří trasa tunelu dva oblouky.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 4

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc

PŘIHLAŠOVATEL: Subterra a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Hlavním cílem projektu byla elektrizace trati stejnosměrnou trakční soustavou (DC 3kV) včetně zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Uvedený cíl si vyžádal komplexní optimalizaci prvků železniční infastruktury. Z hlediska dopravního bylo sledováno zavedení sp. vlaků Olomouc – Šternberk – Uničov s jízdní dobou 17,0 min. (Olomouc – Šternberk – Uničov), 16,5 min. (Uničov – Šternberk – Olomouc) v taktu 60 min. ve špičce a os. vlaků (se zastavováním ve všech stanicích a zastávkách) s jízdní dobou (Olomouc až Uničov) 26,0 min. a (Uničov až Olomouc) 28,0 min. v taktu 60 min. Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje počítal se zavedením nízkopodlažní elektrické jednotky RegioPanter. V rámci požadavku na zvýšení traťové rychlosti byla navržena celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. S dopravně-technologickou úpravou řešení železničních stanic byla ve všech stanicích a zastávkách navržena nová nástupiště, všechny s nástupní hranou min. 550 mm nad temenem kolejnice. V železničních stanicích byla nástupiště navržena jednotně na délku 110 m, na zastávkách (mimo zastávky Uničov UNEX – 110 m) jsou délky 90 m. Veškeré přístupy na nástupiště jsou řešeny jako bezbariérové. V rámci úprav dále byly zřízeny nové přístřešky pro cestující s novým orientačním a informačním systémem, osvětlením stanic a přístupových cest. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 5

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Jedná se o stavbu na celostátní dráze evropského významu, která je součástí vybrané železniční sítě ČR a je zařazena do evropského železničního systému. Stavba "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" je součástí 2. tranzitního koridoru Rakousko - Břeclav - Přerov - Ostrava - Petrovice u Karviné - Polsko s odbočkovou větví Česká Třebová - Přerov. Navazuje na již modernizovaný úsek trati Přerov - Hranice na Moravě, na již modernizovaný úsek Přerov - Olomouc a již realizovanou stavbu Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba. Účelem rekonstrukce je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti sr zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti provozu, zrušení železničních přejezdů, rekonstrukce železniční dopravy pro současné požadavky objednatelů osobní dopravy a dálkové ovládání celého úseku. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 6

Rekreační přístav Veselí nad Moravou

PŘIHLAŠOVATEL: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Hlavní myšlenkou rekonstrukce přístavu ve Veselí nad Moravou byla jeho modernizace, tedy zkapacitnění přístavu, poskytnout návštěvníkům atraktivní a bezpečné zázemí a využít nadstandardní služby mezinárodních měřítek. Rozšířením přístavu došlo k navýšení na 33 stání pro malá plavidla a 2 stání pro lodě pro osobní dopravu. Návštěvníkům se kromě nových osvětlených stání, nového sjezdu pro lodě nabízí i využití služeb servisního centra a dalších služeb přístavu zpříjemňujících jejich pobyt. Důležitý význam má přístav v souvislosti s ochranou před povodněmi. Nepostradatelnou vlastností přístavu je poskytnout plavidlům v průběhu velkých vod bezpečné ukotvení a přechod na pevninu.
  

 

PŘIHLÁŠKA Č. 7

Stavba trolejbusové trati na autobusové lince 140 v Praze

PŘIHLAŠOVATEL: OHLA ŽS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací spočívajících v elektrifikaci autobusové linky č. 140 v městských částech Praha 8, 9, 18 a Praha Čakovice. Cílem bylo dosáhnout v pražské metropoli větší šetrnosti k životnímu prostředí. V budoucnu chce město Praha s DPP nahradit většinu naftových autobusů bezemisními elektrobusy, bateriovými trolejbusy a nízkoemisními autobusy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 8

Prodloužení tramvajové tratě z Osové ke Kampusu v Brně

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Jedná se o novostavbu dvoukolejné tramvajové trati délky. Délka stavby 915m, z toho 650m v hloubené tunelu. Součástí stavby je jedna podzemní zastávka Zelená brána a dvě povrchové Osová a Nemocnice Bohunice. Na terminálu Nemonice Bohunice je přestupní vazba na trolejbusou síť. Realizace stavby přinesla zkrácení jízdní doby mezi Hlavní nádražím a Kampusem resp. Fakultní nemocnicí Bohunice na 15 minut. Hloubený tunel je navržen jako dvoukolejný, přičemž obvodové stěny jsou tvořeny konstrukčními podzemními stěnami z monolitického železobetonu. Podzemní stěny se provádějí ze svahovaných předvýkopů hloubky cca do 4 metrů. Hlavní výhodou tohoto řešení bylo, že práce na výkopu tunelu a provádění vnitřních konstrukcí probíhali pod zastropením bez rušivých vlivů na okolí.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 9

VD Orlík - modernizace lodního výtahu 

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav a.s.

KATEGORIE: A4

ANOTACE:

Zvýšení efektivity zařízení, zvětšení kapacity výtahu, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti. Byly prodlouženy koleje výtahu směrem do horní vody (do nádrže VD Orlík), čímž byl zajištěn provoz výtahu při nížších hladinách (dtto došlo ke srovnání využití pro min. hladinu pod PK Kořensko). Dále byl zcela vyměněn vlastní výtah a strojovna, kdy po rekonstrukci je schopen přepravit větší a těžší plavidla, a to spolehlivěji a bezpečněni.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 10

Rekonstrukce CB krytu D35, 288,7 - 292,8 km, vpravo

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba se nachází v Olomouckém kraji. Předmětem stavby je rekonstrukce CB vozovky tří na sebe nenavazujících úseků dálnice D35 a dálnice D1. Prvním úsekem je rekonstrukce vozovky pravého jízdního pásu dálnice D35 v km 288.7-292.8 vpravo, druhým úsekem je rekonstrukce vozovky (levého i pravého pásu) dálnice D1 v km 295.725-296.136 a třetím úsekem je rekonstrukce vozovky větve MÚK D1 směr Lipník nad Bečvou. Důvodem rekonstrukce byl havarijní stav řešených úseků. V rámci stavby došlo k odstranění stávajícího krytu komunikací a výstavba nového krytu pozemních komunikací. V rámci stavby nedošlo ke změně směrového a výškového řešených úseků dálnice D35 a dálnice D1.
 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 11

Odvodnění komunikace II/163 v průtahu městem Vyšší Brod

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Předmětem dokumentace DUR je návrh nového odvodnění silnice II/163 a rekonstrukce stávající komunikace. Stávající odtokové poměry jsou nevyhovující, část komunikace za propustkem nemá dostatečně zajištěný odtok a je třeba ji odvodnit. Stávající litinové trouby procházející nábřežní zdí na levé straně komunikace jsou ve špatném stavu, vykazují známky viditelných netěsností, které mohou způsobit vyplavování jemné frakce podloží komunikace. Byla provedena rekonstrukce silnice II/163 a zřízení nového odvodnění silnice v intravilánu města Vyšší Brod. Rekonstrukce silnice, zpevnění svahu nad silnicí hřeby a stříkaným betonem, úprava nábřežní zdi s konzolu pro chodník, zřízení nového odvodnění komunikace. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 12

Rozšíření odpočívky Střechov, 52,0 km D1, vlevo

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Předmětem stavby byla přestavba prostoru stávající dálniční odpočívky v km 52,0 na levé straně dálnice D1. Stavba je využívána výhradně jako odpočívka pro motoristy z dálnice D1. Po provedení přestavby je na odpočívce nově k dispozici 98 šikmých stání pro nákladní vozidla, 6 podélných stání pro autobusy, 50 kolmých parkovacích stání pro osobní automobily (z toho 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) a dále 10 šikmých stání pro osobní vozidla s přívěsem a obytná vozidla. V rámci související stavby přestavby motorestu vzniklo 9 kolmých stání u restaurace (z toho 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace). Na odpočívce jsou realizovány 2 řady šikmých parkovacích stání pro nákladní automobily s cementobetonovým povrchem, dále řada podélných stání pro autobusy podél chodníku s venkovními stoly a řada kolmých stání pro osobní automobily podél chodníku. Jednotlivé řady jsou odděleny pojízdnými komunikacemi s asfaltovým povrchem, které jsou na výjezdu z odpočívky zaústěny do okružní křižovatky. Odpočívka je v rámci stavby vybavena novým mobiliářem, oplocením a dětským hřištěm. V prostoru odpočívky se dále nachází čerpací stanice pohonných hmot a restaurace.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 13

Rekonstrukce nadjezdu Závodní, Třinec

PŘIHLAŠOVATEL: Metrostav Infrastructure a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o rekonstrukci nadjezdu na ul. Závodní, která tvoří hlavní spojnici mezi městem Třinec a Třineckými železárnami a.s. Jedná se o stavební soubor skládající se z 11ti pólového přemostění délky 227,60m a mostních předpolí lemovaných opěrnými zdmi celkové délky 121,40m. Vlastní most křižuje kolejiště Třineckých železáren v poli 5 a ulici Frýdeckou v poli 6. Nosnou konstrukci mostu tvoří dodatečně předpínané nosníky typu KA a poslední 3 půdorysně zakřivené pole tvoří monolitická dodatečně předpjatá deska. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 14

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

PŘIHLAŠOVATEL: OHLA ŽS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Modernizace a zdvojkolejnění koridorové trati (IV. TŽK) v úseku Sudoměřice u Tábora - Votice vedené v nové stopě délky 17,0 km (původní délka trati 19,2 km). Výstavba nové železniční stanice Červený Újezd a bezbariérových zastávek Mezno, Střezimíř, Červený Újezd zastávka, Ješetice a Heřmaničky. Součástí stavby jsou dva ražené tunely (Mezno dl. 840 m, Debořeč dl. 660 m) a čtyři ocelo-betonové spřažené estakády (4-polová dl. 103 m, 5-polová dl. 206 m a 7-polová dl. 268 m). Objem zemních prací na železničním spodku více než 1  900 000 m3. Po zavedení výhradního provozu ETCS zvýšení max. rychlosti pro běžné soupravy na 170 km/h, pro vozidla s naklápěcí skříní na 200 km/h. Od září 2022 zaveden dvoukolejný provoz trati v nové stopě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 15

Most ev.č. 146-004 přes železnicu u Dobřejovic

PŘIHLAŠOVATEL: SUS Jihočeského kraje

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Původní plošně založená stavba pocházela z konce 19. století. Jednalo se o jednopólovou kamennou mostní konstrukcí s délkou přemostění 10.00 m. Nosná konstrukce byla byla tvořena segmentovou klenbou. Nový most tvoří polorámová železobetonová konstrukce s nosnou kcí se zabetonovanými nosníky. Délka přemostění je 11.00 m. Nosná konstrukce je oboustranně vetknuta přes vyztužené rámové rohy do železobetonových stěnových opěr.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 16

Silnice II/445 rekonstrukce mostu 445-032 přes řeku Opavu ve Vrbně pod Pradědem

PŘIHLAŠOVATEL: SUS Moravskozlezského kraje

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Stávající most ev. č. 445-032 (SO 201) o jednom poli byl z prefabrikovaných podélně předpjatých nosníků se sepnutím nosníků v příčném směru. Most byl postaven v roce 1962. Povrch komunikace na mostě byl tvořen dlažbou z žulových kostek. Důvodem rekonstrukce mostu byl špatný stav mostu a jeho snížená zatížitelnost. Výstavbou nového mostu s dolní mostovkou byla také zvětšena rezerva pro průtok stoleté vody.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 17

II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C

PŘIHLAŠOVATEL: SUS Plzeňského kraje

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/145 v úseku mezi obcemi Dlouhá Ves a Radešov o celkové délce 5 300 metrů, která naváže na první úsek realizovaný v roce 2015. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikave vč. odvodnění, přestavbu dvou mostních objektů, rekonstrukci nábřežní zdi a římsy vč. výměny záchytného systému, obnovu propustků, stabilizaci pravého okraje vozovky a nezpevněné krajnice vyztuženým svahem s ozeleněným límcem nebo gabionovými konstrukcemi, úpravu autobusových zastávek s vybudováním chodníků, zajištění skalních stěn a výchozů, provedení vodorovného dopravního značení a osazení silničního příslušenství (svodidla, zábradlí, směrové sloupky).

 

PŘIHLÁŠKA Č. 18

Most ev.č. 193-022b Horšovský Týn

PŘIHLAŠOVATEL: SUS Plzeňského kraje

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Most převádí silnici II/193 přes řeku Radbuzu v Horšovském Týně. Je dvoupolový s příhradovou spojitou ocelovou nosnou konstrukcí s dolní roštovou mostovkou. Jedná se o nýtovanou konstrukci z plávkové oceli z r. 1905. Délka přemostění je 37,7 m. Výška mostu nad terénem je 4,4 m. Celková šířka mostu je 9,6 m. Nosná konstrukce mostu je navržena jako spojitý nosník o dvou polích. Zlepšení parametrů převáděné komunikace zajména z hlediska šířkového uspořádání na mostě. Šířka konstrukce mezi obrubami bude 6,5 m, na mostě bude po obou stranách veřejný chodník šířky 1,5 m.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 19

II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Stavba celkové modernizace úseku silniční komunikace II/210 km 43,770 – 48,500 včetně mostu ev. č. 210-022, která se nachází v extravilánu mezi obcí Podstrání a městem Sokolov. Na každém ze sedmi úseků bylo provedeno statické zajištění tělesa silnice vybudováním nových opěrných zdí, modernizaci silnice s usměrněním směrových i výškových parametrů a odvodnění. Stavba nemá negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. Prochází III. zónou CHKO Slavkovský les. Veškeré stanovené podmínky výstavby byly pečlivě zohledněny.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 20

Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavební úpravy a rekonstrukci stávající silnice, úpravu autobusových zastávek a propustků. Stavební objekt SO 101 řeší stavební úpravu silnice III/05726 ve stávající trase od km 0,850 do km 3,620. Součástí stavby byla i výstavba dvou nových mostních objektů. Stávající komunikace byla z části odfrézována a nahrazena novými konstrukčními vrstvami. Dále došlo k celkovému rozšíření komunikace, které bylo tvořeno násypy zazubenými do původní konstrukce komunikace. Stavbou došlo k rozšíření šířkového uspořádání vozovky, odstranění poruch vozovky včetně výtluků došlo ke snížení hlukové zátěže přilehlých nemovitostí. Plynulostí jízdy po novém povrchu dochází ke snížení emisních plynu a zvýšení ochrany přírody v dané lokalitě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 21

II/128 Lukavec - obchvat

PŘIHLAŠOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba „II/128 Lukavec – obchvat“ řeší zlepšení stávající dopravní infrastruktury na páteřní síti komunikací Kraje Vysočina, jehož součástí je silnice II/128. Obchvatem byla odvedena doprava mimo městys Lukavec. Délka přeložky 2,5 km. Komunikace v kategorii S7.5/60 s dovolenou jízdní rychlostí 90 km/h, součástí stavby jsou 3 mostní objekty a 3 úrovňové křižovatky napojující místní komunikace a silnice III. třídy a několi sjezdů. Zvýšení bezpečnosti pro obyvatele Lukavce i komfortnější cestování pro řidiče, kteří využívají krajskou silnici II/128.
 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 22

Most ev.č. 3436-3 Stan

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického Kraje

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Akce řeší kompletní demolici stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavbu mostu nového přes řeku Chrudimku v ř. km 84,2494 na komunikaci silnice III/3436. Navrhovaná akce se nachází v nezastavěné části extravilánu obce Vítanov v prostoru křížení komunikace III/3436 s vodním tokem Chrudimka.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 23

Rekonstrukce mostu ev.č. 355-012 Dvakačovice

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Rekonstrukce stávajícího mostního objektu přes koryto vodní toku s trvalým průtokem (Novohradka – vodní linie IDVT: 10100079). Stávající mostní objekt je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu s nevyhovující zatížitelností. Investorem bylo rozhodnuto o provedení kompletní rekonstrukce stávajícího mostního objektu ev. č. 355-012 s tím, že stávající most bude odstraněna a nahrazena novým objektem ve stávající poloze. V rámci akce je řešena i problematika úpravy a obnovy komunikace II/355 na obou předmostních v nezbytně nutném rozsahu. 
 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 24

Rekonstrukce II-211 Lázně Bohdaněč, Průtah

PŘIHLAŠOVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

KATEGORIE: A1.3

ANOTACE:

Stavba se nachází v zastavěné části města Lázně Bohdaneč. Jedná se o stávající stavbu, kde dojde k výměně asfaltových a podkladních vrstev, vysazení chodníkových ploch u vybraných přechodů pro chodce, předláždění chodníků a nasvícení přechodů pro chodce. Navržené úpravy odpovídají charakteru území a jsou v souladu s ÚP. Dojde ke zlepšení bezpečnosti provozu a chodců.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 25

Tramvajová smyčka Depo Hostivař

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Novostavba TT smyčky Depo Hostivař v městské části Praha 10. Bylo realizováno zaústění do nové smyčky v délce 115 m dvoukolejně a tříkolejná tramvajová smyčka s délkou vnější koleje cca 490 m. Bylo dosaženo snížení hluku a zjednodušení propojení dopravního uzlu metro, tramvaj, autobus.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 26

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst Roudnice na Labem

PŘIHLAŠOVATEL: Chládek&Tintěra a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Rekonstrukce stávajících nástupišť a zřízení bezbariérového přístupu na nová nástupiště. Rekonstrukce současných vnějších a ostrovních nástupišť na výšku 550 mm nad temeno kolejnice, zajištění bezbariérového přístupu pomocí výtahů. Nové ocelové zastřešení nástupišť č. 2 a 3. Místo stávajících úrovňových nástupišť zřízení nového jednostranného ostrovního nástupiště s přístupem nově zbudovaným schodištěm a výtahem ze stávajícího podchodu. Mírné snížení hlukové zátěže vlivem rekonstrukce železničního svršku a spodku.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 27

Modernizace trati Veselí n.L - Tábor - Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Začátek stavby navazuje na úsek Veselí nad Lužnicí – Soběslav, který byl zprovozněn v roce 2015. Stavba končí a plynule navazuje na úsek Doubí u Tábora – Tábor, jež byla dokončena v roce 2009. Hlavním cílem modernizace trati je zavedení dvoukolejného provozu, zvýšení rychlosti na 160 km/hod (v současné době se uvažuje o zvýšení rychlosti v daném úseku až na 200 km/hod), dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC a dále zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, zajištění požadované propustnosti a vybavení trati zabezpečovacím zařízením pro provoz. Nová stopa trati je v souběhu s trasou dálnice D3. Veškeré úpravy komunikací navazují na komunikační skelet projektovaný v souladu s územním plánem města Soběslav a úpravy významně zlepšují dopravní obslužnost města.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 28

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží / BIM

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP PRAHA a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Ve většině rozsahu stavby je navržena rekonstrukce a rozšíření kolejiště a jde tedy o ryze technicistní stavbu zahrnující standardizované stavební i technologické prvky. Opačná situace je v prostoru Dvorany, kde je návrh zastřešení nástupišť a zejména platformy zastřešení, překračující kolejiště, koncipován jako výrazně architektonizované řešení navržené ve spolupráci SUDOP PRAHA a.s. a JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. Projekt Žst Masarykova Nádraží je veden v režimu BIM (Building Information Management). Jedná se metodu vytváření takového informačního prostředí v rámci projektování a evidence staveb (procesy/postupy, kodifikace prvků, IT prostředky, formáty vstupních i výstupních dat, zabezpečení datové komunikace atd.), které umožní centrální sdílení informací o stavbách v digitální podobě napříč organizací Objednatele, Zhotovitele ale i navenek, po celou dobu jejich životnosti. Tento projekt je označen jako Pilotní projekt v režimu BIM, což znamená, že je součástí širší koncepce digitalizace a zavádění metody BIM. Pilotní projekty tohoto typu cílí na ověření a využití metody BIM v průběhu přípravy stavby a přípravu implementace BIM na národní úrovni.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 29

Zdvižné mosty přes plavební kanál Vraňany

PŘIHLAŠOVATEL: SUDOP PRAHA a.s.

KATEGORIE: B2

ANOTACE:

Cílem projektu je vyřešení nedostatečné podjezdné výšky na plavebním kanále pod mostními objekty z původní hodnoty 4,50 m na nově stanovenou hodnotu 7,0 m. Pro dosažení podjezdné výšky na plavebním kanále vltavské vodní cesty byl zpracován návrh na modernizaci mostních objektů v rámci samostatných staveb: 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno; 002 Úpravy hospodářských mostů; 003.A Silniční most na místní komunikaci – Lužec nad Vltavou; 003.B Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou; 003.C Silniční most na místní komunikaci – Vraňany; 004 Silniční most na silnici III/24635 – Lužec nad Vltavou. Zvýšení nedostatečné podjezdné výšky plavebního kanálu na vltavské vodní cestě na parametr 7,0 m umožní proplouvání velkých osobních lodí i přepravu nadměrných nákladů a v rámci udržitelnosti poskytne možnost dalšího rozvoje plavby jako ekologické formy dopravy.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 30

Přístaviště Litoměřice

PŘIHLAŠOVATEL: Labská strojní a stavební společnost, s.r.o.

KATEGORIE: A3

ANOTACE:

Přístaviště pro malá plavidla slouží k bezpečnému vyvázání až 14 plavidel do maximální délky 12 m. Pevné molo pro osobní lodní dopravu zajišťuje bezpečný nástup a výstup cestujících z lodí. Molo pro MPL a molo OLD umožňuje odběr elektrické energie a pitné vody. Molo OLD se stává ze dvou podest 5x2,5 m a 5,1x2,5 m, které jsou osazeny larsen IIIn a připevněny ke třem dalbám. Podesty jsou s pozemní částí spojeny dvěma lávkami o délkách 7,0 m. Plovoucí molo pro malá plavidla má délku 57,75 m a šířku 2,0 m. Výstup na břeh a vstup na molo je z lávky světlé šíře 1,5 m a délce 6,5 m.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 31

I/3 Olbramovice přeložka - realizace stavby

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Stavba řeší přeložku silnice I/3 v úseku mezi stávajícím provizorním napojením obchvatu Tomic na stávající I/3 a MÚK Veselka v délce 3490 m. Komunikace přechází mostními objekty nad přítoky Konopišťského potoka. Kapacita mostů a propustků odpovídá průtokům stoleté vody. Přeložka silnice je řešena v celém úseku jako dvoupruhová s jednou MÚK a jednou úrovňovou křižovatkou. Součástí stavby byly dvě protihlikové stěny v celkové délce 1 546 m, místní komunikace obsluhující přilehlé vesnice, polní cesty a oms mostních objektů. Přeložka silnice I/3 odvedla dopravu z centra obce Olbramovice. Přeložka obci pomůže, po dlouhých letech, od negativních vlivů tranzitní dopravy. Stavba přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastnílů silničního provozu.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 32

I-19 Chýnov

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Silnice I/19  spojuje západní Čechy z oblasti Plzně s východní částí jižních Čech a prostřednictvím dálnice D1, na kterou je vybudován přivaděč od Pelhřimova do Humpolce (silnice I/34), s východními oblastmi republiky, Slovenskem a dalšími státy. Silnice je řešena jako dvoupruhová v délce 3 550 m. Součástí stavby jsou dva podchody pro pěší a protihlukové stěny v celkové délce 1 354 m. Původní průtah silnice I/19 Chýnovem byl značně nevyhovující. Směrové a výškové parametry nebyly příznivé. Výstavbou obchvatu a odkloněním tranzitní dopravy mimo město se výrazně snížila hlučnost a imise, čímž došlo k velkému zvýšení faktoru pohody obyvatel a celkovému pozvednutí kvality života ve městě.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 33

II/296 Revitalizace "Polských mostů" - ev.č. 296-009, 296-011 Temný Důl

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Jedná se o revitalizaci konstrukce jednotlivých mostů na silnici II/296 v extravilánu úseku mezi obcemi Horní Maršov a Pec pod Sněžkou. Rekonstrukce jednotlivých objektů probíhala za úplné uzavírky silnice II/296, kdy byla doprava svedena na vybudované provizorní přemostění a provizorní komunikaci pro každý z mostů. Byla provedena kompletní přestavba mostního objektu na most o jednom poli. Nosná konstrukce je rámová ocelobetonová spřažená. Nové statické řešení zajistí možnost realizovat konstrukci o jednom poli a zrušit stávající pilíř v korytě řeky. Provedením integrovaného mostu navíc dojde k odstranění problematických detailů v uložení. Na mostě nebyla vzhledem ke zvolené konstrukci použita ložiska ani mostní závěry. Na ocelovou část byla použita patinijící ocel Atmofix pro eliminaci obnovy KPO nad řekou s výskytem chráněných živočichů v budoucích letech. Důvod rekonstrukce jednotlivých mostů a navazujících úseků komunukací je fakt, že zatižitelnost nosných konstrukcí nebyla dostatečná a nelze ji technicky a ekonomicky efektivně zvýšit. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 34

ITI - rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna

PŘIHLAŠOVATEL: M - SILNICE a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Jedná se o rekonstrukci křižovatky původního tvaru "T" na kruhový objezd a přilehlé oblasti terminálu, který je důležitým dopravním uzlem pro spoje městské hromadné dopravy a linkové autobusy. Realizace konstrukčních vrstev vozovky, vznik nových autobusových zálivů, rekonstrukce parkoviště u zimního stadionu, vznik nových chodníkových ploch. Stavba nebudde mít negativní vliv na ochranu přírody, svým charakterem nezasahuje do prvků pro ochranu přírody. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 35

Inteligentní dopravní systém ve městě Hradec Králové

PŘIHLAŠOVATEL: CROSS Zlín, a.s.

KATEGORIE: B1

ANOTACE:

Stavební a technologické povýšení (kompletní obnova) SSZ na 34 světelných křižovatkách a 4 přechodech pro chodce, nový způsob detekce a řízení dopravy, úpravy pro nevidomé, invalidy, preference vozidel MHD a IZS, backoffice kooperativních systémů, výstavba vysokokapacitní a nízkokapacitní přenosové sítě, dohledový systém a detekcí incidentů a intenzit dopravy a dodávka přestupkových systémů na území města Hradce Králové.

 

PŘIHLÁŠKA Č. 36

Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

KATEGORIE: A2.1

ANOTACE:

Modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na železniční trati Lovosice - Česká Lípa. Dodávka nového moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, přejezdových systémů, modernizace železničního spodku a svršku ve vybraných traťových úsecích s maximálně šetrným systémem k životnímu prostředí. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 37

Stavba ETCS Subotica-Horgoš (SRB-HU)

PŘIHLAŠOVATEL: AŽD Praha s.r.o.

KATEGORIE: D

ANOTACE:

Modernizace zabezpečovacího zařízení na železniční trati Subotica - Horgoš - hranice HU/SRB. Dodávka staničního zabezpečovacího zařízení ESA-44-SB do 4 železničních stanic, přejezdové systémy, systém ETCS L1. Maximálně šetrný systém k životnímu prostředí. 

 

PŘIHLÁŠKA Č. 38

Novostavba žst. Letiště Václava Havla

PŘIHLAŠOVATEL: METROPROJEKT Praha a.s.

KATEGORIE: C

ANOTACE:

Stavba se skládá ze tří úseků, a to z otevřeného zářezu se zárubními zdmi v délce cca 90 m, hloubeným dvoukolejným tunelem délky 522 m a vlastní podzemní hloubenou stanicí délky 280 m s obestavěným prostorem cca 60 tis. m3. Stanice je navržena jako koncová tvořena dvojicí hlavních kolejí s ostrovním nástupištěm délky 225 m. V budoucnu se předpokládá s jejím zprůjezdněním dostavbou tzv zaokrouhlovaní směrem na Jeneček a Kladno. Přístup na nástupiště je navržen ze dvou vestibulů umístěných na konci nástupišť. Železniční stanice se skládá z jednoho nadzemního podlaží a tří podzemních podlaří. Na povrchu nad stanicí je navržena pěší zóna s maximalizovanými vegetačními plochami. Z pohledu metody BIM byl projekt zpracován v systému společného datového prostředí (CDE), do kterého měl přístup investor a zhotovitel dokumentace (cca 200 uživatelů). Připomínkové řízení projektu, 2D dokumentace a informačního modelu (obsahující cca 600 připomínek investora) proběhlo kompletně v systému CDE formou připomínkových formulářů. Celkový informační koordinační model stanice pro kontrolu vnitřních profesních kolizí. Poloautomatické generování vybraných informačních modelů za pomoci Dynamo skriptů (geologické sondy, dendrologie, stavební jáma,...). Využití stavebního modelu pro generování soupisu prací a oceněného soupisu prací (vlastní naprogramovaná aplikace). Model využit jako podklad pro model virtuální reality.

 

PŘIHLÁŠKA Č: 39

Silnice II/484 Hovězí - Huslenky

PŘIHLAŠOVATEL: OHLA ŽS, a.s.

KATEGORIE: A1.2

ANOTACE:

Předmětem stavebních prací byla rekonstrukce silnice na území CHKO Beskydy v části intravilánu obce Hovězí a v extravilánu mezi obcemi Hovězí a Huslenky v celkové délce 980 m. Oprava silnice spočívala ve výměně konstrukce vozovky včetně sanace podloží a rozšíření komunikace do normových parametrů. Vzhledem k prostorovému uspořádání nové komunikace v extravilánovém úseku mezi obcemi byla mezi řekou Vsetínská Bečva a jednokolejnou tratí ve správě Správy železnic realizovány opěrná zeď o délce 270,5 m v km 1,440–1,720 vlevo.

 

PŘIHLÁŠKA  Č. 40

MÚK Rádelský mlýn

PŘIHLAŠOVATEL: EUROVIA CS, a.s. & Valbek, spol. s r.o.

KATEGORIE: A1.1

ANOTACE:

Dílo představuje výstavbu několika opěrných a zárubních zdí a armovaných svahů, úpravu původní dešťové kanalizace a návrh nového kanalizačního systému. Dále je součástí díla přeložka přilehlé cyklostezky a přeložka Jeřmanického potoka, která navazuje na stávající zatrubnění tohoto potoka v prostoru křižovatky. Smyslem přestavby křižovatky je odstranění technických nedostatků původního řešení a odstranění kolizních míst, tj. zvýšení bezpečnosti provozu. Nové řešení mimoúrovňové křižovatky umožňuje rychlejší a plynulejší průjezd křižovatkou silnic I. třídy, což vede ke snížení prašnosti v daném místě. Přebudování kanalizačního systému zajišťuje zlepšení odvodnění komunikace a bezpečnější zachycení ropných látek v případě havárie.

 

 

Zaujala Vás některá stavba, technologie, inovace?

Podpořte ji svým hlasem v soutěži o CENU VEŘEJNOSTI!